Khóa luận Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU 1MỘT SỐ KÍ HIỆU VIẾT TẮT 3CHƯƠNG I: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4I/ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 41. Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản 41.1. Sự ra đời của NHTM và khái niệm NHTM 41.2. Các hoạt động cơ bản 52. Dịch vụ ngân hàng 82.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng 82.2. Các loại dịch vụ của NHTM 9II/ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁTTRIỂN CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 131. HNKTQT và nội dung của HNKTQT 132. Yêu cầu của WTO, hiệp định thương mại Việt – Mỹ trong lĩnh vựcdịch vụ ngân hàng 152.1. Yêu cầu của WTO 152.2. Yêu cầu của hiệp định thương mại Việt – Mỹ 173. Những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng thương mại Việt Namkhi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 203.1. Cơ hội của các NHTM Việt Nam 203.2. Thách thức đối với NHTM Việt Nam 214. Tác động của HNKTQT đến phát triển dịch vụ ngân hàng 24III/ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀIHỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 281. Trung Quốc 282. Philippines 313. Singapore 334. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phát triển dịch vụ ngân hàng ở các nước cho Việt Nam 33CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNGCỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNGNĂM GẦN ĐÂY 36I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 361. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức 362. Các dịch vụ cơ bản mà NHNT Việt Nam cung cấp 383. Phân tích chung về tình hình hoạt động kinh doanh của NHNTViệt Nam năm 2002 39II/ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHNTVIỆT NAM 431. Cơ sở pháp lý 442. Điều kiện tiếp cận với sản phẩm dịch vụ 462.1. Mật độ phục vụ về mặt địa lý 462.2. Mức độ đa dạng về sản phẩm dịch vụ 472.3. Công tác khách hàng 523. Chất lượng dịch vụ mà NHNT cung cấp 543.1. Việc ứng dụng công nghệ mới 543.2. Trình độ nhân viên 564. Hiệu quả kinh doanh dịch vụ. 574.1. Lợi nhuận ròng trên tài sản có bình quân 574.2. Lợi nhuận ròng trên vốn tự có bình quân (ROE) 58III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠIVÀ NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 591. Những kết quả đã đạt được 592. Một số tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 62CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN DỊCHVỤ NGÂN HÀNG TẠI NHNT VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HNKTQT 69I/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 691. Định hướng chung về phát triển hệ thống các NHTM 692. Định hướng phát triển dịch vụ của các NHTM Việt Nam 71II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 731. Nhóm giải pháp củng cố tiềm lực tài chính 732. Nhóm giải pháp về hiện đại hoá công nghệ 763. Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing 794. Nhóm giải pháp cơ cấu lại mô hình tổ chức, tăng cường năng lựcđiều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của NHNT 835. Một số giải pháp khác 88III/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 901. Kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN 902. Kiến nghị đối với NHNT Việt Nam 93KẾT LUẬN 94Danh mục tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

MỘT SỐ KÍ HIỆU VIẾT TẮT 3

CHƯƠNG I: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4

I/ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 4

1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản 4

1.1. Sự ra đời của NHTM và khái niệm NHTM 4

1.2. Các hoạt động cơ bản 5

2. Dịch vụ ngân hàng 8

2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng 8

2.2. Các loại dịch vụ của NHTM 9

II/ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT

TRIỂN CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 13

1. HNKTQT và nội dung của HNKTQT 13

2. Yêu cầu của WTO, hiệp định thương mại Việt – Mỹ trong lĩnh vực

dịch vụ ngân hàng 15

2.1. Yêu cầu của WTO 15

2.2. Yêu cầu của hiệp định thương mại Việt – Mỹ 17

3. Những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng thương mại Việt Nam

khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 20

3.1. Cơ hội của các NHTM Việt Nam 20

3.2. Thách thức đối với NHTM Việt Nam 21

4. Tác động của HNKTQT đến phát triển dịch vụ ngân hàng 24

III/ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI

HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 28

1. Trung Quốc 28

2. Philippines 31

3. Singapore 33

4. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phát triển dịch vụ

ngân hàng ở các nước cho Việt Nam 33

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG

NĂM GẦN ĐÂY 36

I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 36

1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức 36

2. Các dịch vụ cơ bản mà NHNT Việt Nam cung cấp 38

3. Phân tích chung về tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT

Việt Nam năm 2002 39

II/ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHNT

VIỆT NAM 43

1. Cơ sở pháp lý 44

2. Điều kiện tiếp cận với sản phẩm dịch vụ 46

2.1. Mật độ phục vụ về mặt địa lý 46

2.2. Mức độ đa dạng về sản phẩm dịch vụ 47

2.3. Công tác khách hàng 52

3. Chất lượng dịch vụ mà NHNT cung cấp 54

3.1. Việc ứng dụng công nghệ mới 54

3.2. Trình độ nhân viên 56

4. Hiệu quả kinh doanh dịch vụ. 57

4.1. Lợi nhuận ròng trên tài sản có bình quân 57

4.2. Lợi nhuận ròng trên vốn tự có bình quân (ROE) 58

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠI

VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 59

1. Những kết quả đã đạt được 59

2. Một số tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 62

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN DỊCH

VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHNT VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HNKTQT 69

I/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 69

1. Định hướng chung về phát triển hệ thống các NHTM 69

2. Định hướng phát triển dịch vụ của các NHTM Việt Nam 71

II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 73

1. Nhóm giải pháp củng cố tiềm lực tài chính 73

2. Nhóm giải pháp về hiện đại hoá công nghệ 76

3. Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing 79

4. Nhóm giải pháp cơ cấu lại mô hình tổ chức, tăng cường năng lực

điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của NHNT 83

5. Một số giải pháp khác 88

III/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 90

1. Kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN 90

2. Kiến nghị đối với NHNT Việt Nam 93

KẾT LUẬN 94

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY