Khóa luận Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing của công ty liên doanh làng quốc tế Huớng Dương GS-Hải Phòng

MỤC LỤCLời mở đầu . 11.Lý do chọn đề tài : . 72.Mục tiêu nghiên cứu: . 83.Phuơng pháp nghiên cứu:. 84.Phạm vi nghiên cứu: . 85.Kết cấu luận văn: . 8CHưƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING - MIX TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN DU LỊCH . 101. Một số khái niệm chung về hệ thống Marketing - Mix trong KS-DL: . 101.1. Marketing trong KS-DL: . 101.2. Hệ thống chiến lược Marketing mix trong khách sạn - du lịch. . 112. Vai trò của hệ thống Marketing - mix: . 113. Nội dung của Marketing - mix: . 123.1. Phân đoạn thị trường: . 123.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu: . 134.1. Chiến lược sản phẩm: . 164.2. Chiến lược giá cả: . 184.3. Chiến lược phân phối: . 204.4. Chiến lược quảng cáo khuếch trương: . 21CHưƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH LÀNG QUỐC TẾ HưỚNG DưƠNG . 222.1.Sơ luợc quá trình hình thành và phát triển của công ty liên doanh làng quốc tế Huớng Dương. . 232.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 232.1.2.Những loại hình kinh doanh: . 252.1.3.Nhân sự và đoàn thể: . 252.2 Cơ cấu tổ chức: . 272.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức . 27 2.2.2.Chức năng các bộ phận: . 282.2.2.1 Ban giám đốc Công ty . 282.2.2.2 Phòng hành chính nhân sự . 282.2.2.3. Phòng kinh doanh . 292.2.2.4. Phòng kế toán . 302.2.2.5. Bộ phận kho buồng . 322.2.2.6. Bộ phận lễ tân . 332.2.2.7. Bộ phận nhà hàng . 342.2.2.8. Bộ phận bếp Á . 342.2.2.9. Bộ phận bếp Âu . 352.2.2.10. Bộ phận thể thao . 362.2.2.11. Bộ phận siêu thị . 362.2.2.12. Bộ phận bảo dưỡng . 362.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của làng quốc tế Hướng Dương GS –HP . 392.3.1.Nhận định chung về tình hình khách lưu trú năm 2010. . 392.3.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty liên doanh làng quốc tếHướng Dương: . 402.3.2.1. Dịch vụ lưu trú: . 402.3.2.2.Dịch vụ ăn uống: . 422.3.2.3. Dịch vụ bổ sung: . 452.3.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của làng quốc tế Hướng Dương GS – HP (Năm 2009 – 2010). . 472.4.Phân tích hoạt động Marketing của làng quốc tế Hướng Dương . 522.4.1. Sản phẩm (Product): . 522.4.2.Giá cả (Price): . 562.4.3.Phân phối (Places). . 602.4.4.Chiêu thị (Promotion). . 622.4.5.Con Người: . 652.5. Đánh giá chung về hoạt động Marketing tại Làng quốc tế Huớng Duơng. . 69 2.5.1.Ưu điểm : . 69CHưƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH LÀNG QUỐC TẾHưỚNG DưƠNG GS - HP.66 3.1.Thuận lợi và khó khăn : . 723.1.1. Thuận lợi : . 723.1.2.Khó khăn: . 723.2.Mục tiêu – Nhiệm vụ của làng quốc tế Hướng Dương. . 733.2.1. Mục tiêu của làng quốc tế Hướng Dương . 733.2.2 Nhiệm vụ : . 733.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương:. 733.4.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketingcuar làng quốc tếHướng Dương: . 753.4.1 Kiện toàn công tác tổ chức mô hình marketing: . 753.4.2. Nghiên cứu, phân đoạn và xác định thị trường mục tiêu: . 773.4.3. Chiến lược sản phẩm: . 783.4.4. Chiến lược giá cả: . 823.4.5. Chiến lược phân phối: . 843.4.7. Chiến lược phát triển con người: . 873.4.8. Chuẩn bị ngân sách cho hoạt động marketing: . 883.5. Các giải pháp khác: . 893.6.Một số kiến nghị của làng quốc tế Hướng Dương đối với Nhà Nước và Tổng cục du lịch . 903.6.1. Đối với Nhà nước :. 903.6.2. Đối với tổng cục du lịch Việt Nam. . 91KẾT LUẬN . 93TÀI LIỆU THAM KHẢO.88

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 1

1.Lý do chọn đề tài : . 7

2.Mục tiêu nghiên cứu: . 8

3.Phuơng pháp nghiên cứu:. 8

4.Phạm vi nghiên cứu: . 8

5.Kết cấu luận văn: . 8

CHưƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING - MIX TRONG KINH

DOANH KHÁCH SẠN DU LỊCH . 10

1. Một số khái niệm chung về hệ thống Marketing - Mix trong KS-DL: . 10

1.1. Marketing trong KS-DL: . 10

1.2. Hệ thống chiến lược Marketing mix trong khách sạn - du lịch. . 11

2. Vai trò của hệ thống Marketing - mix: . 11

3. Nội dung của Marketing - mix: . 12

3.1. Phân đoạn thị trường: . 12

3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu: . 13

4.1. Chiến lược sản phẩm: . 16

4.2. Chiến lược giá cả: . 18

4.3. Chiến lược phân phối: . 20

4.4. Chiến lược quảng cáo khuếch trương: . 21

CHưƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LIÊN

DOANH LÀNG QUỐC TẾ HưỚNG DưƠNG . 22

2.1.Sơ luợc quá trình hình thành và phát triển của công ty liên doanh làng quốc

tế Huớng Dương. . 23

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 23

2.1.2.Những loại hình kinh doanh: . 25

2.1.3.Nhân sự và đoàn thể: . 25

2.2 Cơ cấu tổ chức: . 27

2.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức . 27

2.2.2.Chức năng các bộ phận: . 28

2.2.2.1 Ban giám đốc Công ty . 28

2.2.2.2 Phòng hành chính nhân sự . 28

2.2.2.3. Phòng kinh doanh . 29

2.2.2.4. Phòng kế toán . 30

2.2.2.5. Bộ phận kho buồng . 32

2.2.2.6. Bộ phận lễ tân . 33

2.2.2.7. Bộ phận nhà hàng . 34

2.2.2.8. Bộ phận bếp Á . 34

2.2.2.9. Bộ phận bếp Âu . 35

2.2.2.10. Bộ phận thể thao . 36

2.2.2.11. Bộ phận siêu thị . 36

2.2.2.12. Bộ phận bảo dưỡng . 36

2.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của làng quốc tế Hướng Dương GS –HP . 39

2.3.1.Nhận định chung về tình hình khách lưu trú năm 2010. . 39

2.3.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty liên doanh làng quốc tế

Hướng Dương: . 40

2.3.2.1. Dịch vụ lưu trú: . 40

2.3.2.2.Dịch vụ ăn uống: . 42

2.3.2.3. Dịch vụ bổ sung: . 45

2.3.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của làng quốc tế Hướng Dương GS – HP

(Năm 2009 – 2010). . 47

2.4.Phân tích hoạt động Marketing của làng quốc tế Hướng Dương . 52

2.4.1. Sản phẩm (Product): . 52

2.4.2.Giá cả (Price): . 56

2.4.3.Phân phối (Places). . 60

2.4.4.Chiêu thị (Promotion). . 62

2.4.5.Con Người: . 65

2.5. Đánh giá chung về hoạt động Marketing tại Làng quốc tế Huớng Duơng. . 69

2.5.1.Ưu điểm : . 69

CHưƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT

ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH LÀNG QUỐC TẾ

HưỚNG DưƠNG GS - HP.66

3.1.Thuận lợi và khó khăn : . 72

3.1.1. Thuận lợi : . 72

3.1.2.Khó khăn: . 72

3.2.Mục tiêu – Nhiệm vụ của làng quốc tế Hướng Dương. . 73

3.2.1. Mục tiêu của làng quốc tế Hướng Dương . 73

3.2.2 Nhiệm vụ : . 73

3.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương:. 73

3.4.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketingcuar làng quốc tếHướng Dương: . 75

3.4.1 Kiện toàn công tác tổ chức mô hình marketing: . 75

3.4.2. Nghiên cứu, phân đoạn và xác định thị trường mục tiêu: . 77

3.4.3. Chiến lược sản phẩm: . 78

3.4.4. Chiến lược giá cả: . 82

3.4.5. Chiến lược phân phối: . 84

3.4.7. Chiến lược phát triển con người: . 87

3.4.8. Chuẩn bị ngân sách cho hoạt động marketing: . 88

3.5. Các giải pháp khác: . 89

3.6.Một số kiến nghị của làng quốc tế Hướng Dương đối với Nhà Nước và Tổng cục du lịch . 90

3.6.1. Đối với Nhà nước :. 90

3.6.2. Đối với tổng cục du lịch Việt Nam. . 91

KẾT LUẬN . 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO.88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY