Khóa luận Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU . .1CHƯƠNG I : NỘI DUNG LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ 22. TẦM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ 33. Nội dung chủ yếu của công tác Quản trị nhân sự . . .7 3.1 Phân tích công việc . .7 3.2 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực .8 3.3 Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực .113.4 Đánh giá thực hiện công việc .143.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 163.6 Thù lao lao động . .184. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự trong các tổ chức kinh tế nói chung và trong công ty cổ phần Formach nói riêng . 20 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TẠI HUYỆN THANH TRÌ, ẢNH HƯỞNG ĐẾN QTNS .222 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .23 2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .23 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG HAI NĂM 2002 VÀ 2003 27 2.3 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ . 283. Thực trạng về công tác QTNS tại công ty. 31 3.1 Phân tích công việc 31 3.2 CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC . .33 3.3 Việc tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực .35 3.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .37 3.5 Đánh giá thực hiện công việc .39 3.6 Việc trả công lao động .41 3.7 Thoả ước lao động tập thể .454. Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach . .46 4.1 Những mặt đã đạt được trong công tác Quản trị nhân sự .474.2 Một số tồn tại chủ yếu trong công tác Quản trị nhân sự tại công ty.48 4.2.1 Hoạt động kế hoạch hoá NNL mới chỉ được thực hiện 1 phần.48 4.2.2 Quá trình tuyển mộ và tuyển chọn còn hết sức đơn giản .48 4.2.3 Hoạt động đánh giá thực hiện công việc còn lẻ tẻ, manh mún.48 4.2.4 Hoạt động đào tạo và phát triển NNL không đồng bộ.49 4.2.5 Hoạt động trả công người lao động còn chưa hợp lý .494. Nguyên nhân tồn tạiCHƯƠNG III PHƯƠNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẺN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 512 Một số giải pháp hoàn thiện công tác QTNS tại C.ty cổ phần Formach.52 2.1 Xây dựng chương trình phân tích công việc .52 2.2 Thực hiện tốt kế hoạch hoá nguồn nhân lực . 58 2.3 Hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực .62 2.4 Tăng cường đánh giá thực hiện công việc .64 2.5 Tăng cường đào tạo và phát triển nhân lực 67KẾT LUẬN 71Tài liệu tham khảo .76

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . .1

CHƯƠNG I : NỘI DUNG LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ.

1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ 2

2. TẦM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ 3

3. Nội dung chủ yếu của công tác Quản trị nhân sự . . .7

3.1 Phân tích công việc . .7

3.2 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực .8

3.3 Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực .11

3.4 Đánh giá thực hiện công việc .14

3.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 16

3.6 Thù lao lao động . .18

4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự trong các tổ chức kinh tế nói chung và trong công ty cổ phần Formach nói riêng . 20

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TẠI HUYỆN THANH TRÌ, ẢNH HƯỞNG ĐẾN QTNS .22

2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .23

2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .23

2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG HAI NĂM 2002 VÀ 2003 27

2.3 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ . 28

3. Thực trạng về công tác QTNS tại công ty. 31

3.1 Phân tích công việc 31

3.2 CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC . .33

3.3 Việc tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực .35

3.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .37

3.5 Đánh giá thực hiện công việc .39

3.6 Việc trả công lao động .41

3.7 Thoả ước lao động tập thể .45

4. Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach . .46

4.1 Những mặt đã đạt được trong công tác Quản trị nhân sự .47

4.2 Một số tồn tại chủ yếu trong công tác Quản trị nhân sự tại công ty.48

4.2.1 Hoạt động kế hoạch hoá NNL mới chỉ được thực hiện 1 phần.48

4.2.2 Quá trình tuyển mộ và tuyển chọn còn hết sức đơn giản .48

4.2.3 Hoạt động đánh giá thực hiện công việc còn lẻ tẻ, manh mún.48

4.2.4 Hoạt động đào tạo và phát triển NNL không đồng bộ.49

4.2.5 Hoạt động trả công người lao động còn chưa hợp lý .49

4. Nguyên nhân tồn tại

CHƯƠNG III PHƯƠNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI.

1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẺN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 51

2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác QTNS tại C.ty cổ phần Formach.52

2.1 Xây dựng chương trình phân tích công việc .52

2.2 Thực hiện tốt kế hoạch hoá nguồn nhân lực . 58

2.3 Hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực .62

2.4 Tăng cường đánh giá thực hiện công việc .64

2.5 Tăng cường đào tạo và phát triển nhân lực 67

KẾT LUẬN 71

Tài liệu tham khảo .76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY