Khóa luận Nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty thép Vinh Đa

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀHOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 1.1 Khái niệm vềbán hàng .1 1.2 Vịtrí và vai trò của bán hàng .1 1.2.1 Vịtrí của bán hàng .11.2.2 Vai trò của bán hàng.1 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng.21.3.1 Doanh nghiệp.2 1.3.2 Các trung gian của bán hàng và phân phối.3 1.3.3 Khách hàng .3 1.3.4 Ðối thủcạnh tranh .4 1.3.5 Sản phẩm và đặc điểm của sản phẩm .5 1.4 Nội dung bán hàng.51.4.1. Nghiên cứu thịtrường .5 1.4.2 Xác định kênh bán .6 1.4.3 Lựa chọn kênh và phân phối hàng hoá vào các kênh.9 1.4.4 Xúc tiến .11 1.4.5 Thực hiện các nghiệp vụbán hàng .13 1.4.5.1 Các hình thức bán hàng .13 1.4.5.2 Các nghiệp vụbán hàng .14 1.4.6 Đánh giá kết quả, thu thập thông tin phản hồi .15 1.4.7 Các hoạt động sau khi bán .15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH BÁN RA SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THÉP VINH ĐA 2.1 Giới thiệu khái quát vềcông ty thép Vinh Đa.17 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .17 2.1.2 Bộmáy tổchức quản lý trong Công ty .18 2.1.2.1 Cơcấu tổchức bộmáy quản lý tại Công ty .18 2.1.3 Chức Năng, nhiệm vụvà quyền hạn của Công ty.20 2.1.3.1 Chức Năng Của Công ty .20 2.1.3.2 Nhiệm VụCủa Công ty.20 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty .212.2.1 Giới thiệu vềsản phẩm do công ty sản xuất .21 2.2.2. Các nguồn lực sản xuất .22 2.2.2.1 Nguồn tài chính .22 2.2.2.2 Nguồn nhân lực .24 2.2.2.3 Cơsởvật chất .26 2.3 Thực trạng hoạt động bán ra sản phẩm của công ty thép Vinh Đa .272.3.1 Giới thiệu tổng quan phòng kinh doanh.27 2.3.2 Tình hình bán tại thịtrường Thành PhốHồChí Minh .31 2.3.2.1 Kênh phân phối sản phẩm .31 2.3.2.2 Các hình thức bán hàng tại công ty .32 2.3.2.3 Định giá bán và phương thức thanh toán .33 2.3.2.4 Các hoạt động hỗtrợbán hàng của công ty .34 2.3.3 Phân tích tình hình bán ra sản phẩm .352.3.3.1 Phân tích tình hình bán ra theo thịtrường.35 2.3.3.2 Phân tích tình hình bán ra theo thời gian .36 2.4 Phân tích tính cân đối giữa khảnăng sản xuất và bán ra của công ty .38 2.5 Đánh giá công tác bán hàng tại công ty.392.51 Điểm mạnh .39 2.52.Điểm yếu .39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .40 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢBÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THÉP VINH ĐA3.1 Những căn cứ đểxây dựng giải pháp .41 3.1.1 Phương hướng phát triển của Công ty thép Vinh Đa .41 3.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty trong những năm tới .41 3.1.2.1 Mục tiêu chung của công ty .41 3.1.2.2 Mục tiêu cụthểtrong công tác bán hàng .42 3.1.3 Thiết lập và phân tích Swot .423.1.3.1 Điểm mạnh .42 3.1.3.2 Điểm yếu .43 3.1.3.3 Cơhội .43 3.1.3.4 Thách thức .43 3.1.4 Xu hướng phát triển của ngành .44 3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác bán ra của công ty .45 3.1.5.1 Giá thành sản phẩm .45 3.1.5.2 Phương thức thanh toán .453.1.5.3 Kháchhàng.46 3.1.5.4 Thịtrường tiêu thụ.46 3.1.5.5 Các đối thủcạnh tranh .48 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quảbán hàng tại Công ty thép Vinh Đa .48 3.2.1 Cải thiện chính sách vềgiá.483.2.2 Thủtục thu nợ.49 3.2.3 Xây dựng các biện pháp hỗtrợbán hàng.51 3.2.3.1 Giám sát bán hàng .51 3.2.3.2 Chính sách khích lệ động viên lực lượng bán và khách hàng.55 3.2.3.3 Đo lường sựthoảmãn của khách hàng .57 3.2.4 Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm .60 3.2.5 Xây dựng thương thương hiệu .62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .64 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀHOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

1.1 Khái niệm vềbán hàng .1

1.2 Vịtrí và vai trò của bán hàng .1

1.2.1 Vịtrí của bán hàng .1

1.2.2 Vai trò của bán hàng.1

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng.2

1.3.1 Doanh nghiệp.2

1.3.2 Các trung gian của bán hàng và phân phối.3

1.3.3 Khách hàng .3

1.3.4 Ðối thủcạnh tranh .4

1.3.5 Sản phẩm và đặc điểm của sản phẩm .5

1.4 Nội dung bán hàng.5

1.4.1. Nghiên cứu thịtrường .5

1.4.2 Xác định kênh bán .6

1.4.3 Lựa chọn kênh và phân phối hàng hoá vào các kênh.9

1.4.4 Xúc tiến .11

1.4.5 Thực hiện các nghiệp vụbán hàng .13

1.4.5.1 Các hình thức bán hàng .13

1.4.5.2 Các nghiệp vụbán hàng .14

1.4.6 Đánh giá kết quả, thu thập thông tin phản hồi .15

1.4.7 Các hoạt động sau khi bán .15

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ TÌNH HÌNH BÁN RA SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THÉP VINH ĐA

2.1 Giới thiệu khái quát vềcông ty thép Vinh Đa.17

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .17

2.1.2 Bộmáy tổchức quản lý trong Công ty .18

2.1.2.1 Cơcấu tổchức bộmáy quản lý tại Công ty .18

2.1.3 Chức Năng, nhiệm vụvà quyền hạn của Công ty.20

2.1.3.1 Chức Năng Của Công ty .20

2.1.3.2 Nhiệm VụCủa Công ty.20

2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty .21

2.2.1 Giới thiệu vềsản phẩm do công ty sản xuất .21

2.2.2. Các nguồn lực sản xuất .22

2.2.2.1 Nguồn tài chính .22

2.2.2.2 Nguồn nhân lực .24

2.2.2.3 Cơsởvật chất .26

2.3 Thực trạng hoạt động bán ra sản phẩm của công ty thép Vinh Đa .27

2.3.1 Giới thiệu tổng quan phòng kinh doanh.27

2.3.2 Tình hình bán tại thịtrường Thành PhốHồChí Minh .31

2.3.2.1 Kênh phân phối sản phẩm .31

2.3.2.2 Các hình thức bán hàng tại công ty .32

2.3.2.3 Định giá bán và phương thức thanh toán .33

2.3.2.4 Các hoạt động hỗtrợbán hàng của công ty .34

2.3.3 Phân tích tình hình bán ra sản phẩm .35

2.3.3.1 Phân tích tình hình bán ra theo thịtrường.35

2.3.3.2 Phân tích tình hình bán ra theo thời gian .36

2.4 Phân tích tính cân đối giữa khảnăng sản xuất và bán ra của công ty .38

2.5 Đánh giá công tác bán hàng tại công ty.39

2.51 Điểm mạnh .39

2.52.Điểm yếu .39

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .40

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢBÁN HÀNG

TẠI CÔNG TY THÉP VINH ĐA

3.1 Những căn cứ đểxây dựng giải pháp .41

3.1.1 Phương hướng phát triển của Công ty thép Vinh Đa .41

3.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty trong những năm tới .41

3.1.2.1 Mục tiêu chung của công ty .41

3.1.2.2 Mục tiêu cụthểtrong công tác bán hàng .42

3.1.3 Thiết lập và phân tích Swot .42

3.1.3.1 Điểm mạnh .42

3.1.3.2 Điểm yếu .43

3.1.3.3 Cơhội .43

3.1.3.4 Thách thức .43

3.1.4 Xu hướng phát triển của ngành .44

3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác bán ra của công ty .45

3.1.5.1 Giá thành sản phẩm .45

3.1.5.2 Phương thức thanh toán .45

3.1.5.3 Kháchhàng.46

3.1.5.4 Thịtrường tiêu thụ.46

3.1.5.5 Các đối thủcạnh tranh .48

3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quảbán hàng tại Công ty thép Vinh Đa .48

3.2.1 Cải thiện chính sách vềgiá.48

3.2.2 Thủtục thu nợ.49

3.2.3 Xây dựng các biện pháp hỗtrợbán hàng.51

3.2.3.1 Giám sát bán hàng .51

3.2.3.2 Chính sách khích lệ động viên lực lượng bán và khách hàng.55

3.2.3.3 Đo lường sựthoảmãn của khách hàng .57

3.2.4 Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm .60

3.2.5 Xây dựng thương thương hiệu .62

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .64

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Khóa luận tốt nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY