Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH WonDo Sài Gòn

MỤC LỤC Lời mở đầu 11. Lý do chọn đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu 13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Kết cấu của đề tài 2CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc 31.1 Cơ sở lý luận về hoạt động gia công xuất khẩu 31.1.1 Khái niệm hoạt động gia công xuất khẩu . .31.1.2 Đặc điểm của hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc . . 41.1.3 Vai trò của hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc.51.1.4 Các hình thức gia công xuất khẩu.61.1.4.1 X ét về quyền sở hữu nguyên liệu.61.1.4.2 Xét về mặt giá cả gia công.81.1.4.3 Xét về số bên tham gia quan hệ gia công.81.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động gia công xuất khẩu 91.2.1 Nhóm nhân tố khách quan . .91.2.1.1 Môi trường chính trị - luật pháp.91.2.1.2 Môi trường khoa học - công nghệ.91.2.1.3 Môi trường bên ngoài.91.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan . . .101.2.2.1 Chủ trương, chính sách của Việt Nam.101.2.2.2 Nhân tố con người.111.2.2.3 Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.111.2.2.4 Nhân tố Marketing của công ty.111.2.2.5 Nhu cầu của thị trường bên ngoài.121.3 Quy trình thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu . .131.3.1 Nghiên cứu thị truờng và lập phương án kinh doanh.141.3.2 Hợp đồng gia công xuất khẩu.141.3.3 Chuẩn bị hàng hóa.161.3.4 Thuê phương tiện vận chuyển.161.3.5 Thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa.171.3.6 Thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng hóa.171.3.7 Thanh toán hợp đồng xuất khẩu.181.3.8 Bộ chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu.201.3.9 Giải quyết tranh chấp giữa bên mua và bên bán.22CHƯƠNG 2: Thực trạng về hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty Wondo Sài Gòn 242.1 Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH Wondo Sài Gòn 242.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty . .242.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . .242.1.3. Phạm vi hoạt động . .242.1.4. Cơ cấu tổ chức . .252.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban . .262.2 Thực trạng về hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc 282.2.1 Mặt hàng gia công tại công ty . . .282.2.2 Thị trường và khách hàng gia công . .302.2.3 Hình thức gia công.312.2.4 Quy trình thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty.322.2.4.1 Phân tích quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.342.2.4.2 Các cơ quan liên đới đến hoạt động xuất nhập khẩu của công ty.412.2.5 Kết quả hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty từ năm 2008 đến 2010. .422.3 Đánh giá thực trạng hoạt động gia công hàng may mặc tại công ty.432.3.1 Những mặc đạt được trong hoạt động gia công của công ty.432.3.2 Những tồn tại trong hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu.442.3.3 Nguyên nhân tồn tại.45 CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty 483.1 Đánh giá chung về hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty 483.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty 493.2.1 Mở rộng hoạt động Marketing nghiên cứu và tiếp cận thị trường .493.2.2 Mở rộng hợp tác gia công với các đối tác khác .503.2.3 Nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh .513.2.4 Tìm kiếm các nguồn có thể cung cấp nguyên phụ liệu ổn định có uy tín.523.2.5 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực .533.2.6 Nâng cao hiệu quả của quy trình tổ chức thực hiện xuất khẩu.543.3 Các kiến nghị 563.3.1 Đối với công ty . 563.3.2 Đối với các cơ quan chức năng . .563.3.3 Đối với nhà n ước.56 Kết luận chung 59Tài liệu tham khảo 61Phụ lục.

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của đề tài 2

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc 3

1.1 Cơ sở lý luận về hoạt động gia công xuất khẩu 3

1.1.1 Khái niệm hoạt động gia công xuất khẩu . .3

1.1.2 Đặc điểm của hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc . . 4

1.1.3 Vai trò của hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc.5

1.1.4 Các hình thức gia công xuất khẩu.6

1.1.4.1 X ét về quyền sở hữu nguyên liệu.6

1.1.4.2 Xét về mặt giá cả gia công.8

1.1.4.3 Xét về số bên tham gia quan hệ gia công.8

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động gia công xuất khẩu 9

1.2.1 Nhóm nhân tố khách quan . .9

1.2.1.1 Môi trường chính trị - luật pháp.9

1.2.1.2 Môi trường khoa học - công nghệ.9

1.2.1.3 Môi trường bên ngoài.9

1.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan . . .10

1.2.2.1 Chủ trương, chính sách của Việt Nam.10

1.2.2.2 Nhân tố con người.11

1.2.2.3 Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.11

1.2.2.4 Nhân tố Marketing của công ty.11

1.2.2.5 Nhu cầu của thị trường bên ngoài.12

1.3 Quy trình thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu . .13

1.3.1 Nghiên cứu thị truờng và lập phương án kinh doanh.14

1.3.2 Hợp đồng gia công xuất khẩu.14

1.3.3 Chuẩn bị hàng hóa.16

1.3.4 Thuê phương tiện vận chuyển.16

1.3.5 Thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa.17

1.3.6 Thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng hóa.17

1.3.7 Thanh toán hợp đồng xuất khẩu.18

1.3.8 Bộ chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu.20

1.3.9 Giải quyết tranh chấp giữa bên mua và bên bán.22

CHƯƠNG 2: Thực trạng về hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty Wondo Sài Gòn 24

2.1 Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH Wondo Sài Gòn 24

2.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty . .24

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . .24

2.1.3. Phạm vi hoạt động . .24

2.1.4. Cơ cấu tổ chức . .25

2.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban . .26

2.2 Thực trạng về hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc 28

2.2.1 Mặt hàng gia công tại công ty . . .28

2.2.2 Thị trường và khách hàng gia công . .30

2.2.3 Hình thức gia công.31

2.2.4 Quy trình thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty.32

2.2.4.1 Phân tích quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.34

2.2.4.2 Các cơ quan liên đới đến hoạt động xuất nhập khẩu của công ty.41

2.2.5 Kết quả hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty từ năm 2008 đến 2010. .42

2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động gia công hàng may mặc tại công ty.43

2.3.1 Những mặc đạt được trong hoạt động gia công của công ty.43

2.3.2 Những tồn tại trong hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu.44

2.3.3 Nguyên nhân tồn tại.45

CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty 48

3.1 Đánh giá chung về hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty 48

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty 49

3.2.1 Mở rộng hoạt động Marketing nghiên cứu và tiếp cận thị trường .49

3.2.2 Mở rộng hợp tác gia công với các đối tác khác .50

3.2.3 Nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh .51

3.2.4 Tìm kiếm các nguồn có thể cung cấp nguyên phụ liệu ổn định có uy tín.52

3.2.5 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực .53

3.2.6 Nâng cao hiệu quả của quy trình tổ chức thực hiện xuất khẩu.54

3.3 Các kiến nghị 56

3.3.1 Đối với công ty . 56

3.3.2 Đối với các cơ quan chức năng . .56

3.3.3 Đối với nhà n ước.56

Kết luận chung 59

Tài liệu tham khảo 61

Phụ lục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY