Khóa luận Nghiên cứu thái độ của học sinh phổ thông đối với ngành quản trị kinh doanh

Mục lụcTrang TÓMTẮT iMỤCLỤC iiDanhMụcCácBiểuĐồ vDanhMụcCácHình vDanhMụcCácBảng viCácChữ Viết Tắt viChương 1: TỔNGQUAN 11.1 Cơsởhình thành đềtài 11.2 Mụctiêu nghiên cứu 21.3 Phạmvivàphương pháp nghiên cứu 21.4 Ýnghĩathựctiễn 21.5 Kếtcấu củaluận văn 3Chương 2: CƠSỞLÝTHUYẾT – MÔHÌNHNGHIÊNCỨU 42.1 Giớithiệu 42.2 Kháiniệmvềtháiđộ 42.3 Ảnh hưởng củatâmlý đến tháiđộ 52.3.1 Động cơ 52.3.2 Cátính 52.3.3 Nhận thức 62.3.4 Sự hiểu biết(kinh nghiệm) 62.4 Những ảnh hưởng củaxãhộiđến tháiđộ 62.4.1 Yếu tố tâmlý xãhội 62.4.2 Yếu tố nhân khẩu học 72.5 Mô hình nghiên cứu 72.6 Tómtắt 8Chương 3: PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 103.1 Giớithiệu 103.2 Thiếtkếnghiên cứu 103.2.1 Nghiên cứu sơbộ 103.2.2 Nghiên cứu chính thức 113.3 Nghiên cứu sơbộ 123.3.1 Nhận thứccủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 123.3.2 Cảmtình củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 133.3.3 Xu hướng hành vicủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 133.4 Nghiên cứu chính thức 143.4.1 Mẫu 143.4.2 Thông tin mẫu 143.5 Tómtắt 16Chương 4: KẾT QUẢNGHIÊNCỨU 174.1 Giớithiệu 174.2 Mô tảtháiđộ củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 174.2.1 Nhận thứccủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 174.2.2 Cảmtình củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 204.2.3 Xu hướng hành vicủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 214.3 Phân tích quan hệgiữacácthành phần củatháiđộ 224.3.1 Nhận thứccó quan hệvớixu hướng hành vi 224.3.2 Cảmtình có quan hệvớixu hướng hành vi 244.3.3 Mứcđộ tìmkiếmthông tin cũng như đãtừng suy nghĩsẽchọn ngành QTKDcó quan hệvớixu hướng quyếtđịnh 244.4 Phân tích sự khácbiệtvềcácthành phần củatháiđộ 254.4.1 Sự khácbiệtvềnhận thứccủahọcsinh đốivớingành QTKD 254.4.2 Sự khácbiệtvềcảmtình củahọcsinh đốivớingành QTKD 274.4.3 Sự khácbiệtvềxu hướng hành vicủahọcsinh đốivớingành 274.5 Tómtắt 28Chương 5: ÝNGHĨAVÀKẾT LUẬN 295.1 Giớithiệu 295.2 Kếtquảchính vàđóng góp củanghiên cứu 295.2.1 Tháiđộ củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 295.2.2 Nhận thức, cảmtình vớixu hướng hành vi 305.2.3 Nhận thức, cảmtình, xu hướng hành vivàbiến nhân khẩu học 305.2.4 Thảo luận 305.4 Cáchạn chếcủanghiên cứu vàhướng nghiên cứu tiếp sau 31Phụlục 321. Dàn bàithảo luận tay đôi 322. Bảng câu hỏi 343. Thống kêmô tảcácbiến 364. Tổng hợp kếtquảnghiên cứu tháiđộ củahọcsinh đốivớingành QTKD 37Tàiliệutham khảo 45

Mục lục

Trang

TÓMTẮT i

MỤCLỤC ii

DanhMụcCácBiểuĐồ v

DanhMụcCácHình v

DanhMụcCácBảng vi

CácChữ Viết Tắt vi

Chương 1: TỔNGQUAN 1

1.1 Cơsởhình thành đềtài 1

1.2 Mụctiêu nghiên cứu 2

1.3 Phạmvivàphương pháp nghiên cứu 2

1.4 Ýnghĩathựctiễn 2

1.5 Kếtcấu củaluận văn 3

Chương 2: CƠSỞLÝTHUYẾT – MÔHÌNHNGHIÊNCỨU 4

2.1 Giớithiệu 4

2.2 Kháiniệmvềtháiđộ 4

2.3 Ảnh hưởng củatâmlý đến tháiđộ 5

2.3.1 Động cơ 5

2.3.2 Cátính 5

2.3.3 Nhận thức 6

2.3.4 Sự hiểu biết(kinh nghiệm) 6

2.4 Những ảnh hưởng củaxãhộiđến tháiđộ 6

2.4.1 Yếu tố tâmlý xãhội 6

2.4.2 Yếu tố nhân khẩu học 7

2.5 Mô hình nghiên cứu 7

2.6 Tómtắt 8

Chương 3: PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 10

3.1 Giớithiệu 10

3.2 Thiếtkếnghiên cứu 10

3.2.1 Nghiên cứu sơbộ 10

3.2.2 Nghiên cứu chính thức 11

3.3 Nghiên cứu sơbộ 12

3.3.1 Nhận thứccủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 12

3.3.2 Cảmtình củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 13

3.3.3 Xu hướng hành vicủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 13

3.4 Nghiên cứu chính thức 14

3.4.1 Mẫu 14

3.4.2 Thông tin mẫu 14

3.5 Tómtắt 16

Chương 4: KẾT QUẢNGHIÊNCỨU 17

4.1 Giớithiệu 17

4.2 Mô tảtháiđộ củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 17

4.2.1 Nhận thứccủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 17

4.2.2 Cảmtình củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 20

4.2.3 Xu hướng hành vicủahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 21

4.3 Phân tích quan hệgiữacácthành phần củatháiđộ 22

4.3.1 Nhận thứccó quan hệvớixu hướng hành vi 22

4.3.2 Cảmtình có quan hệvớixu hướng hành vi 24

4.3.3 Mứcđộ tìmkiếmthông tin cũng như đãtừng suy nghĩsẽchọn ngành

QTKDcó quan hệvớixu hướng quyếtđịnh 24

4.4 Phân tích sự khácbiệtvềcácthành phần củatháiđộ 25

4.4.1 Sự khácbiệtvềnhận thứccủahọcsinh đốivớingành QTKD 25

4.4.2 Sự khácbiệtvềcảmtình củahọcsinh đốivớingành QTKD 27

4.4.3 Sự khácbiệtvềxu hướng hành vicủahọcsinh đốivớingành 27

4.5 Tómtắt 28

Chương 5: ÝNGHĨAVÀKẾT LUẬN 29

5.1 Giớithiệu 29

5.2 Kếtquảchính vàđóng góp củanghiên cứu 29

5.2.1 Tháiđộ củahọcsinh phổ thông đốivớingành QTKD 29

5.2.2 Nhận thức, cảmtình vớixu hướng hành vi 30

5.2.3 Nhận thức, cảmtình, xu hướng hành vivàbiến nhân khẩu học 30

5.2.4 Thảo luận 30

5.4 Cáchạn chếcủanghiên cứu vàhướng nghiên cứu tiếp sau 31

Phụlục 32

1. Dàn bàithảo luận tay đôi 32

2. Bảng câu hỏi 34

3. Thống kêmô tảcácbiến 36

4. Tổng hợp kếtquảnghiên cứu tháiđộ củahọcsinh đốivớingành QTKD 37

Tàiliệutham khảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY