Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . CHưƠNG I . CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO . 31.1. Cơ sở lý luận chung về Quản trị hàng tồn kho. . 31.1.1. Khái niệm Hàng tồn kho. . 31.1.2. Khái niệm Quản trị hàng tồn kho. . 41.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác Quản trị hàng tồn kho. . 41.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hàng tồn kho (tồn kho dự trữ). . 51.1.5. Các loại hàng tồn kho. . 61.1.5.1. Tồn kho nguyên vật liệu. . 61.1.5.2. Tồn kho sản phẩm dở dang. . 71.1.5.3. Tồn kho thành phẩm. . 71.1.6. Xác định lượng tồn kho nguyên vật liệu cần dùng cho kỳ kế hoạch (lượng vật tư cần dùng). . 81.1.7. Xác định lượng tồn kho nguyên vật liệu cần mua (lượng vật tư cần mua) . 111.2. Các chi phí liên quan đến tồn kho. . 121.2.1. Chi phí đặt hàng (Ordering costs). . 121.2.2. Chi phí tồn trữ (Carrying costs). . 131.2.3. Chi phí thiệt hại khi không có hàng (hàng tồn kho hết) (Stockout costs). . 141.3. Mô hình quản lý hàng tồn kho hiệu quả - mô hình EOQ. . 151.3.1. Mô hình EOQ. . 151.3.2. Hệ thống quản lý hàng tồn kho Just – In – Time (phương pháp tồn kho bằng không). . 20CHưƠNG II . 21 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO . 21LÊ MẠNH VÀ NHIỆM VỤ Tư VẤN CHO CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THưƠNG MẠI NEWSTAR. . 212.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 212.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 212.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 252.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 262.1.3.1. Lĩnh vực tư vấn: . 262.1.3.2. Lĩnh vực đào tạo: . 262.1.3.3. Lĩnh vực kinh doanh khác: . 272.2. Nhiệm vụ tư vấn cho Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. 27CHưƠNG III . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THưƠNG MẠI NEWSTAR . 293.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 293.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 293.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 313.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar.. 333.1.3.1. Giám đốc Công ty . 343.1.3.2. Phòng kế toán . 353.1.3.3. Phòng kinh doanh. 393.1.3.4. Phân xưởng sản xuất . 40 3.1.3.5. Kho . 413.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 443.1.5. Các loại sản phẩm chủ yếu . 453.2. Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty. . 473.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty. . 513.4. Phân tích công tác Quản trị hàng tồn kho của Công ty. . 553.4.1. Nhân sự trong kho. . 553.4.2. Công tác phân loại hàng tồn kho ở Công ty. . 563.4.3. Hệ thống kho chứa ở Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 583.4.3.1. Phân loại kho. . 583.4.3.2. Hệ thống kho chứa ở Công ty . 603.4.4. Quy trình Quản lý hàng tồn kho của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 613.4.4.1. Quy trình xuất nhập hàng tồn kho. . 613.4.4.2. Tổ chức theo dõi sự biến động của nguyên vật liệu dự trữ. . 653.4.5. Phân tích chi phí vật tư, nguyên vật liệu ở Công ty. . 683.4.5.1. Phân tích chi phí vật tư, nguyên vật liệu trong cơ cấu giá thành . 683.4.5.2. Phân tích các chi phí liên quan đến tồn kho. . 703.4.5.2.1.Chi phí đặt hàng . 703.4.5.2.2.Chi phí tồn trữ . 703.4.5.2.3.Chi phí thiệt hại khi không có hàng. . 713.5. Nhận xét chung công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 713.5.1. Những kết quả đạt được. . 713.5.2. Những mặt còn tồn tại. . 72CHưƠNG IV . 74 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẲM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THưƠNG MẠI NEWSTAR . 744.1. Giải pháp 1: Chuyển đổi vị trí của kho và sắp xếp lại hàng hoá trong kho.. 754.1.1. Cơ sở của giải pháp. . 754.1.2. Nội dung của giải pháp. . 754.1.3. Nhận xét và đánh giá hiệu quả của giải pháp. 774.1.4. Tính khả thi của giải pháp. . 784.2. Giải pháp 2: Xây dựng quy trình xuất hàng bán và nhập hàng thừa trở lại kho. . 794.2.1. Cơ sở của giải pháp. . 794.2.2. Nội dung của giải pháp. . 804.2.3. Tính khả thi của giải pháp. . 844.3. Một số kiến nghị khác: . 84KẾT LUẬN . 87TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88PHỤ LỤC . 89

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .

CHưƠNG I .

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO . 3

1.1. Cơ sở lý luận chung về Quản trị hàng tồn kho. . 3

1.1.1. Khái niệm Hàng tồn kho. . 3

1.1.2. Khái niệm Quản trị hàng tồn kho. . 4

1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác Quản trị hàng tồn kho. . 4

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hàng tồn kho (tồn kho dự trữ). . 5

1.1.5. Các loại hàng tồn kho. . 6

1.1.5.1. Tồn kho nguyên vật liệu. . 6

1.1.5.2. Tồn kho sản phẩm dở dang. . 7

1.1.5.3. Tồn kho thành phẩm. . 7

1.1.6. Xác định lượng tồn kho nguyên vật liệu cần dùng cho kỳ kế hoạch

(lượng vật tư cần dùng). . 8

1.1.7. Xác định lượng tồn kho nguyên vật liệu cần mua (lượng vật tư cần mua) . 11

1.2. Các chi phí liên quan đến tồn kho. . 12

1.2.1. Chi phí đặt hàng (Ordering costs). . 12

1.2.2. Chi phí tồn trữ (Carrying costs). . 13

1.2.3. Chi phí thiệt hại khi không có hàng (hàng tồn kho hết) (Stockout costs). . 14

1.3. Mô hình quản lý hàng tồn kho hiệu quả - mô hình EOQ. . 15

1.3.1. Mô hình EOQ. . 15

1.3.2. Hệ thống quản lý hàng tồn kho Just – In – Time (phương pháp tồn kho bằng không). . 20

CHưƠNG II . 21

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO . 21

LÊ MẠNH VÀ NHIỆM VỤ Tư VẤN CHO CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

THưƠNG MẠI NEWSTAR. . 21

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 21

2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 21

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 25

2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh. . 26

2.1.3.1. Lĩnh vực tư vấn: . 26

2.1.3.2. Lĩnh vực đào tạo: . 26

2.1.3.3. Lĩnh vực kinh doanh khác: . 27

2.2. Nhiệm vụ tư vấn cho Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. 27

CHưƠNG III . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY

TNHH PHÁT TRIỂN THưƠNG MẠI NEWSTAR . 29

3.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 29

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 29

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Phát triển Thương mại

NewStar. . 313.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar.. 33

3.1.3.1. Giám đốc Công ty . 34

3.1.3.2. Phòng kế toán . 35

3.1.3.3. Phòng kinh doanh. 39

3.1.3.4. Phân xưởng sản xuất . 40

3.1.3.5. Kho . 41

3.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 44

3.1.5. Các loại sản phẩm chủ yếu . 45

3.2. Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty. . 47

3.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty. . 51

3.4. Phân tích công tác Quản trị hàng tồn kho của Công ty. . 55

3.4.1. Nhân sự trong kho. . 55

3.4.2. Công tác phân loại hàng tồn kho ở Công ty. . 56

3.4.3. Hệ thống kho chứa ở Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 58

3.4.3.1. Phân loại kho. . 58

3.4.3.2. Hệ thống kho chứa ở Công ty . 60

3.4.4. Quy trình Quản lý hàng tồn kho của Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 61

3.4.4.1. Quy trình xuất nhập hàng tồn kho. . 61

3.4.4.2. Tổ chức theo dõi sự biến động của nguyên vật liệu dự trữ. . 65

3.4.5. Phân tích chi phí vật tư, nguyên vật liệu ở Công ty. . 68

3.4.5.1. Phân tích chi phí vật tư, nguyên vật liệu trong cơ cấu giá thành . 68

3.4.5.2. Phân tích các chi phí liên quan đến tồn kho. . 70

3.4.5.2.1.Chi phí đặt hàng . 70

3.4.5.2.2.Chi phí tồn trữ . 70

3.4.5.2.3.Chi phí thiệt hại khi không có hàng. . 71

3.5. Nhận xét chung công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar. . 71

3.5.1. Những kết quả đạt được. . 71

3.5.2. Những mặt còn tồn tại. . 72

CHưƠNG IV . 74

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẲM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN

KHO TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THưƠNG MẠI NEWSTAR . 74

4.1. Giải pháp 1: Chuyển đổi vị trí của kho và sắp xếp lại hàng hoá trong kho.. 75

4.1.1. Cơ sở của giải pháp. . 75

4.1.2. Nội dung của giải pháp. . 75

4.1.3. Nhận xét và đánh giá hiệu quả của giải pháp. 77

4.1.4. Tính khả thi của giải pháp. . 78

4.2. Giải pháp 2: Xây dựng quy trình xuất hàng bán và nhập hàng thừa trở lại kho. . 79

4.2.1. Cơ sở của giải pháp. . 79

4.2.2. Nội dung của giải pháp. . 80

4.2.3. Tính khả thi của giải pháp. . 84

4.3. Một số kiến nghị khác: . 84

KẾT LUẬN . 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88

PHỤ LỤC . 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY