Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên

MỤC LỤCLời mở đầu.5Chương 1 : Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại .71.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại .71.1.1. Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả.71.1.2. Yêu cầu, nguyên tắc kế toán bán hàng và xác định kết quả.8 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả.81.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán chủ yếu.91.2.1. Các phương thức bán hàng.91.2.2. Các phương thức thanh toán.10 1.3. Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại.11 1.3.1. Kế toán giá vốn hàng xuất bán .111.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng.171.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.241.3.4. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.27 1.3.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng.32 1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng theo từng hình thức sổ cho kế toán bán hàng và xác định kết quả.341.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung.341.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ.351.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.361.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ.371.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính.38Chương 2 : Thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.39 2.1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.392.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.392.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty CP thương mại Thiệu Yên.402.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.412.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.432.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.462.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh hàng hoá của Công ty.462.2.2. Phương thức bán hàng tại Công ty.47 2.2.3. Phương thức thanh toán tại Công ty.50 2.2.4. Thực tế kế toán quá trình bán hàng ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.512.2.5. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.832.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.912.2.7. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.95a. Những kết quả đạt được.95b. Những tồn tại.98 Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu yên.1043.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.1043.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.1063.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.106Kết luận.116

MỤC LỤC

Lời mở đầu.5

Chương 1 : Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại .7

1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại .7

1.1.1. Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả.7

1.1.2. Yêu cầu, nguyên tắc kế toán bán hàng và xác định kết quả.8

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả.8

1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán chủ yếu.9

1.2.1. Các phương thức bán hàng.9

1.2.2. Các phương thức thanh toán.10

1.3. Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại.11

1.3.1. Kế toán giá vốn hàng xuất bán .11

1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng.17

1.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.24

1.3.4. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.27

1.3.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng.32

1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng theo từng hình thức sổ cho kế toán bán hàng và xác định kết quả.34

1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung.34

1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ.35

1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.36

1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ.37

1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính.38

Chương 2 : Thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.39

2.1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.39

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.39

2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty CP thương mại Thiệu Yên.40

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.41

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.43

2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.46

2.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh hàng hoá của Công ty.46

2.2.2. Phương thức bán hàng tại Công ty.47

2.2.3. Phương thức thanh toán tại Công ty.50

2.2.4. Thực tế kế toán quá trình bán hàng ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.51

2.2.5. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.83

2.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.91

2.2.7. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.95

a. Những kết quả đạt được.95

b. Những tồn tại.98 Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu yên.104

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.104

3.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.106

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.106

Kết luận.116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY