Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn lưu động tại công ty TNHH điện tử tin học Phúc Quang

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU . . 9CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 121.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp. . 121.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp. 121.1.2 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. . . 131.1.3 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng. . . 141.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. . 151.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . . 151.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.. 171.3 Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. . 1.3.1 Xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. . 231.3.2 Quản trị vốn tồn kho dự trữ. . . . 251.3.3 Quản trị các khoản phải thu. . . . 271.3.4 Quản trị vốn tiền mặt. . 28CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐT TH PHÚC QUANG. . 312.1 Tổng quan vềcông ty TNHH Điện tử tin học Phúc Quang. . 312.1.1 Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty. . 312.1.3 Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán. 34 2.1.4 Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh. . 362.2 Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH ĐT TH Phúc Quang. . . 382.2.1 Phân tích khái quát về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. . 382.2.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở Công ty. 422.3 Đánh giá tình hình quản lý và sủ dụng vốn lưu động tai Công ty TNHH ĐT TH Phúc Quang trong thời gian qua. . . . 582.3.1. Một số thành tựu. 582.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. . 60Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐT TH PHÚC QUANG . 633.1 Giải pháp thứ nhất. . 633.1.1. Căn cứ và mục đích của biện pháp. . 633.1.2. Nội dung thực hiện biện pháp: . 633.1.3. Dự trù kinh phí: . . 653.1.4. Kết quả khi thực hiện biện pháp: . 693.2 Giải pháp thứ hai. 703.2.1. Căn cứ và mục đích của biện pháp:. 703.2.2. Nội dung của biện pháp: . 723.2.3. Kết quả của biện pháp: . . 763.3 Một số biện pháp khác: . 77KẾT LUẬN . 79DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80Phụ lục . . . . 81

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU . . 9

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 12

1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp. . 12

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp. 12

1.1.2 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. . . 13

1.1.3 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng. . . 14

1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. . 15

1.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . . 15

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.. 17

1.3 Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. .

1.3.1 Xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. . 23

1.3.2 Quản trị vốn tồn kho dự trữ. . . . 25

1.3.3 Quản trị các khoản phải thu. . . . 27

1.3.4 Quản trị vốn tiền mặt. . 28

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU

ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐT TH PHÚC QUANG. . 31

2.1 Tổng quan vềcông ty TNHH Điện tử tin học Phúc Quang. . 31

2.1.1 Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty. . 31

2.1.3 Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán. 34

2.1.4 Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh. . 36

2.2 Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH ĐT TH Phúc Quang. . . 38

2.2.1 Phân tích khái quát về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn

cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. . 38

2.2.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở Công ty. 42

2.3 Đánh giá tình hình quản lý và sủ dụng vốn lưu động tai Công ty TNHH ĐT

TH Phúc Quang trong thời gian qua. . . . 58

2.3.1. Một số thành tựu. 58

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. . 60

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐT TH PHÚC QUANG . 63

3.1 Giải pháp thứ nhất. . 63

3.1.1. Căn cứ và mục đích của biện pháp. . 63

3.1.2. Nội dung thực hiện biện pháp: . 63

3.1.3. Dự trù kinh phí: . . 65

3.1.4. Kết quả khi thực hiện biện pháp: . 69

3.2 Giải pháp thứ hai. 70

3.2.1. Căn cứ và mục đích của biện pháp:. 70

3.2.2. Nội dung của biện pháp: . 72

3.2.3. Kết quả của biện pháp: . . 76

3.3 Một số biện pháp khác: . 77

KẾT LUẬN . 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

Phụ lục . . . . 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY