Khóa luận Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN

NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Một số khái niệm liên quan . 3

1.1.1. Nguồn nhân lực . 3

1.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực . 3

1.1.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 4

1.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . 5

1.2.1. Thể lực. 5

1.2.2. Trí lực . 6

1.2.3. Đạo đức, phẩm chất của người lao động. 8

1.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng NNL trong doanh nghiệp . 9

1.3.1. Hoạt động tuyển dụng . 9

1.3.2. Hoạt động đào tạo . 11

1.3.3. Hoạt động sắp xếp, bố trí lao động . 14

1.3.4. Hoạt động tạo dựng chính sách đãi ngộ đối với người lao động. . 15

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng NNL trong DN . 17

1.4.1. Các nhân tố bên ngoài . 17

1.4.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp . 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI ĐẠT. 21

2.1. Tông quan về công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt . 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 21

2.1.1.1. Thông tin chung về công ty . 21

2.1.1.2. Vốn kinh doanh. 21

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 21

2.1.2.1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. 21

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty . 22

2.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty . 23

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 24

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH thương mại vận tải

Hải Đạt. 272.1.5.1. Thuận lợi. 27

2.1.5.2. Khó khăn. 27

2.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vậntải Hải Đạt. 27

2.2.1. Thực trạng về thể lực người lao động . 27

2.2.2. Thực trạng về năng lực của người lao động. 29

2.2.3. Thực trạng về phẩm chất đạo đức của người lao động . 33

2.2.4. Thực trạng về kết quả thực hiện công việc của người lao động . 34

2.3. Các hoạt động chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty

TNHH thương mại vận tải Hải Đạt . 36

2.3.1. Hoạt động tuyển dụng lao động . 36

2.3.1.1. Quy trình tuyển dụng . 36

2.3.1.2. Tiêu chí tuyển dụng của công ty. 38

2.3.1.3. Phương pháp tuyển dụng lao động . 41

2.3.2. Hoạt động đào tạo và sử dụng lao động trong công ty . 42

2.3.3. Hoạt động nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn. 45

2.3.4. Hoạt động bố trí, sắp xếp lao động . 46

2.3.5. Chính sách lương, thưởng trong công ty. 47

2.4. Đánh giá chung về tình hình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công

ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt . 50

2.4.1. Thành công. 50

2.4.2. Hạn chế. 52

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 54

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHÀM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI ĐẬT. 56

3,1, Phương hướng nâng cao chất lượng NNL tại công ty TNHH thương mại

vận tải Hải Đạt . 56

3.1.1. Phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo lao động. 56

3.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng tiền lương, thưởng cho CBCNV. 56

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty TNHH

thương mại vận tải Hải Đạt. 58

3.2.1. Nâng cao thể lực cho CBCNV công ty . 583.2.2. Cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng môi trường làmviệc . 58

3.2.3. Bố trí, sử dụng lao động thích hợp. 59

3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực. 59

3.2.5.Quy định về khen thưởng, đãi ngộ . 60

KẾT LUẬN . 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY