Khóa luận Ngành thép Việt Nam trước thách thức hội nhập AFTA

MỤC LỤC Trang Danh mục bảng và biểu đồ Lời nói đầu CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỘI NHẬP AFTA CỦA VIỆT NAM I. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 1 1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 1 2. Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT và khu vực mậu dịch tự do AFTA 3 2.1 Bối cảnh và sự ra đời của khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 3 2.2 Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT 5 II. Việc tham gia ASEAN/AFTA là tất yếu khách quan đối với Việt Nam 10 1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế 10 2. Tính tất yếu khách quan của việc tham gia ASEAN/AFTA 12 3. Quá trình gia nhập ASEAN/AFTA của Việt Nam 14 3.1 Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN 14 3.2 Tiến trình thực hiện AFTA của Việt Nam 14 4. Những tác động của việc tham gia AFTA đối với Việt Nam 16 4.1 Về thương mại 16 4.2 Về đầu tư nước ngoài 18 4.3 Về công nghiệp 20 4.4 Về ngân sách Nhà nước 21 CHƯƠNG II: NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNH THÉP VIỆT NAM TRƯỚC HỘI NHẬP AFTA I. Tổng quan về ngành thép một số nước trong ASEAN 22 1. Cơ sở chung về ngành thép ASEAN 22 2. Ngành thép một số nước ASEAN trong những năm gần đây 24 2.1 Indonesia 24 2.2 Malaysia 31 2.3 Philipines 34 2.4 Thái Lan 38 2.5 Singapore 42 II. Thực trạng ngành thép Việt Nam hiện nay 46 1. Quá trình phát triển và vai trò của ngành thép ở Việt Nam 46 1.1 Quá trình phát triển 46 1.2 Vai trò và tầm quan trọng của ngành thép 48 2. Thực trạng ngành thép Việt Nam hiện nay 51 2.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất thép 51 2.2 Quy mô, năng lực sản xuất, cơ cấu sản phẩm 55 2.3 Trình độ công nghệ 57 2.4 Nguồn nguyên nhiên liệu 59 2.5 Giá thành và chất lượng sản phẩm 63 2.6 Tình hình tiêu thụ thép trong những năm gần đây 64 2.7 Khả năng lập và thực hiện chiến lược kinh doanh của ngành 66 III. Những thách thức đối với ngành thép Việt Nam khi hội nhập AFTA 68 1. Các cơ hội và lợi ích đối với ngành thép khi tham gia AFTA 68 1.1 Giúp ngành thép Việt Nam có chỗ đứng trong ngành công nghiệp thép trong khu vực 68 1.2 Có điều kiên thuận lợi hơn để mở rộng thương mại 69 1.3 Tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư, liên doanh và chuyển giao công nghệ tiên tiến và tiếp cận được phương pháp quản lý hiện đại 69 2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam với các nước khác trong khu vực 70 3. Những khó khăn, thách thức đối với ngành thép khi tham gia AFTA 72 3.1 Ngành thép Việt Nam có xuất phát điểm thấp so với ngành thép các nước khác trong khu vực 72 3.2 Tình trang manh mún, rời rạc của việc phân bố và tổ chức sản xuất 75 3.3 Ngành thép được bảo hộ sản xuất khá nhiều 76 3.4 Nguồn lực về vốn, về con người còn nhiều hạn chế 77 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHO NGÀNH THÉP VIỆT NAM TRƯỚC THÁCH THỨC HỘI NHẬP AFTA I. Đánh giá các giải pháp đã và đang áp dụng để hội nhập AFTA của ngành thép Việt Nam 80 II. Cơ sở đề xuất giải pháp cho ngành thép Việt Nam trước thách thức hội nhập AFTA 82 1. Mục tiêu của ngành thép Việt Nam trong thời gian tới 82 2. Định hướng phát triển của ngành thép Việt Nam trong thời gian tới 83 3. Dự báo cung cầu tiêu thụ các sản phẩm thép trong những năm tới 84 III. Giải pháp cho ngành thép Việt Nam trước thách thức hội nhập AFTA 86 1. Một số kiến nghị đối với các chính sách của Nhà nước 86 1.1 Loại bỏ dần chính sách bảo hộ 86 1.2 Hoàn thiện chính sách thương mại và công nghiệp 87 1.3 Chính sách đầu tư 88 1.4 Một số chính sách hỗ trợ khác 89 2. Đối với các doanh nghiệp ngành thép 90 2.1 Giải pháp về cơ cấu tổ chức 90 2.2 Giải pháp về vốn 91 2.3 Giải pháp về khoa học công nghệ 92 2.4 Giải pháp về công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 93 2.5 Giải pháp về công tác phát triển thị trường 94 2.6 Hoàn thiện về mạng lưới bán hàng và hình thức bán hàng 96 2.7 Áp dụng chính sách giá linh hoạt 97 2.8 Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ trong kinh doanh 98 2.9 Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế 99 Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Trang

Danh mục bảng và biểu đồ

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỘI NHẬP AFTA CỦA VIỆT NAM

I. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 1

1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 1

2. Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT và khu vực mậu dịch tự do AFTA 3

2.1 Bối cảnh và sự ra đời của khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 3

2.2 Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT 5

II. Việc tham gia ASEAN/AFTA là tất yếu khách quan đối với Việt Nam 10

1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế 10

2. Tính tất yếu khách quan của việc tham gia ASEAN/AFTA 12

3. Quá trình gia nhập ASEAN/AFTA của Việt Nam 14

3.1 Quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN 14

3.2 Tiến trình thực hiện AFTA của Việt Nam 14

4. Những tác động của việc tham gia AFTA đối với Việt Nam 16

4.1 Về thương mại 16

4.2 Về đầu tư nước ngoài 18

4.3 Về công nghiệp 20

4.4 Về ngân sách Nhà nước 21

CHƯƠNG II: NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNH THÉP VIỆT NAM TRƯỚC HỘI NHẬP AFTA

I. Tổng quan về ngành thép một số nước trong ASEAN 22

1. Cơ sở chung về ngành thép ASEAN 22

2. Ngành thép một số nước ASEAN trong những năm gần đây 24

2.1 Indonesia 24

2.2 Malaysia 31

2.3 Philipines 34

2.4 Thái Lan 38

2.5 Singapore 42

II. Thực trạng ngành thép Việt Nam hiện nay 46

1. Quá trình phát triển và vai trò của ngành thép ở Việt Nam 46

1.1 Quá trình phát triển 46

1.2 Vai trò và tầm quan trọng của ngành thép 48

2. Thực trạng ngành thép Việt Nam hiện nay 51

2.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất thép 51

2.2 Quy mô, năng lực sản xuất, cơ cấu sản phẩm 55

2.3 Trình độ công nghệ 57

2.4 Nguồn nguyên nhiên liệu 59

2.5 Giá thành và chất lượng sản phẩm 63

2.6 Tình hình tiêu thụ thép trong những năm gần đây 64

2.7 Khả năng lập và thực hiện chiến lược kinh doanh của ngành 66

III. Những thách thức đối với ngành thép Việt Nam khi hội nhập AFTA 68

1. Các cơ hội và lợi ích đối với ngành thép khi tham gia AFTA 68

1.1 Giúp ngành thép Việt Nam có chỗ đứng trong ngành công nghiệp thép trong khu vực 68

1.2 Có điều kiên thuận lợi hơn để mở rộng thương mại 69

1.3 Tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư, liên doanh và chuyển giao công nghệ tiên tiến và tiếp cận được phương pháp quản lý hiện đại 69

2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam với các nước khác trong khu vực 70

3. Những khó khăn, thách thức đối với ngành thép khi tham gia AFTA 72

3.1 Ngành thép Việt Nam có xuất phát điểm thấp so với ngành thép các nước khác trong khu vực 72

3.2 Tình trang manh mún, rời rạc của việc phân bố và tổ chức sản xuất 75

3.3 Ngành thép được bảo hộ sản xuất khá nhiều 76

3.4 Nguồn lực về vốn, về con người còn nhiều hạn chế 77

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHO NGÀNH THÉP VIỆT NAM TRƯỚC THÁCH THỨC HỘI NHẬP AFTA

I. Đánh giá các giải pháp đã và đang áp dụng để hội nhập AFTA của ngành thép Việt Nam 80

II. Cơ sở đề xuất giải pháp cho ngành thép Việt Nam trước thách thức hội nhập AFTA 82

1. Mục tiêu của ngành thép Việt Nam trong thời gian tới 82

2. Định hướng phát triển của ngành thép Việt Nam trong thời gian tới 83

3. Dự báo cung cầu tiêu thụ các sản phẩm thép trong những năm tới 84

III. Giải pháp cho ngành thép Việt Nam trước thách thức hội nhập AFTA 86

1. Một số kiến nghị đối với các chính sách của Nhà nước 86

1.1 Loại bỏ dần chính sách bảo hộ 86

1.2 Hoàn thiện chính sách thương mại và công nghiệp 87

1.3 Chính sách đầu tư 88

1.4 Một số chính sách hỗ trợ khác 89

2. Đối với các doanh nghiệp ngành thép 90

2.1 Giải pháp về cơ cấu tổ chức 90

2.2 Giải pháp về vốn 91

2.3 Giải pháp về khoa học công nghệ 92

2.4 Giải pháp về công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 93

2.5 Giải pháp về công tác phát triển thị trường 94

2.6 Hoàn thiện về mạng lưới bán hàng và hình thức bán hàng 96

2.7 Áp dụng chính sách giá linh hoạt 97

2.8 Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ trong kinh doanh 98

2.9 Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế 99

Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY