Khóa luận Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy R.E.E

MỤC LỤCMỤC LỤC 1DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ 5LỜI MỞ ĐẦU 7Chương 1: THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LẠNH CỦA CÔNG TY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 81.1 Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh .91.1.1 Định nghĩa .91.1.2 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 91.1.2.1Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh doanh xã hội.91.1.2.2 Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp 91.1.2.3 Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh .91.1.3 Cách xác định hiệu quả SXKD 101.1.3.1Theo dạng hiệu số 101.1.3.2 Theo dạng phân số 101.1.4 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . .101.1.4.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu .101.1.4.2 Phân tích tình hình biến động doanh thu . 101.1.4.3 Phân tích kết cấu doanh thu . 101.1.4.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định .101.1.4.5 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh .101.2 Thị trường điện lạnh của công ty 121.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 13 1.3.1 Môi trường vĩ mô 13 1.3.1.1 Yếu tố tự nhiên 14 1.3.1.2 Yếu tố xã hội 15 1.3.1.3 Yếu tố kinh tế 15 1.3.1.4 Yếu tố chính trị-pháp luật 17 1.3.1.5 Yếu tố công nghệ - kỹ thuật 17 1.3.2 Môi trường vi mô 18 1.3.2.1 Những sản phẩm thay thế 18 1.3.2.2 Sức ép về giá của khách hàng 18 1.3.2.3 Sức ép về giá của nhà cung cấp 18 1.3.2.4 Sức ép của đối thủ cạnh tranh 191.4 Nhận xét chung 19Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E 212.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 212.2 Nhiệm vụ và chức năng của công ty 23 2.2.1 Nhiệm vụ của công ty 23 2.2.2 Các chức năng chính của công ty 24 2.2.2.1 Tổ chức kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bao gồm 24 2.2.2.2 Kinh doanh xuất nhập khẩu 242.3 Khách hàng và thị trường của công ty 252.4 Sản phẩm và dịch vụ 25 2.4.1 Các sản phẩm chính của Reetech 25 2.4.2 Dịch vụ 25 2.4.2.1 Đại lý bán hàng 25 2.4.2.2 Dịch vụ cho thuê văn phòng 26 2.4.2.3 Dịch vụ sửa chữa bảo hành 26 2.4.3 Hoạt động đầu tư trong nước 26 2.4.4 Hoạt động thương mại 26 2.4.5 Đầu tư cổ phần cổ phiếu 262.5 Cơ cấu tổ chức của công ty 282.6 Tình hình sử dụng lao động 29 2.7 Tình hình sử dụng tài sản 31 2.7.1 Tình hình trang bị tài sản qua các năm 31 2.7.2 Tình hình sử dụng tài sản cố định 33 2.7.3 Tình hình sử dụng tài sản lưu động 352.8 Tình hình sản xuất 36 2.8.1 Quy trình công nghệ sản xuất 36 2.8.2 Các bộ phận sản xuất của công ty 382.9 Hoạt động Marketing 38 2.9.1 Sản phẩm của Reetech 38 2.9.2 Chính sách giá 40 2.9.3 Chiêu thị 41 2.9.3.1 Quảng cáo 42 2.9.3.2 Xúc tiến bán hàng – khuyến mãi .42 2.9.3.3 Hoạt động triễn lãm, hội nghị khách hàng 43 2.9.3.4 Hoạt động tài trợ: PR 43 2.9.3.5 Dịch vụ hậu mãi 43 2.9.4 Giới thiệu về kênh phân phối của công ty 442.10 Tình hình họat động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây . 45 2.10.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 46 2.10.2 Các chỉ số tài chính 472.11 Đánh giá hoạt động công ty những năm qua bằng ma trận SWOT 482.12 Nhận xét chung 50Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E 503.1 Phướng hướng và mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2012 50 3.1.1 Hoạt động dịch vụ cơ điện công trình (M&E) 50 3.1.2 Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Reetech . .51 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện máy R.E.E 52 3.2.1 Đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động cho phù hợp với trình độ công nghệ hiện đại 53 3.2.1.1 Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 53 3.2.1.2 Đối với công nhân kỹ thuật 53 3.2.1.3 Đào tạo ngoại ngữ 54 3.2.2 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sản xuất 54 3.2.3 Tăng cường liên kết kinh tế. 55 3.2.4Tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường của công ty 563.3 Một số kiến nghị 57KẾT LUẬN. 58TÀI LIỆU THAM KHẢO 59PHỤ LỤC .61DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒBảng 1.1 Tỷ lệ lạm phát các năm vừa qua .11Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Điện Máy R.E.E .22Bảng 2.2 : Số lượng nhân viên trong các phòng ban .23Bảng 2.3 : Cơ cấu nhân sự phân theo tính chất sản xuất, trình độ và giới tính .24Bảng 2.4 : Tình hình sử dụng tài sản các năm 2008, 2009, 2010 25Bảng 2.5 Tình hình sử dụng tài sản cố định .26Bảng 2.6 Công suất và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị trong công ty .27Bảng 2.7 Tình hình sử dụng tài sản lưu động của công ty .29Sơ đồ 2.8 Quy trình công nghệ sản xuất .31Sơ đồ 2.9 Sơ đồ các bộ phận sản xuất của công ty .31Bảng 2.10 Các sản phẩm Reetech .32Sơ đồ 2.11 Sơ đồ kênh phân phối 37Bảng 2.12 Các chỉ tiêu cụ thể sản xuất và kinh doanh của công ty từ 2007 đến 2010 39Bảng 2.13 Các chỉ số tài chính năm 2008, 2009, 2010 .40

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ 5

LỜI MỞ ĐẦU 7

Chương 1: THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LẠNH CỦA CÔNG TY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 8

1.1 Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh .9

1.1.1 Định nghĩa .9

1.1.2 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 9

1.1.2.1Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh doanh xã hội.9

1.1.2.2 Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp 9

1.1.2.3 Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh .9

1.1.3 Cách xác định hiệu quả SXKD 10

1.1.3.1Theo dạng hiệu số 10

1.1.3.2 Theo dạng phân số 10

1.1.4 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . .10

1.1.4.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu .10

1.1.4.2 Phân tích tình hình biến động doanh thu . 10

1.1.4.3 Phân tích kết cấu doanh thu . 10

1.1.4.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định .10

1.1.4.5 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh .10

1.2 Thị trường điện lạnh của công ty 12

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 13

1.3.1 Môi trường vĩ mô 13

1.3.1.1 Yếu tố tự nhiên 14

1.3.1.2 Yếu tố xã hội 15

1.3.1.3 Yếu tố kinh tế 15

1.3.1.4 Yếu tố chính trị-pháp luật 17

1.3.1.5 Yếu tố công nghệ - kỹ thuật 17

1.3.2 Môi trường vi mô 18

1.3.2.1 Những sản phẩm thay thế 18

1.3.2.2 Sức ép về giá của khách hàng 18

1.3.2.3 Sức ép về giá của nhà cung cấp 18

1.3.2.4 Sức ép của đối thủ cạnh tranh 19

1.4 Nhận xét chung 19

Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E 21

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21

2.2 Nhiệm vụ và chức năng của công ty 23

2.2.1 Nhiệm vụ của công ty 23

2.2.2 Các chức năng chính của công ty 24

2.2.2.1 Tổ chức kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bao gồm 24

2.2.2.2 Kinh doanh xuất nhập khẩu 24

2.3 Khách hàng và thị trường của công ty 25

2.4 Sản phẩm và dịch vụ 25

2.4.1 Các sản phẩm chính của Reetech 25

2.4.2 Dịch vụ 25

2.4.2.1 Đại lý bán hàng 25

2.4.2.2 Dịch vụ cho thuê văn phòng 26

2.4.2.3 Dịch vụ sửa chữa bảo hành 26

2.4.3 Hoạt động đầu tư trong nước 26

2.4.4 Hoạt động thương mại 26

2.4.5 Đầu tư cổ phần cổ phiếu 26

2.5 Cơ cấu tổ chức của công ty 28

2.6 Tình hình sử dụng lao động 29

2.7 Tình hình sử dụng tài sản 31

2.7.1 Tình hình trang bị tài sản qua các năm 31

2.7.2 Tình hình sử dụng tài sản cố định 33

2.7.3 Tình hình sử dụng tài sản lưu động 35

2.8 Tình hình sản xuất 36

2.8.1 Quy trình công nghệ sản xuất 36

2.8.2 Các bộ phận sản xuất của công ty 38

2.9 Hoạt động Marketing 38

2.9.1 Sản phẩm của Reetech 38

2.9.2 Chính sách giá 40

2.9.3 Chiêu thị 41

2.9.3.1 Quảng cáo 42

2.9.3.2 Xúc tiến bán hàng – khuyến mãi .42

2.9.3.3 Hoạt động triễn lãm, hội nghị khách hàng 43

2.9.3.4 Hoạt động tài trợ: PR 43

2.9.3.5 Dịch vụ hậu mãi 43

2.9.4 Giới thiệu về kênh phân phối của công ty 44

2.10 Tình hình họat động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây . 45

2.10.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 46

2.10.2 Các chỉ số tài chính 47

2.11 Đánh giá hoạt động công ty những năm qua bằng ma trận SWOT 48

2.12 Nhận xét chung 50

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E 50

3.1 Phướng hướng và mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2012 50

3.1.1 Hoạt động dịch vụ cơ điện công trình (M&E) 50

3.1.2 Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Reetech . .51

3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện máy R.E.E 52

3.2.1 Đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động cho phù hợp với trình độ công nghệ hiện đại 53

3.2.1.1 Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 53

3.2.1.2 Đối với công nhân kỹ thuật 53

3.2.1.3 Đào tạo ngoại ngữ 54

3.2.2 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sản xuất 54

3.2.3 Tăng cường liên kết kinh tế. 55

3.2.4Tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường của công ty 56

3.3 Một số kiến nghị 57

KẾT LUẬN. 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

PHỤ LỤC .61

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ

Bảng 1.1 Tỷ lệ lạm phát các năm vừa qua .11

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Điện Máy R.E.E .22

Bảng 2.2 : Số lượng nhân viên trong các phòng ban .23

Bảng 2.3 : Cơ cấu nhân sự phân theo tính chất sản xuất, trình độ và giới tính .24

Bảng 2.4 : Tình hình sử dụng tài sản các năm 2008, 2009, 2010 25

Bảng 2.5 Tình hình sử dụng tài sản cố định .26

Bảng 2.6 Công suất và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị trong công ty .27

Bảng 2.7 Tình hình sử dụng tài sản lưu động của công ty .29

Sơ đồ 2.8 Quy trình công nghệ sản xuất .31

Sơ đồ 2.9 Sơ đồ các bộ phận sản xuất của công ty .31

Bảng 2.10 Các sản phẩm Reetech .32

Sơ đồ 2.11 Sơ đồ kênh phân phối 37

Bảng 2.12 Các chỉ tiêu cụ thể sản xuất và kinh doanh của công ty từ 2007 đến 2010 39

Bảng 2.13 Các chỉ số tài chính năm 2008, 2009, 2010 .40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY