Khóa luận Một số biện pháp nhằm cải thiện tình tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nam Hải

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANHNGHIỆP . 2

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 2

1.1.1 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 2

1.1.1.1. KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 2

1.1.1.2. BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 2

1.1.1.3. CÁC QUAN HỆ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP . 3

1.1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 4

1.1.2.1 KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. 4

1.1.2.2 VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 4

1.2. TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ CÁC PHưƠNG PHÁP PHÂNTÍCH. 8

1.2.1 TÀI LIỆU SỬ DỤNG . 8

1.2.2 CÁC PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH . 9

1.2.2.1 PHưƠNG PHÁP SO SÁNH: . 9

1.2.2.2 PHưƠNG PHÁP TỶ LỆ . 10

1.2.2.2 PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DUPONT . 10

1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.. 11

1.3.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆ11

1.3.1.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN. 11

1.3.1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUA BẢNG BCKQKD12

1.3.2. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẶC TRưNG CỦA DOANHNGHIỆP . 12

1.3.2.1. NHÓM CÁC CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN. 12

1.3.2.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG.. 15

1.5.2.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ PHẢN ÁNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH:. 17

1.3.2.4 TỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI: . 19CHưƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI. 21

2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI. 21

2.1.1. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY. 21

2.1.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNGNAM HẢI. 22

2.1.2.1 CHỨC NĂNG. 22

2.1.2.2 NHIỆM VỤ. 23

2.1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP . 23

2.1.3.1. SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC . 23

2.1.3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN, PHÒNGBAN. 25

2.1.4. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CẢNG NAM HẢI . 27

2.1.4.1 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI. 27

2.1.4.2. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT . 27

2.1.4.2.1 CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠ TẦNG . 27

2.1.4.2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 29

2.1.5 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP. 30

2.1.5.1. THUẬN LỢI . 30

2.1.5.2 KHÓ KHĂN. 31

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNGNAM HẢI. 32

2.2.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY QUA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN . 32

2.2.1.1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANHNGHIỆP . 32

2.2.1.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN . 35

2.2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 37

2.2.3. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẶC TRưNG CỦACÔNG TY . 38

2.2.3.1. PHÂN TÍCH NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG THANH

TOÁN. 382.2.3.2. PHÂN TÍCH NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH 40

2.2.2.3. PHÂN TÍCH NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG HOẠTĐỘNG. . 43

2.2.3.4. CÁC TỶ SỐ VỀ DOANH LỢI. 45

2.3. PHÂN TÍCH PHưƠNG TRÌNH DUPONT . . 46

2.3.1 ĐẲNG THỨC TỶ SUẤT DOANH LỢI TÀI SẢN: . 46

2.3.2 PHÂN TÍCH ROE. 47

2.4. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCỦA CÔNG TY. 50

CHưƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI . 53

3.1. MỤC TIÊU VÀ PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

TRONG THỜI GIAN TỚI . 53

3.2 BIỆN PHÁP “ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG”. 53

3.2.1. CƠ SỞ CỦA BIỆN PHÁP . 53

3.2.2 THỰC HIỆN BIỆN PHÁP. 55

3.2.3 KẾT QUẢ DỰ KIẾN . 57

3.3. BIỆN PHÁP “GIẢM CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP” . 58

3.3.1. CƠ SỞ CỦA BIỆN PHÁP. . 58

3.3.2NỘI DUNG THỰC HIỆN . 61

3.3.3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN. 64

3.4 BIỆN PHÁP: “THANH LÝ, NHưỢNG BÁN TSCĐ ĐỂ GIẢM NÂNG

CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ” . 65

3.4.1 MỤC ĐÍCH. 65

3.4.2 CƠ SỞ CỦA BIỆN PHÁP . 65

3.4.3TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN. 66

3.4.4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN. 67

KẾT LUẬN . 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY