Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty vận tải Quốc tế Nhật - Việt VIJACO

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP . 21.1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. . 21.1.1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh. 21.1.2.Phân loại vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Vốn cố định và vốn lưu động . 31.1.2.1- Vốn cố định: . 31.1.2.2 - Vốn lưu động: . 51.2.NGUỒN VỐN, CHI PHÍ VỐN VÀ CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP . 71.3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN LưU ĐỘNG . 81.3.1. Hoạt động quản lý vốn cố định : . 81.3.1.1 Khấu hao tài sản cố định . 81.3.1.2 Quản lý quỹ khấu hao: . 91.3.2 Quản lý vốn lưu động : . 101.3.2.1 Quản lý dự trữ . 101.3.2.2 Quản lý tiền mặt : . 111.3.2.3 Quản lý phải thu : . 111.4. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP . 121.4.1. Quan điểm về hiệu quả: . 121.4.2. - Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VCĐ và VLĐ: . 131.4.2.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định: . 131.4.2.2 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: . 141.4.2.3- Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: . 161.4.2.4 - Mức độ bảo toàn và phát triển vốn: . 171.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng: . 171.4.3.1- Chu kì sản xuất: . 171.4.3.2 - Kĩ thuật sản xuất: . 171.4.3.3 - Đặc điểm về sản xuất: . 181.4.3.4. - Tác động của thị trường: . 181.4.3.5 - Trình độ tổ chức quản lí, tổ chức sản xuất, hạch toán nội bộ doanh nghiệp:. 18 1.4.3.6 - Trình độ lao động, cơ chế khuyến khích và trách nhiệm vật chất trong doanh nghiệp: . 191.4.3.7 - Các nhân tố khác: . 191.5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN . 191.5.1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm . 201.5.2. Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn lực: . 201.5.3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh . . 211.5.4. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh . 211.5.5. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế . 22CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ NHẬT-VIỆT . 232.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ NHẬT – VIỆT . 232.1.1. Quá trình hình thành . 232.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: . 252.1.2.1. Sơ đồ tổ chức của công ty: . 252.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: . 262.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ NHẬT-VIỆT. . 312.2.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty . 312.2.2 Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty: . 322.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vận tải quốc tế Nhật-Việt . Bước sang nền kinh tế thị trường, Vijaco cùng với các công ty khác đã gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về vốn sản xuất kinh doanh, sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh. 352.3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY . 372.3.1. Bảng cân đối kế toán và đánh giá khái quát . 372.3.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh: . 392.3.3. Phân tích chung về vốn kinh doanh của công ty . 442.3.3.1. Phân tích cơ cấu vốn và nguồn vốn của công ty . 442.4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 472.4.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty: . 47 2.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: . 492.4.2.1. Vốn bằng tiền và khả năng thanh toán: . 502.4.2.2. Tình hình quản lý các khoản phải thu: . 512.4.2.3. Tình hình tổ chức và quản lý hàng tồn kho: . 532.4.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty: . 542.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định: . 55CHưƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ NHẬT- VIỆT . 583.1 -ĐÁNH GIÁ ưU, NHưỢC ĐIỂM HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY . 583.1.1- ưu điểm : . 583.1.2- Nhược điểm : . 593.2 -PHưƠNG HưỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI : . 603.2.1 - Phương hướng về quản trị vốn lưu động: . 603.3 -MỘT SỐ GIẢI PHÁP: . 613.3.1. - Các giải pháp chung: . 613.3.2 -Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty : . 623.3.2.1. Biện pháp 1: Thúc đẩy gia tăng doanh thu: . 623.3.2.2 Biện pháp 2: Giảm các khoản phải thu . 65KẾT LUẬN . 69DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ

DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP . 2

1.1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. . 2

1.1.1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh. 2

1.1.2.Phân loại vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao

gồm: Vốn cố định và vốn lưu động . 3

1.1.2.1- Vốn cố định: . 3

1.1.2.2 - Vốn lưu động: . 5

1.2.NGUỒN VỐN, CHI PHÍ VỐN VÀ CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP . 7

1.3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN LưU ĐỘNG . 8

1.3.1. Hoạt động quản lý vốn cố định : . 8

1.3.1.1 Khấu hao tài sản cố định . 8

1.3.1.2 Quản lý quỹ khấu hao: . 9

1.3.2 Quản lý vốn lưu động : . 10

1.3.2.1 Quản lý dự trữ . 10

1.3.2.2 Quản lý tiền mặt : . 11

1.3.2.3 Quản lý phải thu : . 11

1.4. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG

DOANH NGHIỆP . 12

1.4.1. Quan điểm về hiệu quả: . 12

1.4.2. - Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VCĐ và VLĐ: . 13

1.4.2.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định: . 13

1.4.2.2 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: . 14

1.4.2.3- Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: . 16

1.4.2.4 - Mức độ bảo toàn và phát triển vốn: . 17

1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng: . 17

1.4.3.1- Chu kì sản xuất: . 17

1.4.3.2 - Kĩ thuật sản xuất: . 17

1.4.3.3 - Đặc điểm về sản xuất: . 18

1.4.3.4. - Tác động của thị trường: . 18

1.4.3.5 - Trình độ tổ chức quản lí, tổ chức sản xuất, hạch toán nội bộ doanh nghiệp:. 18

1.4.3.6 - Trình độ lao động, cơ chế khuyến khích và trách nhiệm vật chất trong

doanh nghiệp: . 19

1.4.3.7 - Các nhân tố khác: . 19

1.5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN . 19

1.5.1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm . 20

1.5.2. Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn lực: . 20

1.5.3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh . . 21

1.5.4. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh . 21

1.5.5. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế . 22

CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

CỦA CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ NHẬT-VIỆT . 23

2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VẬN TẢI

QUỐC TẾ NHẬT – VIỆT . 23

2.1.1. Quá trình hình thành . 23

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: . 25

2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức của công ty: . 25

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: . 26

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC

TẾ NHẬT-VIỆT. . 31

2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty . 31

2.2.2 Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý và nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn của công ty: . 32

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vận tải quốc tế Nhật-Việt .

Bước sang nền kinh tế thị trường, Vijaco cùng với các công ty khác đã gặp

không ít khó khăn, đặc biệt là về vốn sản xuất kinh doanh, sự cạnh tranh gay gắt

của các đối thủ cạnh tranh. 35

2.3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY . 37

2.3.1. Bảng cân đối kế toán và đánh giá khái quát . 37

2.3.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh: . 39

2.3.3. Phân tích chung về vốn kinh doanh của công ty . 44

2.3.3.1. Phân tích cơ cấu vốn và nguồn vốn của công ty . 44

2.4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 47

2.4.1. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty: . 47

2.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: . 49

2.4.2.1. Vốn bằng tiền và khả năng thanh toán: . 50

2.4.2.2. Tình hình quản lý các khoản phải thu: . 51

2.4.2.3. Tình hình tổ chức và quản lý hàng tồn kho: . 53

2.4.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty: . 54

2.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định: . 55

CHưƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ

DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ NHẬT- VIỆT . 58

3.1 -ĐÁNH GIÁ ưU, NHưỢC ĐIỂM HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY . 58

3.1.1- ưu điểm : . 58

3.1.2- Nhược điểm : . 59

3.2 -PHưƠNG HưỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI : . 60

3.2.1 - Phương hướng về quản trị vốn lưu động: . 60

3.3 -MỘT SỐ GIẢI PHÁP: . 61

3.3.1. - Các giải pháp chung: . 61

3.3.2 -Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty : . 62

3.3.2.1. Biện pháp 1: Thúc đẩy gia tăng doanh thu: . 62

3.3.2.2 Biện pháp 2: Giảm các khoản phải thu . 65

KẾT LUẬN . 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY