Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11. Đặt vấn đề. 12.Mục đích nghiên cứu của đề tài. 23. Đối tượng và phạm vi nguyên cứu. 24. Thời điểm nghiên cứu. 25. Phương pháp nghiên cứu. 26. Kết cấu khoá luận. 2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 31.1.Một số khái niệm cơ bản. 31.1.1. Doanh nghiệp. 31.1.2. Quản trị. 31.1.3. Quản trị kinh doanh. 31.1.4. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. 41.2.Chức năng của quản trị nguồn nhân lực. 51.3. Tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng nhân lực. 61.4. Nội dung cơ bản về hiệu quả sử dụng nhân lực. 71.4.1.Hoạch định nhân lực . 71.4.2. Định mức lao động. 91.4.3. Tổ chức tuyển dụng nhân lực. 91.4.4. Đào tạo và huấn luyện nhân lực. 101.4.5. Sử dụng nhân lực. 111.4.5.1. Bố trí, sắp xếp lao động. 111.4.5.2. Hiệu quả sử dụng lao động. 121.4.5.3. Hiệu quả sử dụng thời gian lao động. 131.4.5.4. Tiền lương. 141.4.6. Đãi ngộ nhân lực. 151.4.7. Đánh giá nhân lực. 161.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 181.5.1. Nhân tố chủ quan. 181.5.1.1. Số lượng, chất lượng cán bộ công nhân viên. 181.5.1.2.Năng lực tổ chức quản lý sử dụng lao động. 191.5.2. Nhân tố khách quan. 201.5.2.1.Thị trường lao động. 201.5.2.2. Trình độ phát triển nền kinh tế. 211.5.2.3. Môi trường làm việc. 211.5.2.4. Các yếu tố luật lệ nhà nước. 221.5.2.5. Yếu tố khoa học công nghệ. 221.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực trong doanh nghiệp. 22CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN . 242.1. Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn. 242.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty. 242.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty. 252.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty . 262.1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 262.1.3.2. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban trong công ty. 262.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008. 292.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn. 322.2.1. Tổng hợp số lượng lao động và cơ cấu lao động. 322.2.2. Đánh giá chất lượng nhân lực của công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn. 332.2.2.1. Đánh giá chất lượng lao động theo trình độ đào tạo. 332.2.2.2. Đánh giá cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính. 372.2.2.3. Đánh giá công tác đào tạo của công ty. 402.2.2.4. Đánh giá công tác tuyển dụng. 412.2.2.5. Công tác sắp xếp, sử dụng, đánh giá nhân lực. 432.2.2.6. Đánh giá chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc. 492.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của công ty. 512.3.3. Kết luận về thực trạng sử dụng nhân lực của công ty. 56CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN 583.1. Thuận lợi và khó khăn của công ty 583.2.Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009. 593.2.1. Phương hướng hoạt động. 593.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty. 603.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty. 613.3.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực của công ty. 613.3.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực. 623.3.3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực. 633.3.4. Đa dạng và tăng mức độ khuyến khích ( cả vật chất và tinh thần ) tính tích cực và sáng tạo của người lao động. 643.3.5. Sắp xếp sử dụng nhân lực năng động, hợp lý 663.3.6. Hoàn thiện công tác đánh giá trong toàn công ty. 673.3.7. Cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các bộ phận với nhau. 693.3.8. Tiếp tục củng cố, xây dựng môi trường văn hóa, môi trường bên trong công ty ngày một lành mạnh hơn, sinh động hơn. 70KẾT LUẬN 72PHỤ LỤC 74TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề. 1

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài. 2

3. Đối tượng và phạm vi nguyên cứu. 2

4. Thời điểm nghiên cứu. 2

5. Phương pháp nghiên cứu. 2

6. Kết cấu khoá luận. 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.Một số khái niệm cơ bản. 3

1.1.1. Doanh nghiệp. 3

1.1.2. Quản trị. 3

1.1.3. Quản trị kinh doanh. 3

1.1.4. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. 4

1.2.Chức năng của quản trị nguồn nhân lực. 5

1.3. Tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng nhân lực. 6

1.4. Nội dung cơ bản về hiệu quả sử dụng nhân lực. 7

1.4.1.Hoạch định nhân lực . 7

1.4.2. Định mức lao động. 9

1.4.3. Tổ chức tuyển dụng nhân lực. 9

1.4.4. Đào tạo và huấn luyện nhân lực. 10

1.4.5. Sử dụng nhân lực. 11

1.4.5.1. Bố trí, sắp xếp lao động. 11

1.4.5.2. Hiệu quả sử dụng lao động. 12

1.4.5.3. Hiệu quả sử dụng thời gian lao động. 13

1.4.5.4. Tiền lương. 14

1.4.6. Đãi ngộ nhân lực. 15

1.4.7. Đánh giá nhân lực. 16

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 18

1.5.1. Nhân tố chủ quan. 18

1.5.1.1. Số lượng, chất lượng cán bộ công nhân viên. 18

1.5.1.2.Năng lực tổ chức quản lý sử dụng lao động. 19

1.5.2. Nhân tố khách quan. 20

1.5.2.1.Thị trường lao động. 20

1.5.2.2. Trình độ phát triển nền kinh tế. 21

1.5.2.3. Môi trường làm việc. 21

1.5.2.4. Các yếu tố luật lệ nhà nước. 22

1.5.2.5. Yếu tố khoa học công nghệ. 22

1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực trong doanh nghiệp. 22

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN . 24

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn. 24

2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty. 24

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty. 25

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty . 26

2.1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 26

2.1.3.2. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban trong công ty. 26

2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008. 29

2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn. 32

2.2.1. Tổng hợp số lượng lao động và cơ cấu lao động. 32

2.2.2. Đánh giá chất lượng nhân lực của công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn. 33

2.2.2.1. Đánh giá chất lượng lao động theo trình độ đào tạo. 33

2.2.2.2. Đánh giá cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính. 37

2.2.2.3. Đánh giá công tác đào tạo của công ty. 40

2.2.2.4. Đánh giá công tác tuyển dụng. 41

2.2.2.5. Công tác sắp xếp, sử dụng, đánh giá nhân lực. 43

2.2.2.6. Đánh giá chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc. 49

2.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của công ty. 51

2.3.3. Kết luận về thực trạng sử dụng nhân lực của công ty. 56

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN 58

3.1. Thuận lợi và khó khăn của công ty 58

3.2.Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009. 59

3.2.1. Phương hướng hoạt động. 59

3.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty. 60

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty. 61

3.3.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực của công ty. 61

3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực. 62

3.3.3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực. 63

3.3.4. Đa dạng và tăng mức độ khuyến khích ( cả vật chất và tinh thần ) tính tích cực và sáng tạo của người lao động. 64

3.3.5. Sắp xếp sử dụng nhân lực năng động, hợp lý 66

3.3.6. Hoàn thiện công tác đánh giá trong toàn công ty. 67

3.3.7. Cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các bộ phận với nhau. 69

3.3.8. Tiếp tục củng cố, xây dựng môi trường văn hóa, môi trường bên trong công ty ngày một lành mạnh hơn, sinh động hơn. 70

KẾT LUẬN 72

PHỤ LỤC 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY