Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ . 2I. Lý luận chung về quản trị nhân sự . 21. Khái niêm và vai trò của quản trị nhân sự . 21.1 Khái niệm về quản trị nhân sự. 21.2 Vai trò của quản trị nhân sự . 21.3 Các nội dung của quản trị nhân . 32 Một số học thuyết về quản trị nhân sự . 42. 1 Thuyết X: Thuyết con người kinh tế ( Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol ) . 42. 2 Thuyết Y: Thuyết con người xã hội ( Gregor, Maslow, Likest) . 42. 3 Thuyết Z: Các xí nghiệp của Nhật Bản . 43 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự . 53.1 Khái niệm . 53. 2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự . 5II. Nội dung của quản trị nhân sự . 61. Phân tích công việc . 61.1 Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc . 61.2 Nội dung phân tích công việc . 62 Tuyển dụng nhân sự . 92.1 Nguồn tuyển dụng . 92.2 Nội dung tuyển dụng nhân sự. 103. 1. Đào tạo nhân sự . 133. 2. Phát triển nhân sự . 154. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 154. 1. Đánh giá thành tích công tác . 154. 2. Đãi ngộ nhân sự . 17CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM TRIỆU . 22I. Khái quát chung về Tổng công ty CNTT Nam Triệu . 22 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. 221. 2 Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp . 261. 3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 282 Các sản phẩm chính của Tông công ty CNTT Nam Triệu . 29II. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CNTT Nam Triệu 33III. Thực trạng quản trị nhân sự tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu . 341. Tình hình quản trị nhân sự tại Tổng công ty . 342 Tình hình tuyển dụng tại Tổng công ty . 383. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự . 393. 1. Đào tạo nhân sự . 393. 2. Phát triển nhân sự . 424. Thực trạng đãi ngộ nhân sự trong Tổng công ty . 434. 1. Đãi ngộ vật chất . 431. Phân tích công việc . 502. Tuyển dụng nhân sự . 503. Đào tạo và phát triển nhân sự . 513. 1. Đào tạo . 513. 2. Phát triển nhân sự . 524. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 524. 1. Đánh giá nhân sự . 524. 2. Đãi ngộ nhân sự . 53CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY CNTT NAM TRIỆU . 54I. Định hướng phát triển tại Tổng công ty trong thời gian tới . 541. Định hướng và mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới . 542. Định hướng quản trị nhân sự của Tổng công ty trong thời gian tới . 55II Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị trong Tổng công ty CNTT Nam Triệu. 56Kết luận . 66

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ . 2

I. Lý luận chung về quản trị nhân sự . 2

1. Khái niêm và vai trò của quản trị nhân sự . 2

1.1 Khái niệm về quản trị nhân sự. 2

1.2 Vai trò của quản trị nhân sự . 2

1.3 Các nội dung của quản trị nhân . 3

2 Một số học thuyết về quản trị nhân sự . 4

2. 1 Thuyết X: Thuyết con người kinh tế ( Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol ) . 4

2. 2 Thuyết Y: Thuyết con người xã hội ( Gregor, Maslow, Likest) . 4

2. 3 Thuyết Z: Các xí nghiệp của Nhật Bản . 4

3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự . 5

3.1 Khái niệm . 5

3. 2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự . 5

II. Nội dung của quản trị nhân sự . 6

1. Phân tích công việc . 6

1.1 Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc . 6

1.2 Nội dung phân tích công việc . 6

2 Tuyển dụng nhân sự . 9

2.1 Nguồn tuyển dụng . 9

2.2 Nội dung tuyển dụng nhân sự. 10

3. 1. Đào tạo nhân sự . 13

3. 2. Phát triển nhân sự . 15

4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 15

4. 1. Đánh giá thành tích công tác . 15

4. 2. Đãi ngộ nhân sự . 17

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM TRIỆU . 22

I. Khái quát chung về Tổng công ty CNTT Nam Triệu . 22

1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy

Nam Triệu. 22

1. 2 Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp . 26

1. 3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 28

2 Các sản phẩm chính của Tông công ty CNTT Nam Triệu . 29

II. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CNTT Nam Triệu 33

III. Thực trạng quản trị nhân sự tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu . 34

1. Tình hình quản trị nhân sự tại Tổng công ty . 34

2 Tình hình tuyển dụng tại Tổng công ty . 38

3. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự . 39

3. 1. Đào tạo nhân sự . 39

3. 2. Phát triển nhân sự . 42

4. Thực trạng đãi ngộ nhân sự trong Tổng công ty . 43

4. 1. Đãi ngộ vật chất . 43

1. Phân tích công việc . 50

2. Tuyển dụng nhân sự . 50

3. Đào tạo và phát triển nhân sự . 51

3. 1. Đào tạo . 51

3. 2. Phát triển nhân sự . 52

4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 52

4. 1. Đánh giá nhân sự . 52

4. 2. Đãi ngộ nhân sự . 53

CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢN

TRỊ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY CNTT NAM TRIỆU . 54

I. Định hướng phát triển tại Tổng công ty trong thời gian tới . 54

1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới . 54

2. Định hướng quản trị nhân sự của Tổng công ty trong thời gian tới . 55

II Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị trong Tổng công ty CNTT

Nam Triệu. 56

Kết luận . 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY