Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 21. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 21.1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh: . 21.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 21.3. Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 31.3.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ quản trị doanh nghiệp: 31.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 41.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: . 51.3.3.1. Các nhân tố bên ngoài: . 51.3.3.2. Các nhân tố bên trong . 81.4. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 111.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 121.5.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát . 121.5.1.1. Sức sản xuất. 121.5.1.2 Sức sinh lợi . 121.5.2 Hiệu quả sử dụng chi phí. 131.5.2.1 Hiệu quả sử dụng chi phí dịch vụ mua ngoài . 131.5.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí khác . 141.5.3 Hiệu quả sử dụng tài sản . 141.5.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định(TSCĐ) . 141.5.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động ( TSLĐ) . 151.5.3.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản (TTS) . 161.5.4 Hiệu suất sử dụng lao động . 161.5.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu(VCSH) . 171.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp . 171.6.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính . 171.6.2 Đánh giá khả năng thanh toán . 181.6.2.1.Hệ số khả năng thanh toán tổng quát . 181.6.2.2 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn . 18 1.6.2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh . 191.6.2.4 Hệ số thanh toán lãi vay . 191.6.3 Các chỉ số về hoạt động . 191.6.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho . 191.6.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho . 201.6.3.3 Vòng quay các khoản phải thu . 201.6.3.4 Vòng quay toàn bộ vốn . 201.6.3.5 Vòng quay vốn lƣu động . 211.4.3.6 Vòng quay vốn cố định . 211.6.4 Các chỉ tiêu sinh lời . 211.6.4.1 Doanh lợi tiêu thụ . 211.6.4.2 Doanh lợi tài sản (ROA) . 221.6.4.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) . 221.6.5 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn . 221.4.5.1 Tài sản cố định . 221.6.5.2 Tài sản lƣu động . 231.6.5.3 Vốn chủ sở hữu . 231.6.5.4 Vốn vay . 231.7. Các phƣơng pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 231.7.1. Phƣơng pháp chi tiết . 241.7.2. Phƣơng pháp so sánh . 251.7.3. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn ( loại trừ dần) . 251.7.4. Phƣơng pháp liên hệ . 261.7.5. Phƣơng pháp hồi quy tƣơng quan . 26CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẠCH ĐẰNG . 282.1. Một số nét khái quát về Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng: . 282.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: . 282.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp: . 302.1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý: . 312.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty . 342.1.5. Các hoạt động Marketing trong doanh nghiệp . 352.1.6. Đặc điểm lao động trong doanh nghiệp . 372.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 38 2.2.1. Phân tích khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 382.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 422.2.2.1. Phân tích hiệu quả về chi phí: . 422.2.2.2. Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn: . 432.2.2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: . 512.3. Đánh giá chung về doanh nghiệp: . 582.3.1. Những kết quả đạt đƣợc: . 582.3.2. Những hạn chế: . 59CHƢƠNG 3- MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẠCH ĐẰNG . 603.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển của công ty trong những năm tới . 603.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 613.2.1. Giải pháp tăng tốc độ thu hồi các khoản phải thu: . 613.2.1.1. Cơ sở của biện pháp: . 613.2.1.2. Nội dung biện pháp: . 623.2.1.3. Chi phí của biện pháp: . 633.2.1.4.Kết quả dự kiến đạt đƣợc: . 633.2.2. Giải pháp thành lập bộ phận Marketing: . 643.2.2.1. Cơ sở của biện pháp: . 643.2.2.2. Nội dung của biện pháp: . 643.2.2.3. Chi phí của biện pháp: . 663.2.2.4.Kết quả dự kiến đạt đƣợc: . 663.2.3. Biện pháp tăng cƣờng đào tạo nâng cao chất lƣợng lao động . 673.2.3.1. Cơ sở của biện pháp: . 673.2.3.2. Nội dung của biện pháp: . 683.2.3.3. Chi phí của biện pháp: . 683.2.3.4.Kết quả dự kiến đạt đƣợc: . 69KẾT LUẬN . 70TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 2

1. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 2

1.1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh: . 2

1.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 2

1.3. Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 3

1.3.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ quản trị doanh nghiệp: 3

1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 4

1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: . 5

1.3.3.1. Các nhân tố bên ngoài: . 5

1.3.3.2. Các nhân tố bên trong . 8

1.4. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 11

1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 12

1.5.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát . 12

1.5.1.1. Sức sản xuất. 12

1.5.1.2 Sức sinh lợi . 12

1.5.2 Hiệu quả sử dụng chi phí. 13

1.5.2.1 Hiệu quả sử dụng chi phí dịch vụ mua ngoài . 13

1.5.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí khác . 14

1.5.3 Hiệu quả sử dụng tài sản . 14

1.5.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định(TSCĐ) . 14

1.5.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động ( TSLĐ) . 15

1.5.3.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản (TTS) . 16

1.5.4 Hiệu suất sử dụng lao động . 16

1.5.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu(VCSH) . 17

1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp . 17

1.6.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính . 17

1.6.2 Đánh giá khả năng thanh toán . 18

1.6.2.1.Hệ số khả năng thanh toán tổng quát . 18

1.6.2.2 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn . 18

1.6.2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh . 19

1.6.2.4 Hệ số thanh toán lãi vay . 19

1.6.3 Các chỉ số về hoạt động . 19

1.6.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho . 19

1.6.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho . 20

1.6.3.3 Vòng quay các khoản phải thu . 20

1.6.3.4 Vòng quay toàn bộ vốn . 20

1.6.3.5 Vòng quay vốn lƣu động . 21

1.4.3.6 Vòng quay vốn cố định . 21

1.6.4 Các chỉ tiêu sinh lời . 21

1.6.4.1 Doanh lợi tiêu thụ . 21

1.6.4.2 Doanh lợi tài sản (ROA) . 22

1.6.4.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) . 22

1.6.5 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn . 22

1.4.5.1 Tài sản cố định . 22

1.6.5.2 Tài sản lƣu động . 23

1.6.5.3 Vốn chủ sở hữu . 23

1.6.5.4 Vốn vay . 23

1.7. Các phƣơng pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 23

1.7.1. Phƣơng pháp chi tiết . 24

1.7.2. Phƣơng pháp so sánh . 25

1.7.3. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn ( loại trừ dần) . 25

1.7.4. Phƣơng pháp liên hệ . 26

1.7.5. Phƣơng pháp hồi quy tƣơng quan . 26

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẠCH ĐẰNG . 28

2.1. Một số nét khái quát về Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng: . 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: . 28

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp: . 30

2.1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý: . 31

2.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty . 34

2.1.5. Các hoạt động Marketing trong doanh nghiệp . 35

2.1.6. Đặc điểm lao động trong doanh nghiệp . 37

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công

nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 38

2.2.1. Phân tích khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công

ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 38

2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công

nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 42

2.2.2.1. Phân tích hiệu quả về chi phí: . 42

2.2.2.2. Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn: . 43

2.2.2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: . 51

2.3. Đánh giá chung về doanh nghiệp: . 58

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc: . 58

2.3.2. Những hạn chế: . 59

CHƢƠNG 3- MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN

XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

BẠCH ĐẰNG . 60

3.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển của công ty trong những năm tới . 60

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng công

ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng . 61

3.2.1. Giải pháp tăng tốc độ thu hồi các khoản phải thu: . 61

3.2.1.1. Cơ sở của biện pháp: . 61

3.2.1.2. Nội dung biện pháp: . 62

3.2.1.3. Chi phí của biện pháp: . 63

3.2.1.4.Kết quả dự kiến đạt đƣợc: . 63

3.2.2. Giải pháp thành lập bộ phận Marketing: . 64

3.2.2.1. Cơ sở của biện pháp: . 64

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp: . 64

3.2.2.3. Chi phí của biện pháp: . 66

3.2.2.4.Kết quả dự kiến đạt đƣợc: . 66

3.2.3. Biện pháp tăng cƣờng đào tạo nâng cao chất lƣợng lao động . 67

3.2.3.1. Cơ sở của biện pháp: . 67

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp: . 68

3.2.3.3. Chi phí của biện pháp: . 68

3.2.3.4.Kết quả dự kiến đạt đƣợc: . 69

KẾT LUẬN . 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY