Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại xí nghiệp 583 – công ty Sông Hồng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 11. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài: . 12. Mục đích nghiên cứu: . 13. Đối tượng nghiên cứu: . 14. Phạm vi nghiên cứu: . 15. Kết cấu khoá luận:. 2CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 31.1. Nguồn nhân lực( NNL). . 31.1.1. Khái niệm NNL. . 31.1.2. Vai trò của NNL. . 31.2.Lý luận chung về quản trị nhân lực. 51.2.1. Khái niệm về quản trị nhân lực. . 51.2.2 Mục tiêu của quản trị NNL. . 51.2.3. Vai trò của quản trị NNL. . 61.2.4. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản trị NNL. . 71.2.5. Nội dung của quản trị NNL. . 81.2.5.1.Hoạch định NNL:. 81.2.5.2.Phân tích công việc . 91.2.5.3.Định mức lao động. . 101.2.5.4.Tuyển dụng nhân viên . 101.2.5.5. Phân công lao động . 141.2.5.6. Đánh giá sự thực hiện . 141.2.5.7. Đào tạo và phát triển NNL . 161.2.5.8. Chế độ lao động và đi ều kiện làm việc nghỉ ngơi . 171.2.5.9. Trả công lao động . 191.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng NNL . 211.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng lao động . 211.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng NNL . 221.3.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 221.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng NNL . 231.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NNL . 24 CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP . 252.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp . . 252.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp (ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp) . 262.3. Cơ cấu tổ chức (sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp) . 272.4. Những thuận lợi và khó khăn của xí nghiệp. . 292.5. Thực trạng NNL trong xí nghiệp . 322.5.1. Đặc điểm lao động của xí nghiệp . 322.5.2. Cơ cấu lao động . 332.5.3. Đánh giá cơ cấu NNL của xí nghiệp . 372.6. Thực trạng quản lý và sử dụng lao động tại xí nghiệp . 382.6.1. Phân tích hiệu quả sử dụng NNL . 382.6.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại xí nghiệp . 402.6.2.1. Hoạt động phân tích và thiết kế công việc . 402.6.2.2. Phân công lao động . 402.6.2.3.Công tác tuyển dụng . 412.6.2.4. Công tác đào tạo . 432.6.2.5. Đánh giá nhân viên. 442.6.2.6. Điều kiện làm việc và nghỉ ngơi . 452.6.2.7. Chính sách đãi ngộ . 462.7. Đánh giá chung về tình hình sử dụng NNL của xí nghiệp. 482.7.1. Ưu điểm: . 482.7.2. Nhược điểm . 49CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP 583 – CÔNG TY SÔNG HỒNG . 503.1. Phương hướng và nhiệm vụ của xí nghiệp trong thời gian tới . 503.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại xí nghiệp 513.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng . 523.2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả đào tạo NNL trong xí nghiệp . 553.2.3.Biện pháp khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của người lao động . 583.2.4. Một số ý kiến khác . 61KẾT LUẬN . 63HỆ THỐNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài: . 1

2. Mục đích nghiên cứu: . 1

3. Đối tượng nghiên cứu: . 1

4. Phạm vi nghiên cứu: . 1

5. Kết cấu khoá luận:. 2

CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ NÂNG

CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 3

1.1. Nguồn nhân lực( NNL). . 3

1.1.1. Khái niệm NNL. . 3

1.1.2. Vai trò của NNL. . 3

1.2.Lý luận chung về quản trị nhân lực. 5

1.2.1. Khái niệm về quản trị nhân lực. . 5

1.2.2 Mục tiêu của quản trị NNL. . 5

1.2.3. Vai trò của quản trị NNL. . 6

1.2.4. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản trị NNL. . 7

1.2.5. Nội dung của quản trị NNL. . 8

1.2.5.1.Hoạch định NNL:. 8

1.2.5.2.Phân tích công việc . 9

1.2.5.3.Định mức lao động. . 10

1.2.5.4.Tuyển dụng nhân viên . 10

1.2.5.5. Phân công lao động . 14

1.2.5.6. Đánh giá sự thực hiện . 14

1.2.5.7. Đào tạo và phát triển NNL . 16

1.2.5.8. Chế độ lao động và đi ều kiện làm việc nghỉ ngơi . 17

1.2.5.9. Trả công lao động . 19

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng NNL . 21

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng lao động . 21

1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng NNL . 22

1.3.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 22

1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng NNL . 23

1.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NNL . 24

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP . 25

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp . . 25

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp (ngành nghề lĩnh vực kinh doanh

của doanh nghiệp) . 26

2.3. Cơ cấu tổ chức (sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp) . 27

2.4. Những thuận lợi và khó khăn của xí nghiệp. . 29

2.5. Thực trạng NNL trong xí nghiệp . 32

2.5.1. Đặc điểm lao động của xí nghiệp . 32

2.5.2. Cơ cấu lao động . 33

2.5.3. Đánh giá cơ cấu NNL của xí nghiệp . 37

2.6. Thực trạng quản lý và sử dụng lao động tại xí nghiệp . 38

2.6.1. Phân tích hiệu quả sử dụng NNL . 38

2.6.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại xí nghiệp . 40

2.6.2.1. Hoạt động phân tích và thiết kế công việc . 40

2.6.2.2. Phân công lao động . 40

2.6.2.3.Công tác tuyển dụng . 41

2.6.2.4. Công tác đào tạo . 43

2.6.2.5. Đánh giá nhân viên. 44

2.6.2.6. Điều kiện làm việc và nghỉ ngơi . 45

2.6.2.7. Chính sách đãi ngộ . 46

2.7. Đánh giá chung về tình hình sử dụng NNL của xí nghiệp. 48

2.7.1. Ưu điểm: . 48

2.7.2. Nhược điểm . 49

CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP 583 – CÔNG TY SÔNG HỒNG . 50

3.1. Phương hướng và nhiệm vụ của xí nghiệp trong thời gian tới . 50

3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại xí nghiệp 51

3.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng . 52

3.2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả đào tạo NNL trong xí nghiệp . 55

3.2.3.Biện pháp khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của người lao động . 58

3.2.4. Một số ý kiến khác . 61

KẾT LUẬN . 63

HỆ THỐNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY