Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU. 4  CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 6  I/. VAI TRÒ VỊ TRÍ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 6  1. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế . 6 a.Tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất - kinh doanh được liên tục ,đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế . 6 b.Tín dụng Ngân hàng là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn sản xuất - kinh doanh . 8 c. Tín dụng Ngân hàng góp phần hoàn thiện hơn chế độ hạch toán kinh tế cho các doanh nghiệp . 9 d. Hoạt động tín dụng Ngân hàng góp phần điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông và kiểm soát lạm phát . 10 e.Tín dụng Ngân hàng góp phần mở rộng các quan hệ quốc tế . 10  2. Vị trí của tín dụng trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại . 11 3. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng . 11  II/.VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHO VAY . 12  1.Vai trò của kế toán cho vay . 12 2.Nhiệm vụ của kế toán cho vay . 13 3.Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay . 14  III/.QUY TRÌNH KẾ TOÁN CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY. 16  1.Các phương thức cho vay hiện hành theo quyết định 248 của Thống đốc NHNN1. 16 2.Khái quát cơ chế kế toán các phương thức cho vay : 17 2.1.Hồ sơ, chứng từ kế toán cho vay 20 2.2. Khái quát quy trình kế toán các phương thức cho vay . 20 2.2.1.Kế toán phương thức cho vay từng lần (cho vay theo món). 20 2.2.2. Kế toán phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng . 24  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO&PTNT TỈNH LÀO CAI . 28  I/.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI . 28  1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. 28 2. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai. 29  II/.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI . 30  1.Sự ra đời và mô hình tổ chức của chi nhanh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 30 2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 32 2.1 Cơ cấu về nguồn vốn và tình hình huy động vốn 32 2.2 Công tác sử dụng vốn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 36 2.3 Công tác thanh toán và kinh doanh dịch vụ Ngân hàng . 38 2.4 Kết quả tài chính của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 39  III/ THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI . 39   1. Tình hình kế toán cho vay nói chung . 39 2. Tình hình kế toán cho vay đối với các tổ chức kinh tế . 44 2.1 Quy trình kế toán giai đoạn cho vay . 44 a. Kế toán cho vay đối với doanh nghiệp Nhà nước . 44 b. Kế toán cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 46 c. Kế toán cho vay đối với tư nhân và dân cư. 47 2.2 Nghiệp vụ kế toán giai đoạn thu nợ , thu lãi , chuyển nợ quá hạn . 48 3. Vấn đề bảo quản hồ sơ cho vay . 50 4. Mối quan hệ giữa cán bộ Tín dụng và cán bộ kế toán cho vay. 51 5. Vấn đề ứng dụng tin học vào nghiệp vụ kế toán cho vay . 52  CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI . 54   1. Hoàn thiện hồ sơ cho vay . 54 2. Theo dõi kỳ hạn nợ . 54 3. Những biện pháp huy động vố và mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh . 55 4. Hạch toán theo dõi các khoản lãi chưa thu . 57 5. Đa dạng hoá các hình thức Tín dụng , đảm bảo tại Ngân hàng. 58 6. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Ngân hàng. 58 7. Việc ứng dụng tin học vào kế toán cho vay . 59  KẾT LUẬN 61  CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 4

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 6

I/. VAI TRÒ VỊ TRÍ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 6

1. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế . 6

a.Tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất - kinh doanh được liên tục ,đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế . 6

b.Tín dụng Ngân hàng là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn sản xuất - kinh doanh . 8

c. Tín dụng Ngân hàng góp phần hoàn thiện hơn chế độ hạch toán kinh tế cho các doanh nghiệp . 9

d. Hoạt động tín dụng Ngân hàng góp phần điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông và kiểm soát lạm phát . 10

e.Tín dụng Ngân hàng góp phần mở rộng các quan hệ quốc tế . 10

2. Vị trí của tín dụng trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại . 11

3. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng . 11

II/.VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHO VAY . 12

1.Vai trò của kế toán cho vay . 12

2.Nhiệm vụ của kế toán cho vay . 13

3.Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay . 14

III/.QUY TRÌNH KẾ TOÁN CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY. 16

1.Các phương thức cho vay hiện hành theo quyết định 248 của Thống đốc NHNN1. 16

2.Khái quát cơ chế kế toán các phương thức cho vay : 17

2.1.Hồ sơ, chứng từ kế toán cho vay 20

2.2. Khái quát quy trình kế toán các phương thức cho vay . 20

2.2.1.Kế toán phương thức cho vay từng lần (cho vay theo món). 20

2.2.2. Kế toán phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng . 24

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO&PTNT TỈNH LÀO CAI . 28

I/.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI . 28

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. 28

2. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai. 29

II/.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI . 30

1.Sự ra đời và mô hình tổ chức của chi nhanh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 30

2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 32

2.1 Cơ cấu về nguồn vốn và tình hình huy động vốn 32

2.2 Công tác sử dụng vốn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 36

2.3 Công tác thanh toán và kinh doanh dịch vụ Ngân hàng . 38

2.4 Kết quả tài chính của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai . 39

III/ THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI . 39

1. Tình hình kế toán cho vay nói chung . 39

2. Tình hình kế toán cho vay đối với các tổ chức kinh tế . 44

2.1 Quy trình kế toán giai đoạn cho vay . 44

a. Kế toán cho vay đối với doanh nghiệp Nhà nước . 44

b. Kế toán cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 46

c. Kế toán cho vay đối với tư nhân và dân cư. 47

2.2 Nghiệp vụ kế toán giai đoạn thu nợ , thu lãi , chuyển nợ quá hạn . 48

3. Vấn đề bảo quản hồ sơ cho vay . 50

4. Mối quan hệ giữa cán bộ Tín dụng và cán bộ kế toán cho vay. 51

5. Vấn đề ứng dụng tin học vào nghiệp vụ kế toán cho vay . 52

CHƯƠNG III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI . 54

1. Hoàn thiện hồ sơ cho vay . 54

2. Theo dõi kỳ hạn nợ . 54

3. Những biện pháp huy động vố và mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh . 55

4. Hạch toán theo dõi các khoản lãi chưa thu . 57

5. Đa dạng hoá các hình thức Tín dụng , đảm bảo tại Ngân hàng. 58

6. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Ngân hàng. 58

7. Việc ứng dụng tin học vào kế toán cho vay . 59

KẾT LUẬN 61

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY