Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC Lời mở đầu . 1Phần I : Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 3I. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết về nâng cao hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp . 31. Khái niệm hiệu quả . 32. Phân loại hiệu quả . 43. Bản chất của hiệu quả kinh doanh . 64. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 7II. Nội dung phân tích và phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 81.Nội dung phân tích kết quả sản xuất kinh doanh . 82. Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 10III. Các nhân tố tác động tới việc nâng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 131. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . 131.1Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh. 131.2 Nhân tố Văn hóa – xã hội . 141.3 Nhân tố môi trường tự nhiên . 141.4 Môi trường chính trị - pháp luật . 151.5 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng . 161.6 Môi trường kinh tế và công nghệ . 162. Các nhân tố bên trong . 172.1. Nhân tố vốn . 17 2.2 Nhân tố con người . 172.3 Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ . 172.4 Nhân tố Trình độ tổ chức sản xuất và trình độ quản trị doanh nghiệp 182.5 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin . 18IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 191.Chỉ tiêu về doanh thu . 192.Chỉ tiêu về chi phí . 203.Hiệu quả sử dụng lao động . 234. Chỉ tiêu vốn kinh doanh . 245. Các chỉ tiêu tài chính . 266. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội . 287. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 298. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giao nhận vận tải . 30Phần II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty . 311. Quá trình hình thành và phát triển . 312.Khái niệm Logistic, Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 343. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, bộ máy công ty . 363.1Bộ máy công ty . 36 3.2 Hệ thống kỹ thuật của công ty . 393.3 Các dịch vụ chính Bee Logistic Hải Phòng cung cấp . .423.4 Đặc điểm nhân sự . 443.5 Đánh giá kết quả đã đạt được của doanh nghiệp . 46II Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Bee logistic (chi nhánh Hải Phòng) . 471.Tình hình kinh doanh của công ty . 47 2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 522.1 Chỉ tiêu về doanh thu . 522.2 Chỉ tiêu chi phí . 552.3 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động. 602.4 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 622.5 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả . 67III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 691.Thực trạng phát triển nghành giao nhận vận tải . 692. Biện pháp tăng doanh thu để nâng cao hiệu quả kinh doanh . 733. Biện pháp tiết kiệm chi phí xăng dầu và chi phí khác . 764. Quản lý tốt chi phí tiền lương . 775. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong dài hạn . 79

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 1

Phần I : Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 3

I. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết về nâng cao hiệu quả

kinh doanh của doanh nghiệp . 3

1. Khái niệm hiệu quả . 3

2. Phân loại hiệu quả . 4

3. Bản chất của hiệu quả kinh doanh . 6

4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 7

II. Nội dung phân tích và phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 8

1.Nội dung phân tích kết quả sản xuất kinh doanh . 8

2. Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 10

III. Các nhân tố tác động tới việc nâng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 13

1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . 13

1.1Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh. 13

1.2 Nhân tố Văn hóa – xã hội . 14

1.3 Nhân tố môi trường tự nhiên . 14

1.4 Môi trường chính trị - pháp luật . 15

1.5 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng . 16

1.6 Môi trường kinh tế và công nghệ . 16

2. Các nhân tố bên trong . 17

2.1. Nhân tố vốn . 17

2.2 Nhân tố con người . 17

2.3 Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ . 17

2.4 Nhân tố Trình độ tổ chức sản xuất và trình độ quản trị doanh nghiệp 18

2.5 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin . 18

IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 19

1.Chỉ tiêu về doanh thu . 19

2.Chỉ tiêu về chi phí . 20

3.Hiệu quả sử dụng lao động . 23

4. Chỉ tiêu vốn kinh doanh . 24

5. Các chỉ tiêu tài chính . 26

6. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội . 28

7. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 29

8. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giao nhận vận tải . 30

Phần II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty . 31

1. Quá trình hình thành và phát triển . 31

2.Khái niệm Logistic, Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 34

3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, bộ máy công ty . 36

3.1Bộ máy công ty . 36

3.2 Hệ thống kỹ thuật của công ty . 39

3.3 Các dịch vụ chính Bee Logistic Hải Phòng cung cấp . .42

3.4 Đặc điểm nhân sự . 44

3.5 Đánh giá kết quả đã đạt được của doanh nghiệp . 46

II Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Bee logistic (chi nhánh Hải Phòng) . 47

1.Tình hình kinh doanh của công ty . 47

2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 52

2.1 Chỉ tiêu về doanh thu . 52

2.2 Chỉ tiêu chi phí . 55

2.3 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động. 60

2.4 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 62

2.5 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả . 67

III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 69

1.Thực trạng phát triển nghành giao nhận vận tải . 69

2. Biện pháp tăng doanh thu để nâng cao hiệu quả kinh doanh . 73

3. Biện pháp tiết kiệm chi phí xăng dầu và chi phí khác . 76

4. Quản lý tốt chi phí tiền lương . 77

5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong dài hạn . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY