Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỒN HUY ĐỘNG, KẾ TOÁN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 31. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. KHÁI NIỆM 31.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1.2. KHÁI NIỆM 41.2. CHỨC NĂNG CỦA NHTM 41.2.1. CHỨC NĂNG TRUNG GIAN TÍN DỤNG 41.2.2. CHỨC NĂNG TRUNG GIAN THANH TOÁN 51.2.3. CHỨC NĂNG TẠO TIỀN (BÚT TỆ) 62. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 72.1. VỐN, VAI TRÒ CỦA VỐN 72.1.1. VỐN LÀ GÌ? 72.1.2. VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DANH CỦA NHTM 82.2. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 92.2.1. KHÁI NIỆM NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 92.2.2.ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 92.2.3. PHÂN LOẠI NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 92.2.3.1. CĂN CỨ THEO HÌNH THỨC HUY ĐỘNG 92.2.3.2. CĂN CỨ THEO TÍNH CHẤT KỲ HẠN 122.2.3.3. CĂN CỨ VÀO THÀNH PHẦN GỬI TIỀN 132.2.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 132.2.4.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 132.2.4.2. CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN 142.2.4.3. RỦI RO TRONG HUY ĐỘNG VỐN 152.2.4.4. DỰ TRỮ TRÊN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 172.2.4.5. KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ RỦI RO HUY ĐỘNG VỐN 173. KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 213.1. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 213.1.1. KHÁI NIỆM 213.1.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 213.2. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG VÀ TÀI KHOẢN 223.2.1. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 223.2.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 223.2.3. QUI TRÌNH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 243.2.3.1. KẾ TOÁN TIỀN GỬI 243.2.3.2. KẾ TOÁN PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 27CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 311. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 311.1. MỘT SỐ NÉT VỀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNNO&PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ 311.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 321.3. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 331.3.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC 33- CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG NHƯ SAU: 331.3.2. NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH 342. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG NHỮNG NĂM QUA 352.1. CÔNG TÁC NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG (ĐƠN VỊ TỶ ĐỒNG) 362.2. DƯ NỢ CHO VAY (TỶ VND) 372.3. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ KINH DOANH NGOẠI TỆ 382.3.1. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ 392.3.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ 402.4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ NGÂN QUỸ 402.4.1. CÔNG TÁC KẾ TOÁN 402.4.2. CÔNG TÁC NGÂN QUỸ 412.4.3. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG XỬ LÝ NGHIỆP VỤ VÀ KẾ TOÁN THANH TOÁN 412.4.4. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 422.5. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ 423. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 433.1. THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG VỐN 433.1.1. VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO TÍNH CHẤT KỲ HẠN 433.1.2. CƠ CẤU NGUỒN THEO PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG 453.1.3. VỀ THÀNH PHẦN KINH TẾ 483.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO&PTNT LÁNG HẠ 503.2.1. KẾ TOÁN NHẬN TIỀN GỬI VÀ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 503.2.2. KẾ TOÁN CHI TRẢ TIỀN GỬI VÀ THANH TOÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ 523.2.3. KẾ TOÁN CHI TRẢ LÃI 534. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 554.1. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 554.1.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 554.1.2. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI ĐÓ 564.2. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 584.2.1. NHỮNG KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 584.2.2. HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 58CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 601. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI 601.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHNO&PTNT NÓI CHUNG VÀ CHI NHÁNH LÁNG HẠ NÓI RIÊNG 601.1.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG NHNO&PTNT VIỆT NAM 601.1.2. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI 601.1.2.1. NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO NĂM 2005 611.1.2.2. CÁC ĐỊNH HƯỚNG VỀ NGUỒN VỐN 612. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 622.1. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN 622.1.1. GIẢI PHÁP VỀ SẢN PHẨM SỬ DỤNG TRONG CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 622.1.2. GIẢI PHÁP VỀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN 652.1.3. GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 672.1.4. GIẢI PHÁP VỀ CON NGƯỜI 682.2. GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 692.2.1. GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN THỦ TỤC GIẤY TỜ MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH GỬI LĨNH TIỀN 692.2.2. GIẢI PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 702.2.3. GIẢI VỀ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG NÓI CHUNG VÀ KẾ TOÁN NÓI RIÊNG 702.3.4. GIẢI PHÁP VỀ CÁCH TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI DỰ TRẢ 703. KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP 713.1. KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 713.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN 713.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNO&PTNT VIỆT NAM 72KẾT LUẬN 74TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỒN HUY ĐỘNG, KẾ TOÁN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 3

1. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. KHÁI NIỆM 3

1.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 3

1.1.2. KHÁI NIỆM 4

1.2. CHỨC NĂNG CỦA NHTM 4

1.2.1. CHỨC NĂNG TRUNG GIAN TÍN DỤNG 4

1.2.2. CHỨC NĂNG TRUNG GIAN THANH TOÁN 5

1.2.3. CHỨC NĂNG TẠO TIỀN (BÚT TỆ) 6

2. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 7

2.1. VỐN, VAI TRÒ CỦA VỐN 7

2.1.1. VỐN LÀ GÌ? 7

2.1.2. VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DANH CỦA NHTM 8

2.2. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 9

2.2.1. KHÁI NIỆM NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 9

2.2.2.ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 9

2.2.3. PHÂN LOẠI NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 9

2.2.3.1. CĂN CỨ THEO HÌNH THỨC HUY ĐỘNG 9

2.2.3.2. CĂN CỨ THEO TÍNH CHẤT KỲ HẠN 12

2.2.3.3. CĂN CỨ VÀO THÀNH PHẦN GỬI TIỀN 13

2.2.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 13

2.2.4.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 13

2.2.4.2. CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN 14

2.2.4.3. RỦI RO TRONG HUY ĐỘNG VỐN 15

2.2.4.4. DỰ TRỮ TRÊN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 17

2.2.4.5. KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ RỦI RO HUY ĐỘNG VỐN 17

3. KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 21

3.1. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 21

3.1.1. KHÁI NIỆM 21

3.1.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 21

3.2. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG VÀ TÀI KHOẢN 22

3.2.1. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 22

3.2.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 22

3.2.3. QUI TRÌNH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 24

3.2.3.1. KẾ TOÁN TIỀN GỬI 24

3.2.3.2. KẾ TOÁN PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 31

1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 31

1.1. MỘT SỐ NÉT VỀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNNO&PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ 31

1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 32

1.3. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 33

1.3.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC 33

- CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG NHƯ SAU: 33

1.3.2. NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH 34

2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG NHỮNG NĂM QUA 35

2.1. CÔNG TÁC NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG (ĐƠN VỊ TỶ ĐỒNG) 36

2.2. DƯ NỢ CHO VAY (TỶ VND) 37

2.3. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ KINH DOANH NGOẠI TỆ 38

2.3.1. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ 39

2.3.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ 40

2.4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ NGÂN QUỸ 40

2.4.1. CÔNG TÁC KẾ TOÁN 40

2.4.2. CÔNG TÁC NGÂN QUỸ 41

2.4.3. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG XỬ LÝ NGHIỆP VỤ VÀ KẾ TOÁN THANH TOÁN 41

2.4.4. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 42

2.5. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ 42

3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 43

3.1. THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG VỐN 43

3.1.1. VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO TÍNH CHẤT KỲ HẠN 43

3.1.2. CƠ CẤU NGUỒN THEO PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG 45

3.1.3. VỀ THÀNH PHẦN KINH TẾ 48

3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO&PTNT LÁNG HẠ 50

3.2.1. KẾ TOÁN NHẬN TIỀN GỬI VÀ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 50

3.2.2. KẾ TOÁN CHI TRẢ TIỀN GỬI VÀ THANH TOÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ 52

3.2.3. KẾ TOÁN CHI TRẢ LÃI 53

4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 55

4.1. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 55

4.1.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 55

4.1.2. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI ĐÓ 56

4.2. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 58

4.2.1. NHỮNG KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 58

4.2.2. HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 58

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 60

1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI 60

1.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHNO&PTNT NÓI CHUNG VÀ CHI NHÁNH LÁNG HẠ NÓI RIÊNG 60

1.1.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG NHNO&PTNT

VIỆT NAM 60

1.1.2. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI

GIAN TỚI 60

1.1.2.1. NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO NĂM 2005 61

1.1.2.2. CÁC ĐỊNH HƯỚNG VỀ NGUỒN VỐN 61

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN THIỆN

KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 62

2.1. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN 62

2.1.1. GIẢI PHÁP VỀ SẢN PHẨM SỬ DỤNG TRONG CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN

CỦA CHI NHÁNH 62

2.1.2. GIẢI PHÁP VỀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN 65

2.1.3. GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 67

2.1.4. GIẢI PHÁP VỀ CON NGƯỜI 68

2.2. GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 69

2.2.1. GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN THỦ TỤC GIẤY TỜ MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH

GỬI LĨNH TIỀN 69

2.2.2. GIẢI PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 70

2.2.3. GIẢI VỀ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG NÓI CHUNG VÀ KẾ TOÁN NÓI RIÊNG 70

2.3.4. GIẢI PHÁP VỀ CÁCH TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI DỰ TRẢ 70

3. KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP 71

3.1. KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 71

3.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN 71

3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNO&PTNT VIỆT NAM 72

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY