Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng

Mục lụcChương I: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. . 11.1 Khái quát chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu . 11.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của cạnh tranh . 11.1.1.1 Khái niệm . 11.1.1.2 Vai trò . 21.1.1.3 Đặc điểm . 31.1.2 Khái niệm và đặc điểm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu . 31.1.3 Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 51.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu . 61.2.1 Các yếu tố phi marketing . 61.2.1.1 Năng lực tài chính . 61.2.1.2 Trình độ đội ngũ nhân viên . 81.2.1.3 Trình độ công nghệ . 81.2.1.4 Năng lực lãnh đạo và quản lý . 91.2.2 Các yếu tố marketing . 101.2.2.1 Yếu tố sản phẩm . 101.2.2.2 Yếu tố giá . 121.2.2.3 Yếu tố kênh phân phối . 141.2.2.4 Yếu tố xúc tiến hỗ hợp . 161.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu . 181.3.1 Môi trường vĩ mô . 181.3.1.1 Môi trường kinh tế . 181.3.1.2 Môi trường văn hóa- xã hội . 19 1.3.1.3 Môi trường chính trị pháp luật . 201.3.1.4 Môi trường công nghệ . 201.3.1.5 Môi trường tự nhiên . 211.3.1.6 Môi trường quốc tế . 211.3.2 Môi trường môi trường ngành . 221.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại. 231.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng . 231.3.2.3 Nhà cung cấp . 241.3.2.4 Khách hàng . 251.3.2.5 Sản phẩm thay thế . 251.3.3 Môi trường bên trong doanh nghiệp . 261.3.3.1 Con người . 261.3.3.2 Máy móc thiết bị, công nghệ . 271.3.3.3 Vốn, tài chính . 271.3.3.4 Quy mô kinh doanh . 28Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 292.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 292.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 292.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty . 302.2.2.1 Chức năng và nhiệm vụ . 302.2.2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty . 322.1.3 Kết quả kinh doanh của công ty trong 2 năm 2009-2010 . 352.3 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công tyTNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 362.3.1 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô . 362.3.1.1 Môi trường kinh tế . 362.3.1.2 Môi trường chính trị pháp luật . 382.3.1.3 Môi trường tự nhiên xã hội . 39 2.3.2 Ảnh hưởng của môi trường ngành . 402.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tiềm tàng . 402.3.2.2 Khách hàng . 402.3.2.3 Nhà cung ứng . 422.3.3 Ảnh hưởng của môi trường bên trong doanh nghiệp . 432.3.3.1 Con người . 432.3.3.2 Máy móc thiết bị . 442.3.3.3 Vốn, tài chính . 442.4 Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 452.4.1 Các yếu tố phi marketing . 452.4.1.1 Năng lực tài chính . 452.4.1.2 Trình độ đội ngũ nhân viên . 492.4.1.3 Trình độ công nghệ . 502.4.1.4 Năng lực lãnh đạo và quản lý . 512.4.2 Các yếu tố marketing . 522.4.2.1 Sản phẩm . 522.4.2.2 Giá bán . 552.4.2.3 Kênh phân phối . 572.4.2.4 Xúc tiến hỗn hợp . 582.4.3 Đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của Công ty . 58Chương III: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng.603.1 Những căn cứ cho đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 61Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 603.1.1 Xu hướng phát triển của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn Hải Phòng trong thời gian tới . 603.1.2 Xu hướng phát triển của các thị trường nhập khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới . 613.1.2.1 Thị trường Mỹ . 61 3.1.2.2 Thị trường Nhật Bản . 633.1.2.3 Thị trường Nga . 653.1.3 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tới . 653.2 Những biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh phi marketingcủa công ty . 663.2.1 Biện pháp về tổ chức quản lý . 663.2.2 Biện pháp về tài chính . 683.3 Những biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh marketingcủa công ty . 703.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm . 703.3.2 Hạ giá thành sản phẩm . 723.3.3 Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống kênh phân phối . 733.3.4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiếp thị . 743.4 Những kiến nghị vĩ mô nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty .753.4.1 Chính sách hỗ trợ phát triển hàng xuất khẩu. 753.4.2 Chính sách thuế . 763.4.3 Nhà nức cần xóa bỏ các thủ tục và lệ phí bất hợp lý . 76

Mục lục

Chương I: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp kinh

doanh xuất nhập khẩu. . 1

1.1 Khái quát chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp

kinh doanh xuất nhập khẩu . 1

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của cạnh tranh . 1

1.1.1.1 Khái niệm . 1

1.1.1.2 Vai trò . 2

1.1.1.3 Đặc điểm . 3

1.1.2 Khái niệm và đặc điểm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh

xuất nhập khẩu . 3

1.1.3 Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 5

1.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh

xuất nhập khẩu . 6

1.2.1 Các yếu tố phi marketing . 6

1.2.1.1 Năng lực tài chính . 6

1.2.1.2 Trình độ đội ngũ nhân viên . 8

1.2.1.3 Trình độ công nghệ . 8

1.2.1.4 Năng lực lãnh đạo và quản lý . 9

1.2.2 Các yếu tố marketing . 10

1.2.2.1 Yếu tố sản phẩm . 10

1.2.2.2 Yếu tố giá . 12

1.2.2.3 Yếu tố kênh phân phối . 14

1.2.2.4 Yếu tố xúc tiến hỗ hợp . 16

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh

doanh xuất nhập khẩu . 18

1.3.1 Môi trường vĩ mô . 18

1.3.1.1 Môi trường kinh tế . 18

1.3.1.2 Môi trường văn hóa- xã hội . 19

1.3.1.3 Môi trường chính trị pháp luật . 20

1.3.1.4 Môi trường công nghệ . 20

1.3.1.5 Môi trường tự nhiên . 21

1.3.1.6 Môi trường quốc tế . 21

1.3.2 Môi trường môi trường ngành . 22

1.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại. 23

1.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng . 23

1.3.2.3 Nhà cung cấp . 24

1.3.2.4 Khách hàng . 25

1.3.2.5 Sản phẩm thay thế . 25

1.3.3 Môi trường bên trong doanh nghiệp . 26

1.3.3.1 Con người . 26

1.3.3.2 Máy móc thiết bị, công nghệ . 27

1.3.3.3 Vốn, tài chính . 27

1.3.3.4 Quy mô kinh doanh . 28

Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV thương

mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 29

2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập

khẩu Hải Phòng . 29

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 29

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty . 30

2.2.2.1 Chức năng và nhiệm vụ . 30

2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty . 32

2.1.3 Kết quả kinh doanh của công ty trong 2 năm 2009-2010 . 35

2.3 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty

TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 36

2.3.1 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô . 36

2.3.1.1 Môi trường kinh tế . 36

2.3.1.2 Môi trường chính trị pháp luật . 38

2.3.1.3 Môi trường tự nhiên xã hội . 39

2.3.2 Ảnh hưởng của môi trường ngành . 40

2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tiềm tàng . 40

2.3.2.2 Khách hàng . 40

2.3.2.3 Nhà cung ứng . 42

2.3.3 Ảnh hưởng của môi trường bên trong doanh nghiệp . 43

2.3.3.1 Con người . 43

2.3.3.2 Máy móc thiết bị . 44

2.3.3.3 Vốn, tài chính . 44

2.4 Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH

MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 45

2.4.1 Các yếu tố phi marketing . 45

2.4.1.1 Năng lực tài chính . 45

2.4.1.2 Trình độ đội ngũ nhân viên . 49

2.4.1.3 Trình độ công nghệ . 50

2.4.1.4 Năng lực lãnh đạo và quản lý . 51

2.4.2 Các yếu tố marketing . 52

2.4.2.1 Sản phẩm . 52

2.4.2.2 Giá bán . 55

2.4.2.3 Kênh phân phối . 57

2.4.2.4 Xúc tiến hỗn hợp . 58

2.4.3 Đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của Công ty . 58

Chương III: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng.60

3.1 Những căn cứ cho đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của

61Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng . 60

3.1.1 Xu hướng phát triển của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn

Hải Phòng trong thời gian tới . 60

3.1.2 Xu hướng phát triển của các thị trường nhập khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới . 61

3.1.2.1 Thị trường Mỹ . 61

3.1.2.2 Thị trường Nhật Bản . 63

3.1.2.3 Thị trường Nga . 65

3.1.3 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tới . 65

3.2 Những biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh phi marketingcủa công ty . 66

3.2.1 Biện pháp về tổ chức quản lý . 66

3.2.2 Biện pháp về tài chính . 68

3.3 Những biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh marketingcủa công ty . 70

3.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm . 70

3.3.2 Hạ giá thành sản phẩm . 72

3.3.3 Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống kênh phân phối . 73

3.3.4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiếp thị . 74

3.4 Những kiến nghị vĩ mô nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty .75

3.4.1 Chính sách hỗ trợ phát triển hàng xuất khẩu. 75

3.4.2 Chính sách thuế . 76

3.4.3 Nhà nức cần xóa bỏ các thủ tục và lệ phí bất hợp lý . 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY