Khóa luận Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . 11. Lý do chọn đề tài . 12. Mục đích nghiên cứu . 23. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu . 24. Giả thuyết nghiên cứu . 25. Phương pháp nghiên cứu . 36. Bố cục của khoá luận . 3Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG . 41.1. Lý luận chung về văn phòng. . 41.1.1. Khái niệm văn phòng. . 41.1.2. Chức năng của văn phòng . 51.1.3. Nhiệm vụ của văn phòng . 61.1.4. Vai trò của văn phòng trong cơ quan, tổ chức . 71.2. Lý luận chung về hoạt động văn phòng. . 81.2.1. Nội dung hoạt động văn phòng . 81.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động văn phòng . 181.3. Quản trị văn phòng . 201.3.1. Mục tiêu của Quản trị Văn phòng . 211.3.2. Các nội dung của Quản trị văn phòng . 21Tiểu kết chương . 22Chương 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN ĐẦM HÀ . 232.1. Giới thiệu khái quát về UBND huyện Đầm Hà . 232.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Đầm Hà . 242.1.2. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Đầm Hà . 252.2. Giới thiệu khái quát về Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 262.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 26 2.2.3. Nhân sự Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 292.2.4. Điều kiện làm việc. 302.3. Nội dung hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà. . 332.3.1. Nghiệp vụ thu thập và xử lý thông tin. 332.3.3. Nghiệp vụ tiếp nhận và quản lý văn bản . 392.3.3.1. Tiếp nhận văn bản đến . 392.3.3.2. Quản lý văn bản đi . 432.3.4. Nghiệp vụ quản lý và sử dụng con dấu . 462.3.5. Nghiệp vụ lưu trữ . 472.3.6. Nghiệp vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cho cơ quan và lãnh đạo . 482.3.7. Nghiệp vụ tổ chức hội họp . 502.4. Đánh giá tổng thể . 55Tiểu kết chương . 57Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN ĐẦM HÀ 583.1. Định hướng chung . 583.2. Một số giải pháp cụ thể . 603.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự. . 603.2.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức văn phòng . 613.2.3. Giải pháp tăng cường đầu tư vào các trang thiết bị làm việc văn phòng, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật. . 613.2.4. Giải pháp đổi mới, hoàn thiện công tac quản lý, điều hành trong văn phòng.62KẾT LUẬN . 63TÀI LIỆU THAM KHẢO . 65

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Mục đích nghiên cứu . 2

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu . 2

4. Giả thuyết nghiên cứu . 2

5. Phương pháp nghiên cứu . 3

6. Bố cục của khoá luận . 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG . 4

1.1. Lý luận chung về văn phòng. . 4

1.1.1. Khái niệm văn phòng. . 4

1.1.2. Chức năng của văn phòng . 5

1.1.3. Nhiệm vụ của văn phòng . 6

1.1.4. Vai trò của văn phòng trong cơ quan, tổ chức . 7

1.2. Lý luận chung về hoạt động văn phòng. . 8

1.2.1. Nội dung hoạt động văn phòng . 8

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động văn phòng . 18

1.3. Quản trị văn phòng . 20

1.3.1. Mục tiêu của Quản trị Văn phòng . 21

1.3.2. Các nội dung của Quản trị văn phòng . 21

Tiểu kết chương . 22

Chương 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ

UBND HUYỆN ĐẦM HÀ . 23

2.1. Giới thiệu khái quát về UBND huyện Đầm Hà . 23

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Đầm Hà . 24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Đầm Hà . 25

2.2. Giới thiệu khái quát về Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 26

2.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 26

2.2.3. Nhân sự Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà . 29

2.2.4. Điều kiện làm việc. 30

2.3. Nội dung hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà. . 33

2.3.1. Nghiệp vụ thu thập và xử lý thông tin. 33

2.3.3. Nghiệp vụ tiếp nhận và quản lý văn bản . 39

2.3.3.1. Tiếp nhận văn bản đến . 39

2.3.3.2. Quản lý văn bản đi . 43

2.3.4. Nghiệp vụ quản lý và sử dụng con dấu . 46

2.3.5. Nghiệp vụ lưu trữ . 47

2.3.6. Nghiệp vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cho cơ quan và lãnh đạo . 48

2.3.7. Nghiệp vụ tổ chức hội họp . 50

2.4. Đánh giá tổng thể . 55

Tiểu kết chương . 57

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN ĐẦM HÀ 58

3.1. Định hướng chung . 58

3.2. Một số giải pháp cụ thể . 60

3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự. . 60

3.2.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức văn phòng . 61

3.2.3. Giải pháp tăng cường đầu tư vào các trang thiết bị làm việc văn phòng,

ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật. . 61

3.2.4. Giải pháp đổi mới, hoàn thiện công tac quản lý, điều hành trong văn

phòng.62

KẾT LUẬN . 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY