Khóa luận Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.1CHƯƠNG I: RỦI RO VÀ CÁC RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨCTHANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ.4I. Khái niệm về rủi ro và phân loại.4 1. Khái niệm.52. Phân loại.6II. Các rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.6 1. Các rủi ro thường gặp trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.6 1.1 Rủi ro kỹ thuật.6 1.2 Rủi ro đạo đức.12 1.1 Rủi ro chính trị.15 2. Các loại L/C và những rủi ro tiềm ẩn.172.1 Khái niệm L/C.17 2.2 Nội dung của L/C.172.3.Các loại L/C và những rủi ro tiềm ẩn.19CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.23I. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và Sở giao dịch I.24 1. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam luôn xứng đáng là ngân hàng xung kích phục vụ đầu tư phát triển.242. Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.292.1 Sự ra đời.292.2.Hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong những năm gần đây.30II. Thực trạng rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.32 1. Khái quát về tình hình thanh toán quốc tế tại SGDI.32 2. Tình hình rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.38 2.1. Vận dụng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại SGDI.382.2. Thực trạng về rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.46CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠNCHẾ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.55 I. Quan điểm định hướng trong việc đưa ra các giải pháp.55 1. Các định hướng chung.551.1. Các giải pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế.561.2. Tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu phát triển.571.3. Phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam.58 2. Định hướng hoạt động của Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.582.1 Định hướng hoạt động chung.582.2 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng tại SGDI - Ngân hàng ĐT & PT VN.59II. Những giải pháp chủ yếu.60 1. Những giải pháp tầm vĩ mô.601.1. Sớm nghiên cứu, soạn thảo và áp dụng hệ thống luật, tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế.601.2. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.611.3. Tổ chức thực hiện tốt thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tạo điều kiện cho thị trường hối đoái Việt Nam ngày càng phát triển.62 2. Những giải pháp tầm vi mô.622.1. Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ.622.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh toán viên.632.3. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tốt các hình thức L/C.632.4. Mở rộng có hiệu quả mạng lưới ngân hàng đại lý và cơ cấu tiền gửi ngoại tệ hợp lý.642.5. Những giải pháp về hoạt động nghiệp vụ.652.6. Giải pháp về nguồn ngoại tệ để thanh toán L/C.672.7. Đảm bảo khả năng thanh toán trên cơ sở quản trị rủi ro hoạt động ngoại bảng.682.8. Giải pháp về mặt kiểm tra - kiểm soát.692.9. Giải pháp về hạn chế rủi ro từ phía khách hàng.69 3. Kiến nghị.703.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các ngành có liên quan.703.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước.733.3. Kiến nghị đối với Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.73KẾT LUẬN .81  Danh sách tài liệu tham khảo.82

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: RỦI RO VÀ CÁC RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC

THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ.4

I. Khái niệm về rủi ro và phân loại.4

1. Khái niệm.5

2. Phân loại.6

II. Các rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.6

1. Các rủi ro thường gặp trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.6

1.1 Rủi ro kỹ thuật.6

1.2 Rủi ro đạo đức.12

1.1 Rủi ro chính trị.15

2. Các loại L/C và những rủi ro tiềm ẩn.17

2.1 Khái niệm L/C.17

2.2 Nội dung của L/C.17

2.3.Các loại L/C và những rủi ro tiềm ẩn.19

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.23

I. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng đầu tư và phát triển

Việt Nam và Sở giao dịch I.24

1. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam luôn xứng đáng là ngân hàng

xung kích phục vụ đầu tư phát triển.24

2. Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và

phát triển Việt Nam.29

2.1 Sự ra đời.29

2.2.Hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và

phát triển Việt Nam trong những năm gần đây.30

II. Thực trạng rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao

dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.32

1. Khái quát về tình hình thanh toán quốc tế tại SGDI.32

2. Tình hình rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.38

2.1. Vận dụng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh

toán xuất nhập khẩu tại SGDI.38

2.2. Thực trạng về rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở

giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.46

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN

CHẾ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.55

I. Quan điểm định hướng trong việc đưa ra các giải pháp.55

1. Các định hướng chung.55

1.1. Các giải pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế.56

1.2. Tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu phát triển.57

1.3. Phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam.58

2. Định hướng hoạt động của Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và

phát triển Việt Nam.58

2.1 Định hướng hoạt động chung.58

2.2 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế bằng

phương thức thư tín dụng tại SGDI - Ngân hàng ĐT & PT VN.59

II. Những giải pháp chủ yếu.60

1. Những giải pháp tầm vĩ mô.60

1.1. Sớm nghiên cứu, soạn thảo và áp dụng hệ thống luật, tạo môi

trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế.60

1.2. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.61

1.3. Tổ chức thực hiện tốt thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tạo điều kiện cho thị trường hối đoái Việt Nam ngày càng phát triển.62

2. Những giải pháp tầm vi mô.62

2.1. Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ.62

2.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh toán viên.63

2.3. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tốt các hình thức L/C.63

2.4. Mở rộng có hiệu quả mạng lưới ngân hàng đại lý và cơ cấu tiền

gửi ngoại tệ hợp lý.64

2.5. Những giải pháp về hoạt động nghiệp vụ.65

2.6. Giải pháp về nguồn ngoại tệ để thanh toán L/C.67

2.7. Đảm bảo khả năng thanh toán trên cơ sở quản trị rủi ro hoạt

động ngoại bảng.68

2.8. Giải pháp về mặt kiểm tra - kiểm soát.69

2.9. Giải pháp về hạn chế rủi ro từ phía khách hàng.69

3. Kiến nghị.70

3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các ngành có liên quan.70

3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước.73

3.3. Kiến nghị đối với Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển

Việt Nam.73

KẾT LUẬN .81

Danh sách tài liệu tham khảo.82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY