Khóa luận Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng tại Nhà khách Hải Quân

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . 7CHưƠNG 1. . 9TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ MARKETING DU LỊCH . 91.1.Các khái niệm cơ bản về marketing và marketing du lịch . 91.1.1.Marketing . 91.1.2.Marketing du lịch . 91.2.Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động marketing trong các doanh nghiệp du lịch – khách sạn . 111.2.1.Ảnh hưởng của môi trường vi mô . 111.2.2.Môi trường vĩ mô . 141.3.Những nội dung chủ yếu của hoạt động marketing trong các doanh nghiệp du lịch khách sạn . 171.3.1.Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu . 171.3.2. Các chiến lược Marketing . 19CHưƠNG 2. . 29THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC MARKETING TẠI NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN. 292.1.Khái quát về Nhà khách Hải Quân . 292.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Nhà khách Hải Quân . 292.1.2.Vị trí địa lý . 322.1.3.Cơ sở vật chất của Nhà khách Hải Quân . 322.1.4.Chức năng và nhiệm vụ của Nhà khách . 332.1.5.Cơ cấu tổ chức của Nhà khách Hải Quân . 342.1.6.Nguồn nhân lực . 372.1.7.Năng lực tài chính và cơ chế quản lý . 382.2.Thực trạng hoạt động kinh doanh của Nhà khách Hải Quân trong những năm gần đây 40 2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây . 402.2.2.Thực trạng tình hình khách hàng đến với Nhà khách Hải Quân . 442.2.3.Thực trạng hoạt động marketing thu hút khách tại Nhà khách Hải Quân . 52CHưƠNG 3. . 59MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN . 593.1.Cơ sở của việc đưa ra giải pháp nhằm thu hút khách hàng đến với Nhà khách Hải Quân 593.1.1.Hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam . 593.1.2.Định hướng phát triển của du lịch Hải Phòng . 603.1.3.Phương hướng phát triển của Nhà khách Hải Quân . 603.2.Một số giải pháp thu hút khách hàng tại Nhà khách Hải Quân . 623.2.1.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu . 623.2.2.Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ . 643.2.3.Chính sách giá cả. 683.2.4.Chính sách quảng cáo . 693.2.5.Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động . 70KẾT LUẬN . 73TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 7

CHưƠNG 1. . 9

TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ MARKETING DU LỊCH . 9

1.1.Các khái niệm cơ bản về marketing và marketing du lịch . 9

1.1.1.Marketing . 9

1.1.2.Marketing du lịch . 9

1.2.Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động marketing trong các

doanh nghiệp du lịch – khách sạn . 11

1.2.1.Ảnh hưởng của môi trường vi mô . 11

1.2.2.Môi trường vĩ mô . 14

1.3.Những nội dung chủ yếu của hoạt động marketing trong các doanh nghiệp du

lịch khách sạn . 17

1.3.1.Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu . 17

1.3.2. Các chiến lược Marketing . 19

CHưƠNG 2. . 29

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC MARKETING

TẠI NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN. 29

2.1.Khái quát về Nhà khách Hải Quân . 29

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Nhà khách Hải Quân . 29

2.1.2.Vị trí địa lý . 32

2.1.3.Cơ sở vật chất của Nhà khách Hải Quân . 32

2.1.4.Chức năng và nhiệm vụ của Nhà khách . 33

2.1.5.Cơ cấu tổ chức của Nhà khách Hải Quân . 34

2.1.6.Nguồn nhân lực . 37

2.1.7.Năng lực tài chính và cơ chế quản lý . 38

2.2.Thực trạng hoạt động kinh doanh của Nhà khách Hải Quân trong những năm gần đây 40

2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây . 40

2.2.2.Thực trạng tình hình khách hàng đến với Nhà khách Hải Quân . 44

2.2.3.Thực trạng hoạt động marketing thu hút khách tại Nhà khách Hải Quân . 52

CHưƠNG 3. . 59

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG TẠI

NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN . 59

3.1.Cơ sở của việc đưa ra giải pháp nhằm thu hút khách hàng đến với Nhà khách Hải Quân 59

3.1.1.Hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam . 59

3.1.2.Định hướng phát triển của du lịch Hải Phòng . 60

3.1.3.Phương hướng phát triển của Nhà khách Hải Quân . 60

3.2.Một số giải pháp thu hút khách hàng tại Nhà khách Hải Quân . 62

3.2.1.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu . 62

3.2.2.Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ . 64

3.2.3.Chính sách giá cả. 68

3.2.4.Chính sách quảng cáo . 69

3.2.5.Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động . 70

KẾT LUẬN . 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY