Khóa luận Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty cơ khí 25, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

MỤC LỤC

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu, hình vẽ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2000 3

1.1 Các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý chất lượng 3

1.1.1 Chất lượng sản phẩm và tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm 3

1.1.1.1 Các quan điểm về chất lượng sản phẩm 3

1.1.1.2 Vai trò của chất lượng sản phẩm trong kinh doanh 5

1.1.2 Khái niệm và vai trò của hoạt động quản lý chất lượng 6

1.1.2.1 Khái niệm cơ bản về quản lý chất lượng 6

1.1.2.2 Vai trò của hoạt động quản lý chất lượng: 8

1.1.3 Khái niệm, phân loại và vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 9

1.1.3.1 Khái niệm về hệ thống quả lý chất lượng 9

1.1.3.2 Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 10

1.1.3.3 Phân loại các hệ thống quản lý chất lượng 11

1.2. Những nét chính về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 : 2000 12

1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 12

1.2.1.1 Đôi nét về Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 12

1.2.1.2 Sự hình thành và phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 14

1.2.1.3 Cấu tạo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 15

1.2.2. Các nội dung chính của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 16

1.2.2.1 Các triết lý quản lý 16

1.2.2.2 Các nguyên tắc 18

1.2.2.3 Các yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 22

1.2.3 Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 tại các doanh nghiệp. 23

1.2.3.1 Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 23

1.2.3.2 Tác dụng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 24

CHƯƠNG 2 : THỰC TRANG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2000 CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ 25, TỔNG CỤC CNQP 26

2.1. Giới thiệu chung về công ty cơ khí 25, tổng cục CNQP 26

2.1.1. Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của công ty 26

2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26

2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 27

2.1.1.3 Chiến lược phát triển 28

2.1.1.4 Hoạt động sản xuất, kinh doanh. 29

2.1.2 Các đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật của công ty 30

2.1.2.1 Đặc điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị 30

2.1.2.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức. 31

2.1.2.3 Đặc điểm về lao động và quản lý nguồn nhân lực 41

2.1.2.4 Đặc điểm về tình hình tài chính 42

2.2 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 của công ty cơ khí 25, tổng cục CNQP 44

2.2.1 Cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng 44

2.2.2 Chính sách chất lượng 45

2.2.3 Các quá trình của hệ thống 46

2.2.4 Các thủ tục. 46

2.3. Đánh giá, phân tích hệ thống quản lý chất lượng của công ty cơ khí 25, tổng cục CNQP 47

2.3.1 Đánh giá sản phẩm đầu ra của hệ thống 47

2.3.2 Đánh giá hoạt động của hệ thống. 49

2.3.2.1 Đánh giá về hoạch định chất lượng 49

2.3.2.2 Đánh giá về tổ chức thực hiện 50

2.3.2.3 Đánh giá về hoạt động kiểm tra 52

2.3.2.4 Đánh giá về hoạt động điều chỉnh và cải tiến 53

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 25, TỔNG CỤC CNQP. 54

3.1 Mục tiêu chất lượng và phương hướng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty cơ khí 25, Tổng cục CNQP. 54

3.2 Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 tại công ty cơ khí 25, Tổng cục CNQP. 55

3.2.1 . Giải pháp cải tiến quá trình hoạch định chất lượng. 55

3.2.1.1 Tiến hành công tác nghiên cứu thị trường. 56

3.2.1.2 Sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng như một căn cứ để điều chỉnh công tác hoạch định chất lượng. 57

3.2.2 Giải pháp cải tiến quá trình tổ chức thực hiện 57

3.2.2.1 Tăng cường sự tham gia, cam kết của lãnh đạo. 57

3.2.2.2 Tăng cường sự hiểu biết của cán bộ, công nhân viên về công tác chất lượng. 58

3.2.2.3 Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, thủ tục đã được định rõ trong văn bản của hệ thống quản lý chất lượng. 59

3.2.2.4 Xây dựng ISO Online. 60

3.2.3 Giải pháp cải tiến quá trình kiểm tra chất lượng. 61

3.2.3.1 Tăng cường tính độc lập cho đoàn kiểm tra nội bộ. 61

3.2.3.2 Thiết lập quy trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ cho công tác kiểm tra chất lượng. 62

3.2.3.3 Kết hợp nhiều chỉ tiêu, cách tiếp cận trong quá trình kiểm tra, đánh giá nội bộ. 63

3.2.4. Giải pháp cải tiến quá trình diều chỉnh và cải tiến chất lượng. 64

3.2.4.1 Áp dụng một số công cụ chất lượng phổ biến vào hoạt động cải tiến chất lượng. 64

3.2.4.2 Áp dụng triết lý quản lý Kaizen. 66

3.2.4.3 Sử dụng hệ phương pháp Six Sigma như một công cụ cải tiến chất lượng .68

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY