Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 31.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. . 31.1.1. Khái niệm của hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 31.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh . 41.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. . 41.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 61.2.1. Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức xã hội và tổ chức quản lý kinh tế . 61.2.2. Căn cứ theo mục đích so sánh . 61.2.3. Căn cứ theo đối tượng đánh giá . 71.3. Nội dung phân tích các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 71.3.1. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 71.3.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 81.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 111.4.1. Nhóm yếu tố khách quan. . 111.4.2. Nhóm yếu tố chủ quan. . 121.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 141.5 .1. hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 141.5.2. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động. . 151.5.3. Hiệu suất sử dụng vốn cố định. . 161.5.4. Hiệu quả sử dụng chi phí. . 161.5.5. Hiệu suất sử dụng lao động . 171.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính. . 181.6.1. Khả năng thanh toán . 181.6.2. Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 201.6.3. Các chỉ số về hoạt động. . 21CHưƠNG 2 . Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty CPXD Bạch Đằng2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 232.1.1. Tên và địa chỉ của công ty . 232.1.2. Quá trình thành lập và phát triển . 232.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty . 242.2.1. Chức năng của công ty. . 242.2.2. Nhiệm vụ của công ty. . 242.2.3. Sơ đồ tổ chức công ty và chức năng các bộ phận. . 252.2.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. . 342.3. Phân tích khái quát kết quả sản xuất kinh doanh . 362.3.1. Phân tích chung tình hình sản xuất kinh doanh . 362.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực. . 382.3.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. . 552.3.4. Các chỉ số hoạt động của công ty. . 622.3.5. Các chỉ số sinh lời của công ty. . 642.4. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 64CHưƠNG 3 . MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG . 663.1. Mục tiêu của công ty . 663.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty CPXD Bạch Đằng. 3.2.1. Giải pháp nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động . 673.2.2. Biện pháp xác định nhu cầu vốn lưu động cho SXKD. . 683.2.3. Biện pháp tăng doanh thu. . 703.2.4. Biện pháp hợp lý hóa việc thanh toán các khoản phải thu, phải trả, phải nộp. . 723.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng. . 773.3.1. Kiến nghị với nhà nước: . 773.3.2. Kiến nghị với sở Xây dựng thành phố Hải Phòng. . 77KẾT LUẬN . 78TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 3

1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. . 3

1.1.1. Khái niệm của hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 3

1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh . 4

1.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. . 4

1.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 6

1.2.1. Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức xã hội và tổ chức quản lý kinh tế . 6

1.2.2. Căn cứ theo mục đích so sánh . 6

1.2.3. Căn cứ theo đối tượng đánh giá . 7

1.3. Nội dung phân tích các phương pháp phân tích hiệu

quả sản xuất kinh doanh. . 7

1.3.1. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 7

1.3.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 8

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 11

1.4.1. Nhóm yếu tố khách quan. . 11

1.4.2. Nhóm yếu tố chủ quan. . 12

1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 14

1.5 .1. hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 14

1.5.2. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động. . 15

1.5.3. Hiệu suất sử dụng vốn cố định. . 16

1.5.4. Hiệu quả sử dụng chi phí. . 16

1.5.5. Hiệu suất sử dụng lao động . 17

1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính. . 18

1.6.1. Khả năng thanh toán . 18

1.6.2. Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 20

1.6.3. Các chỉ số về hoạt động. . 21

CHưƠNG 2 . Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty CPXD Bạch Đằng

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 23

2.1.1. Tên và địa chỉ của công ty . 23

2.1.2. Quá trình thành lập và phát triển . 23

2.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty . 24

2.2.1. Chức năng của công ty. . 24

2.2.2. Nhiệm vụ của công ty. . 24

2.2.3. Sơ đồ tổ chức công ty và chức năng các bộ phận. . 25

2.2.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. . 34

2.3. Phân tích khái quát kết quả sản xuất kinh doanh . 36

2.3.1. Phân tích chung tình hình sản xuất kinh doanh . 36

2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực. . 38

2.3.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. . 55

2.3.4. Các chỉ số hoạt động của công ty. . 62

2.3.5. Các chỉ số sinh lời của công ty. . 64

2.4. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty . 64

CHưƠNG 3 . MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN

XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG BẠCH ĐẰNG . 66

3.1. Mục tiêu của công ty . 66

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty CPXD Bạch Đằng.

3.2.1. Giải pháp nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động . 67

3.2.2. Biện pháp xác định nhu cầu vốn lưu động cho SXKD. . 68

3.2.3. Biện pháp tăng doanh thu. . 70

3.2.4. Biện pháp hợp lý hóa việc thanh toán các khoản phải thu, phải trả, phải nộp. . 72

3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng. . 77

3.3.1. Kiến nghị với nhà nước: . 77

3.3.2. Kiến nghị với sở Xây dựng thành phố Hải Phòng. . 77

KẾT LUẬN . 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY