Khóa luận Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

Số trangLỜI MỞ ĐẦUChương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ .1. Khái niệm công tác văn thư .2. Yêu cầu .3. Vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư .4. Nội dung công tác văn thư II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ 1. Khái niệm về công tác lưu trữ 2. Khái niệm phông lưu trữ 3. Khái niệm tài liệu lưu trữ .4. Chức năng của công tác lưu trữ 5. Nội dung của công tác lưu trữ III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG .1. Các yếu tố ảnh hưởng .2. Mối quan hệ giữa công tác văn thư – lưu trữ .Chương 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ- LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNGI. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆNHẢI PHÒNG .1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng. 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3. Cơ cấu tổ chức .4. Tình hình nhân sự của Công ty .5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty .6. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG 1. Tổng quan về phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Lắp điện Hải Phòng .2. Thực trạng công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải phòng 2.1. Thực trạng công tác văn thư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải phòng. .2.2. Thực trạng công tác lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải phòng. 3. Nhận xét chung về công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng 3.1. Thuận lợi của công tác văn thư – lưu trữ và những kết quả đạt được3.2. Khó khăn và những điểm chưa đạt được của công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty .3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng .Chương 3ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG. 1. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG.1. Tổ chức sắp xếp nhân sự tại phòng văn thư một cách khoa học 2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ văn thư – lưu trữ. 3. Bố trí sắp xếp, tổ chức khoa học nơi làm việc 4. Lưu trữ tập trung hồ sơ, tài liệu của cơ quan 5. Mẫu hóa các loại sổ sách theo qui định của Nhà nước II. CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI GIÁP .1. Sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty.2. Sự nỗ lực cố gắng, ý trí phấn đấu của bản thân các cán bộ văn thư – lưu trữ. .3. Sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành và Nhà nước 4. Trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị máy móc hiện đại .KẾT LUẬN 1  44456232323232324 262627    28 283031363738 41 41 44 44 60 6363 64 65     6768 697173767676 7777 7879

Số trang

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ .

1. Khái niệm công tác văn thư .

2. Yêu cầu .

3. Vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư .

4. Nội dung công tác văn thư

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

1. Khái niệm về công tác lưu trữ

2. Khái niệm phông lưu trữ

3. Khái niệm tài liệu lưu trữ .

4. Chức năng của công tác lưu trữ

5. Nội dung của công tác lưu trữ

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG .

1. Các yếu tố ảnh hưởng .

2. Mối quan hệ giữa công tác văn thư – lưu trữ .

Chương 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ- LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN

HẢI PHÒNG .

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

3. Cơ cấu tổ chức .

4. Tình hình nhân sự của Công ty .

5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty .

6. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG

1. Tổng quan về phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Lắp điện Hải Phòng .

2. Thực trạng công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải phòng

2.1. Thực trạng công tác văn thư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải phòng. .

2.2. Thực trạng công tác lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải phòng.

3. Nhận xét chung về công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

3.1. Thuận lợi của công tác văn thư – lưu trữ và những kết quả đạt được

3.2. Khó khăn và những điểm chưa đạt được của công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty .

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng .

Chương 3

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN

CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG.

1. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG.

1. Tổ chức sắp xếp nhân sự tại phòng văn thư một cách khoa học

2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ văn thư – lưu trữ.

3. Bố trí sắp xếp, tổ chức khoa học nơi làm việc

4. Lưu trữ tập trung hồ sơ, tài liệu của cơ quan

5. Mẫu hóa các loại sổ sách theo qui định của Nhà nước

II. CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI GIÁP .

1. Sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty.

2. Sự nỗ lực cố gắng, ý trí phấn đấu của bản thân các cán bộ văn thư – lưu trữ. .

3. Sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành và Nhà nước

4. Trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị máy móc hiện đại .

KẾT LUẬN 1

4

4

4

5

6

23

23

23

23

23

24

26

26

27

28

28

30

31

36

37

38

41

41

44

44

60

63

63

64

65

67

68

69

71

73

76

76

76

77

77

78

79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY