Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu

LỜI MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC . .51. Nhân lực và quản lý nhân lực .51.1. Khái niệm về nhân lực .51.2. Khái niệm về quản lý nhân lực . 52. Đối tượng của quản lý nhân lực .63. Mục tiêu của quản lý nhân lực . .64. Vai trò và chức năng của quản lý nhân lực . 74.1. Vai trò của quản lý nhân lực . 74.2. Chức năng của quản lý nhân lực .85. Một số nội dung chính của quản lý nhân lực . .95.1. Thiết kế và phân tích công việc . .95.1.1. Thiết kế công việc . . . 9 5.1.2. Phân tích công việc . . .105.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực . . .125.3. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên . . .135.3.1. Nguồn tuyển dụng . . .135.3.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự . 155.4. Bố trí nhân lực . 175.5. Định mức lao động . . 185.6. Đánh giá thực hiện công việc .205.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .225.8. Trả công lao động .23 5.8.1. Cơ cấu thu nhập .23 5.8.2. Tiền lương .245.8.3.Các hình thức trả lương của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . .255.9. An toàn và sức khoẻ người lao động .266. Ảnh hưởng của môi trường tới hoạt động quản lý nhân lực 276.1. Nhân tố môi trường kinh doanh . 276.2. Nhân tố con người .296.3. Nhân tố nhà quản lý . .307. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nhân lực .31CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU .321. Tổng quan về xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .321.1. Quá trình hình thành và phát triển .321.2. Chức năng và nhiệm vụ . 331.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh . .341.4. Sản phẩm .341.4.1. Dịch vụ xếp dỡ . . 351.4.2. Dịch vụ xếp dỡ bằng cần cẩu nổi 351.4.3. Dịch vụ lưu kho bãi. .351.4.4. Dịch vụ chuyển tải. .361.5. Cơ sở vật chất kĩ thuật . .361.6. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp . .371.6.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .371.6.2. Chức năng, nghiệp vụ của từng bộ phận đơn vị . .38- Ban lãnh đạo . . 38- Các ban nghiệp vụ . 39- Các đơn vị trực tiếp sản xuất . 401.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu412. Phân tích hiện trạng quản lý và sử dụng nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .422.1. Đặc điểm nguồn nhân lực 422.2. Chất lượng nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .43 - Trình độ học vấn . . .43 - Độ tuổi nguồn nhân lực . .44 - Trình độ tay nghề người lao động . . 453. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .453.1. Phân tích công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 453.2. Phân tích công tác đào tạo và phát triển .473.3. Phân tích công tác bố trí nhân lực .493.4. Phân tích công tác định mức lao động .513.5. Phân tích công tác đánh giá thực hiện công việc .523.6. Phân tích công tác trả lương lao động .52- Trả lương cho người lao động . . .52- Các chế độ tiền thưởng . . .54- Các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động . . .54- Đánh giá công tác trả lương cho người lao động tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng diệu . .553.7. Phân tích công tác an toàn và sức khoẻ người lao động . .553.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . .564. Đánh giá chung 57CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU .58

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC . .5

1. Nhân lực và quản lý nhân lực .5

1.1. Khái niệm về nhân lực .5

1.2. Khái niệm về quản lý nhân lực . 5

2. Đối tượng của quản lý nhân lực .6

3. Mục tiêu của quản lý nhân lực . .6

4. Vai trò và chức năng của quản lý nhân lực . 7

4.1. Vai trò của quản lý nhân lực . 7

4.2. Chức năng của quản lý nhân lực .8

5. Một số nội dung chính của quản lý nhân lực . .9

5.1. Thiết kế và phân tích công việc . .9

5.1.1. Thiết kế công việc . . . 9

5.1.2. Phân tích công việc . . .10

5.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực . . .12

5.3. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên . . .13

5.3.1. Nguồn tuyển dụng . . .13

5.3.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự . 15

5.4. Bố trí nhân lực . 17

5.5. Định mức lao động . . 18

5.6. Đánh giá thực hiện công việc .20

5.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .22

5.8. Trả công lao động .23

5.8.1. Cơ cấu thu nhập .23

5.8.2. Tiền lương .24

5.8.3.Các hình thức trả lương của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . .25

5.9. An toàn và sức khoẻ người lao động .26

6. Ảnh hưởng của môi trường tới hoạt động quản lý nhân lực 27

6.1. Nhân tố môi trường kinh doanh . 27

6.2. Nhân tố con người .29

6.3. Nhân tố nhà quản lý . .30

7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nhân lực .31

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU .32

1. Tổng quan về xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .32

1.1. Quá trình hình thành và phát triển .32

1.2. Chức năng và nhiệm vụ . 33

1.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh . .34

1.4. Sản phẩm .34

1.4.1. Dịch vụ xếp dỡ . . 35

1.4.2. Dịch vụ xếp dỡ bằng cần cẩu nổi 35

1.4.3. Dịch vụ lưu kho bãi. .35

1.4.4. Dịch vụ chuyển tải. .36

1.5. Cơ sở vật chất kĩ thuật . .36

1.6. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp . .37

1.6.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .37

1.6.2. Chức năng, nghiệp vụ của từng bộ phận đơn vị . .38

- Ban lãnh đạo . . 38

- Các ban nghiệp vụ . 39

- Các đơn vị trực tiếp sản xuất . 40

1.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu41

2. Phân tích hiện trạng quản lý và sử dụng nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .42

2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực 42

2.2. Chất lượng nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .43

- Trình độ học vấn . . .43

- Độ tuổi nguồn nhân lực . .44

- Trình độ tay nghề người lao động . . 45

3. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu .45

3.1. Phân tích công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 45

3.2. Phân tích công tác đào tạo và phát triển .47

3.3. Phân tích công tác bố trí nhân lực .49

3.4. Phân tích công tác định mức lao động .51

3.5. Phân tích công tác đánh giá thực hiện công việc .52

3.6. Phân tích công tác trả lương lao động .52

- Trả lương cho người lao động . . .52

- Các chế độ tiền thưởng . . .54

- Các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động . . .54

- Đánh giá công tác trả lương cho người lao động tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng diệu . .55

3.7. Phân tích công tác an toàn và sức khoẻ người lao động . .55

3.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . .56

4. Đánh giá chung 57

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU .58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY