Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH may Việt Hàn

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN . 21.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn kinh doanh . 21.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh . 21.1.2 Phân loại vốn kinh doanh . 31.1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành . 31.1.2.2 Phân loại vốn theo hình thức chu chuyển . 51.1.2.3 Phân loại vốn theo thời gian huy động . 71.1.2 Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp . 81.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường . 91.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp . 101.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn . 101.3.2 Mục tiêu của việc phân tích tình hình hiệu quả sử dụng vốn . 101.3.3 Tài liệu cần thiết cho việc phân tích. 111.3.3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh . 111. 3.3.2 Bảng cân đối kế toán . 111.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 121.3.4.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 121.3.4.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 131.3.4.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 141.3.4.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán . 151.3.4.5 Nhóm hệ số về cơ cấu tài chính . 161.3.4.6 Nhóm chỉ số về hoạt động . 1614 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn . 171.4.1 Những nhân tố khách quan. 171.4.2. Những nhân tố chủ quan . 181.5 Nội dung, phương pháp dùng trong phân tích . 22 1.5.1 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 221.5.1.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn . 221.5.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 231.5.1.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 241.5.2 Phương pháp phân tích . 251.5.2.2 Phương pháp so sánh . 251.5.2.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ . 26PHẦN 2: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MAY VIỆT HÀN . 272.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 272.1.1 Tên và địa chỉ doanh nghiệp . 272.1.2 Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển doanh nghiệp . 282.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH May Việt Hàn . 292.2.1 Chức năng . 292.2.2 Nhiệm vụ . 292.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH May Việt Hàn . 302.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty TNHH May Việt Hàn . 312.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban . 332.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN . 342.4.1 Hình thức tổ chức kinh doanh . 342.4.2 Quy trình sản xuất kinh doanh . 352.4.3. Sản phẩm và công nghệ . 352.4.4 Sản lượng tiêu thụ . 352.5 Hoạt động Marketing . 362.5.1 Chiến lược sản phẩm (product): . 362.5.2 Chiến lược giá (Price): . . 362.5.3 Chiến lược phân phối, thị trường tiêu thụ (place): . 362.5.4 Chiến lược xúc tiến và khuếch trương (promotion): . 362.6 Đặc điểm lao động . 37 2.6.1 Số lượng lao động . 372.6.2 Tuyển dụng lao động . 372.6.3 Sử dụng và quản lý lao động trong doanh nghiệp: . 372.6.4 Tình hình trả lương trong công ty . 382.7 Những thuận lợi và khó nhăn của doanh nghiệp . 392.7.1 Thuận lợi: . 392.7.2 Khó khăn: . 402.8 Tình hình tài chính của doanh nghiệp . 41PHẦN 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH MAY VIỆT HÀN . 433.1 Tình hình sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 433.1.1 Biến động tài sản và nguồn vốn . 433.1.1.1 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty . 453.1.1.2 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty . 483.1.2 Kết cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 493.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh của công ty . 503.1.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh . 523.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 563.2.1 Kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp . 563.2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 583.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 613.3.1 Kết cấu vốn cố định của doanh nghiệp . 613.3.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp . 623.4 Đánh giá chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp . 63PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH MAY VIỆT HÀN . 664.1 Đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH may Việt Hàn . 664.1.1 Kết quả đạt được . 66 4.1.2 Hạn chế và nguyên nhân tồn tại . 664.2 Phương hướng hoạt động của doanh nghiệp trong các năm tới . 694.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH may Việt Hàn . 704.3.1 Biện pháp 1: Giải pháp giảm lượng hàng tồn kho . 704.3.2 Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp . 74 4.3.3 Biện pháp 3: Giảm các khoản phải thu . 774.4 Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp . 834.4.1 Kiến nghị đối với công ty . 834.4.2 Kiến nghị đối với ngân hàng . 844.4.2 Kiến nghị đối với nhà nước . 85KẾT LUẬN . 87TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN . 2

1.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn kinh doanh . 2

1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh . 2

1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh . 3

1.1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành . 3

1.1.2.2 Phân loại vốn theo hình thức chu chuyển . 5

1.1.2.3 Phân loại vốn theo thời gian huy động . 7

1.1.2 Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp . 8

1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ

chế thị trường . 9

1.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp . 10

1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn . 10

1.3.2 Mục tiêu của việc phân tích tình hình hiệu quả sử dụng vốn . 10

1.3.3 Tài liệu cần thiết cho việc phân tích. 11

1.3.3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh . 11

1. 3.3.2 Bảng cân đối kế toán . 11

1.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 12

1.3.4.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 12

1.3.4.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 13

1.3.4.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 14

1.3.4.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán . 15

1.3.4.5 Nhóm hệ số về cơ cấu tài chính . 16

1.3.4.6 Nhóm chỉ số về hoạt động . 16

14 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn . 17

1.4.1 Những nhân tố khách quan. 17

1.4.2. Những nhân tố chủ quan . 18

1.5 Nội dung, phương pháp dùng trong phân tích . 22

1.5.1 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 22

1.5.1.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn . 22

1.5.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 23

1.5.1.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 24

1.5.2 Phương pháp phân tích . 25

1.5.2.2 Phương pháp so sánh . 25

1.5.2.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ . 26

PHẦN 2: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MAY VIỆT HÀN . 27

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 27

2.1.1 Tên và địa chỉ doanh nghiệp . 27

2.1.2 Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển

doanh nghiệp . 28

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH May Việt Hàn . 29

2.2.1 Chức năng . 29

2.2.2 Nhiệm vụ . 29

2.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH May Việt Hàn . 30

2.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty TNHH May Việt Hàn . 31

2.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban . 33

2.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN . 34

2.4.1 Hình thức tổ chức kinh doanh . 34

2.4.2 Quy trình sản xuất kinh doanh . 35

2.4.3. Sản phẩm và công nghệ . 35

2.4.4 Sản lượng tiêu thụ . 35

2.5 Hoạt động Marketing . 36

2.5.1 Chiến lược sản phẩm (product): . 36

2.5.2 Chiến lược giá (Price): . . 36

2.5.3 Chiến lược phân phối, thị trường tiêu thụ (place): . 36

2.5.4 Chiến lược xúc tiến và khuếch trương (promotion): . 36

2.6 Đặc điểm lao động . 37

2.6.1 Số lượng lao động . 37

2.6.2 Tuyển dụng lao động . 37

2.6.3 Sử dụng và quản lý lao động trong doanh nghiệp: . 37

2.6.4 Tình hình trả lương trong công ty . 38

2.7 Những thuận lợi và khó nhăn của doanh nghiệp . 39

2.7.1 Thuận lợi: . 39

2.7.2 Khó khăn: . 40

2.8 Tình hình tài chính của doanh nghiệp . 41

PHẦN 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY

TNHH MAY VIỆT HÀN . 43

3.1 Tình hình sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 43

3.1.1 Biến động tài sản và nguồn vốn . 43

3.1.1.1 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty . 45

3.1.1.2 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty . 48

3.1.2 Kết cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 49

3.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh của công ty . 50

3.1.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh . 52

3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 56

3.2.1 Kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp . 56

3.2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 58

3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 61

3.3.1 Kết cấu vốn cố định của doanh nghiệp . 61

3.3.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp . 62

3.4 Đánh giá chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp . 63

PHẦN 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

VỐN TẠI CÔNG TY TNHH MAY VIỆT HÀN . 66

4.1 Đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH may Việt Hàn . 66

4.1.1 Kết quả đạt được . 66

4.1.2 Hạn chế và nguyên nhân tồn tại . 66

4.2 Phương hướng hoạt động của doanh nghiệp trong các năm tới . 69

4.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty

TNHH may Việt Hàn . 70

4.3.1 Biện pháp 1: Giải pháp giảm lượng hàng tồn kho . 70

4.3.2 Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp . 74

4.3.3 Biện pháp 3: Giảm các khoản phải thu . 77

4.4 Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp . 83

4.4.1 Kiến nghị đối với công ty . 83

4.4.2 Kiến nghị đối với ngân hàng . 84

4.4.2 Kiến nghị đối với nhà nước . 85

KẾT LUẬN . 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY