Khóa luận Nâng cao hiêu quả hoạt động bán hàng tại công ty TNHH - thương mại - dịch vụ- sản xuất cơ khí Hướng Thiện

MỤC LỤC Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng1.1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của hoạt động bán hàng trong sản xuất kinh doanh1.1.1. Khái niệm bán hàng . . 11.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng . 21.1.3. Mục tiêu hoạt động bán hàng . . 31.2. Nội dung cơ bản của hoạt động bán hàng . 41.2.1. Nghiên cứu thị trường . 41.2.2. Xây dựng kế hoạch và chiến lược bán hàng . 51.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng. . 61.2.3.1. Lựa chọn kênh phân phối . 61.2.3.2. Tổ chức mạng lưới và lực lượng bán hàng . 81.2.3.3. Xúc tiến bán hàng . . 91.2.4. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng . . 91.3. Các phương thức bán hàng . . 101.3.1. Bán hàng tại cửa hàng . 101.3.2. Bán hàng tại kho . 101.3.3. Bán hàng giao thẳng . . 101.4. Một số chính sách hỗ trợ, n âng cao hiệu quả hoạt động bán hàng . 111.4.1. Chính sách sản phẩm . 111.4.2. Chính sách giá cả . 121.4.3. Chính sách phân phối . 121.4.4. Chính sách chiêu thị . . 131.4.5. Quảng cáo . 131.4.6. Khuyến mại. 141.4.7. Tham gia hội chợ triển lãm . 141.4.8. Tổ chức hội ngh ị khách hàng . . 14Chương 2: Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH – TM – DV – SX cơ khí Hướng Thiện2.1 Khát quát chung về công ty. . 152.1.1 Quá trình hình thành và phát triền . 152.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty . 152.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty . 162.1.4 Đặc điểm sản phẩm . . 192.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 192.2.1 Nhân tố vĩ mô . 192.2.1.1 Quy mô dân số. . . 192.2.1.2 Môi trường kinh tế . . 202.2.1.3 Môi trường tài nguy ên thiên nhiên . 202.2.1.4 Môi trường công nghệ kỹ thuật . . 212.2.1.5 Môi trường pháp luật và thể chế chính trị . 222.2.2 Yếu tố vi mô . 242.2.2.1 Nhà cung cấp . 242.2.2.2 Khách hàng . 252.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh . 262.2.2.4 Các chiến lược của công ty . 262.2.3 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô và vi mô đến hiệu quả bán hàng . 262.3 Kết qu ả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây . 272.3.1 Bảng kết qu ả hoạt động kinh doanh . 272.3.2 Kết qu ả bán hàng theo nhóm mặt h àng kinh doanh. 292.3.3 Kết qu ả bán hàng theo phương thức bán hàng . 312.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty . 322.4.1 Đánh giá chung . . 322.4.1.1 Những thành tựu đạt được . 32 Sản phẩm . 32 Thị trường và khách hàng . 33 Mạng lưới phân phối . 332.4.1.2 Những mặt hạn chế . . 332.5 Đánh giá công tác bán hàng . 34 2.5.1 Tiếp cận thị trường . . 342.5.2 Lập kế hoạch, chương trình chính sách bán hàng . 342.6 Ma trận SWOT . 352.6.1 Điểm mạnh . . . 352.6.2 Cơ hội . 352.6.3 Điểm yếu . 362.6.4 Thách thức . 362.6.5 Lập ma trận SWOT . . 37Chương 3: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới . 383.2 Một số giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty . 383.2.1 Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường và bồi dưỡng lực lượng bán hàng3.2.1.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 383.2.1.2 Nội dung của biện pháp . 38 Nghiên cứu thị trường . 38 Bồi dưỡng lực lượng bán hàng . . 393.2.1.3 Hiệu quả của biện pháp . 403.2.2 Cải tiến các sản phẩm đã có, đa dạng hóa các sản phẩm mới . 403.2.2.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 403.2.2.2 Nội dung của biện pháp . 40 Cải tiến các mặt hàng đã có . 40 Đa dạng hóa sản phẩm . . 403.2.2.3 Hiệu quả của biện pháp . 413.2.3 Hạ giá thành để tạo lợi thế cạnh tranh . 413.2.3.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 413.2.3.2 Nội dung của biện pháp . 41 Giảm chi phí sản xuất . 413.2.3.3 Hiệu quả của biện pháp . 433.2.4 Thành lập bộ phận chuyên trách về Marketing . 433.2.4.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 433.2.4.2 Nội dung của biện pháp . 43 3.2.4.3 Hiệu quả của biện pháp . 443.3 Kiến nghị . . 45Kết luận Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng

1.1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của hoạt động bán hàng trong sản xuất kinh doanh

1.1.1. Khái niệm bán hàng . . 1

1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng . 2

1.1.3. Mục tiêu hoạt động bán hàng . . 3

1.2. Nội dung cơ bản của hoạt động bán hàng . 4

1.2.1. Nghiên cứu thị trường . 4

1.2.2. Xây dựng kế hoạch và chiến lược bán hàng . 5

1.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng. . 6

1.2.3.1. Lựa chọn kênh phân phối . 6

1.2.3.2. Tổ chức mạng lưới và lực lượng bán hàng . 8

1.2.3.3. Xúc tiến bán hàng . . 9

1.2.4. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng . . 9

1.3. Các phương thức bán hàng . . 10

1.3.1. Bán hàng tại cửa hàng . 10

1.3.2. Bán hàng tại kho . 10

1.3.3. Bán hàng giao thẳng . . 10

1.4. Một số chính sách hỗ trợ, n âng cao hiệu quả hoạt động bán hàng . 11

1.4.1. Chính sách sản phẩm . 11

1.4.2. Chính sách giá cả . 12

1.4.3. Chính sách phân phối . 12

1.4.4. Chính sách chiêu thị . . 13

1.4.5. Quảng cáo . 13

1.4.6. Khuyến mại. 14

1.4.7. Tham gia hội chợ triển lãm . 14

1.4.8. Tổ chức hội ngh ị khách hàng . . 14

Chương 2: Phân tích hoạt động bán hàng tại công ty TNHH – TM – DV – SX

cơ khí Hướng Thiện

2.1 Khát quát chung về công ty. . 15

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triền . 15

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty . 15

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty . 16

2.1.4 Đặc điểm sản phẩm . . 19

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 19

2.2.1 Nhân tố vĩ mô . 19

2.2.1.1 Quy mô dân số. . . 19

2.2.1.2 Môi trường kinh tế . . 20

2.2.1.3 Môi trường tài nguy ên thiên nhiên . 20

2.2.1.4 Môi trường công nghệ kỹ thuật . . 21

2.2.1.5 Môi trường pháp luật và thể chế chính trị . 22

2.2.2 Yếu tố vi mô . 24

2.2.2.1 Nhà cung cấp . 24

2.2.2.2 Khách hàng . 25

2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh . 26

2.2.2.4 Các chiến lược của công ty . 26

2.2.3 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô và vi mô đến hiệu quả bán hàng . 26

2.3 Kết qu ả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây . 27

2.3.1 Bảng kết qu ả hoạt động kinh doanh . 27

2.3.2 Kết qu ả bán hàng theo nhóm mặt h àng kinh doanh. 29

2.3.3 Kết qu ả bán hàng theo phương thức bán hàng . 31

2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty . 32

2.4.1 Đánh giá chung . . 32

2.4.1.1 Những thành tựu đạt được . 32

 Sản phẩm . 32

 Thị trường và khách hàng . 33

 Mạng lưới phân phối . 33

2.4.1.2 Những mặt hạn chế . . 33

2.5 Đánh giá công tác bán hàng . 34

2.5.1 Tiếp cận thị trường . . 34

2.5.2 Lập kế hoạch, chương trình chính sách bán hàng . 34

2.6 Ma trận SWOT . 35

2.6.1 Điểm mạnh . . . 35

2.6.2 Cơ hội . 35

2.6.3 Điểm yếu . 36

2.6.4 Thách thức . 36

2.6.5 Lập ma trận SWOT . . 37

Chương 3: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty

3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới . 38

3.2 Một số giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty . 38

3.2.1 Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường và bồi dưỡng lực lượng bán hàng

3.2.1.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 38

3.2.1.2 Nội dung của biện pháp . 38

 Nghiên cứu thị trường . 38

 Bồi dưỡng lực lượng bán hàng . . 39

3.2.1.3 Hiệu quả của biện pháp . 40

3.2.2 Cải tiến các sản phẩm đã có, đa dạng hóa các sản phẩm mới . 40

3.2.2.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 40

3.2.2.2 Nội dung của biện pháp . 40

 Cải tiến các mặt hàng đã có . 40

 Đa dạng hóa sản phẩm . . 40

3.2.2.3 Hiệu quả của biện pháp . 41

3.2.3 Hạ giá thành để tạo lợi thế cạnh tranh . 41

3.2.3.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 41

3.2.3.2 Nội dung của biện pháp . 41

 Giảm chi phí sản xuất . 41

3.2.3.3 Hiệu quả của biện pháp . 43

3.2.4 Thành lập bộ phận chuyên trách về Marketing . 43

3.2.4.1 Căn cứ đưa ra giải pháp . 43

3.2.4.2 Nội dung của biện pháp . 43

3.2.4.3 Hiệu quả của biện pháp . 44

3.3 Kiến nghị . . 45

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY