Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu

MỤC LỤCPHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 03I. NGUỒN NHÂN LỰC . 031. Khái niệm nguồn nhân lực . 032. Vai trò của nguồn nhân lực . 043. Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực . 053.1. Số lượng nguồn nhân lực . 053.2. Chất lượng nguồn nhân lực . 06II. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC . 081. Khái niệm về quản trị nhân lực . 082. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực . 083.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực . 084. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản trị nguồn nhân lực . 095. Nội dung của quản trị nhân lực . 115.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự . 115.2. Phân tích công việc . 135.3. Định mức lao động . 145.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực . 145.5. Phân công lao động. 165.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên . 175.7. Trả công lao động . 195.8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 21III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 231. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 232. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 24 3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 24IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 25PHẦN 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 26I. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 261. Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng . 262. Tổng quan về Xí Nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 263. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 283.1. Chức năng . 283.2. Nhiệm vụ . 28 3.3. Nghành nghề sản xuất kinh doanh . 29 4. Cơ cấu tổ chức Xí Nghiệp, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . 294.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý của Xí Nghiệp . 29 4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . 31 5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp . 356. Những thuận lợi và khó khăn của Xí Nghiệp . 376.1. Thuận lợi . 376.2. Khó khăn . 38II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 391. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Xí Nghiệp . 391.1. Mục đích . 39 1.2. Ý nghĩa . 40 2. Đặc điểm lao động của Xí Nghiệp . 402.1. Cơ cấu lao động của Xí Nghiệp . 402.2. Phân loại tình hình lao động trong Xí Nghiệp . 412.3. Đặc điểm lao động của Xí Nghiệp . 46 3. Thực trạng công tác sử dụng nhân lực tại Xí Nghiệp . 483.1. Công tác hoạch định nhân lực . 483.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc . 483.3. Công tác tuyển dụng nhân lực . 49 3.4. Công tác bố trí nhân lực . 50 3.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực . 523.6. Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc . 53 3.7. Công tác đãi ngộ lao động . 543.8. Vấn đề an toàn lao động . 60III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỦ DỤNG NHÂN LỰC CỦA XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 62IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 631. ưu điểm . 642. Nhược điểm . 65PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . . . 66I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU TRONG NHỮNG NĂM TỚI . 66II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 681. Biện pháp 1 : Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực . 682. Biện pháp 2: Sắp xếp, bố trí, sử dụng nhân lực năng động và hợp lý hơn . 71KẾT LUẬN . 73DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74PHỤ LỤC . 75

MỤC LỤC

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 03

I. NGUỒN NHÂN LỰC . 03

1. Khái niệm nguồn nhân lực . 03

2. Vai trò của nguồn nhân lực . 04

3. Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực . 05

3.1. Số lượng nguồn nhân lực . 05

3.2. Chất lượng nguồn nhân lực . 06

II. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC . 08

1. Khái niệm về quản trị nhân lực . 08

2. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực . 08

3.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực . 08

4. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản trị nguồn nhân lực . 09

5. Nội dung của quản trị nhân lực . 11

5.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự . 11

5.2. Phân tích công việc . 13

5.3. Định mức lao động . 14

5.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực . 14

5.5. Phân công lao động. 16

5.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên . 17

5.7. Trả công lao động . 19

5.8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 21

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 23

1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 23

2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 24

3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 24

IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN

NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 25

PHẦN 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ

HOÀNG DIỆU . 26

I. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 26

1. Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng . 26

2. Tổng quan về Xí Nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 26

3. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp xếp

dỡ Hoàng Diệu . 28

3.1. Chức năng . 28

3.2. Nhiệm vụ . 28

3.3. Nghành nghề sản xuất kinh doanh . 29

4. Cơ cấu tổ chức Xí Nghiệp, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . 29

4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý của Xí Nghiệp . 29

4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . 31

5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp . 35

6. Những thuận lợi và khó khăn của Xí Nghiệp . 37

6.1. Thuận lợi . 37

6.2. Khó khăn . 38

II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ

HOÀNG DIỆU . 39

1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Xí Nghiệp . 39

1.1. Mục đích . 39

1.2. Ý nghĩa . 40

2. Đặc điểm lao động của Xí Nghiệp . 40

2.1. Cơ cấu lao động của Xí Nghiệp . 40

2.2. Phân loại tình hình lao động trong Xí Nghiệp . 41

2.3. Đặc điểm lao động của Xí Nghiệp . 46

3. Thực trạng công tác sử dụng nhân lực tại Xí Nghiệp . 48

3.1. Công tác hoạch định nhân lực . 48

3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc . 48

3.3. Công tác tuyển dụng nhân lực . 49

3.4. Công tác bố trí nhân lực . 50

3.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực . 52

3.6. Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc . 53

3.7. Công tác đãi ngộ lao động . 54

3.8. Vấn đề an toàn lao động . 60

III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỦ DỤNG

NHÂN LỰC CỦA XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 62

IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP

DỠ HOÀNG DIỆU . 63

1. ưu điểm . 64

2. Nhược điểm . 65

PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN LỰC

TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . . . 66

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP XẾP

DỠ HOÀNG DIỆU TRONG NHỮNG NĂM TỚI . 66

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHÂN

LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 68

1. Biện pháp 1 : Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực . 68

2. Biện pháp 2: Sắp xếp, bố trí, sử dụng nhân lực năng động và hợp lý hơn . 71

KẾT LUẬN . 73

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74

PHỤ LỤC . 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY