Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát

MỤC LỤC Lời mở đầu 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY 21.1/ Các khái niệm về nhân lực và quản lý sử dụng nhân lực 21.1.1/ Khái niệm nguồn nhân lực 21.1.2/ Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 21.2/ Chức năng và vai trò của quản lý nhân lực 31.2.1/ Chức năng của quản lý nhân lực: Gồm 3 nhóm chức năng: 31.2.1.1/ Nhóm chức năng thu hút nhân lực 31.2.1.2/ Nhóm chức năng đào tạo và phát triển 31.2.1.3/ Nhóm chức năng duy trì nhân lực 31.2.2/ Vai trò của quản lý nhân lực 41.3/ Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 41.4/ Các yếu tố ảnh hưởng đối với quản lý nguồn nhân lực 51.4.1/ Các nhân tố môi trường bên ngoài của quản trị nhân lực 51.4.1.1/ Yếu tố kinh tế: 51.4.1.2/ Yếu tố công nghệ khoa học kỹ thuật: 51.4.1.3/ Yếu tố văn hoá- xã hội: 51.4.1.4/ Yếu tố chính trị pháp luật của nhà nước: 51.4.2/ Các môi trường bên trong của quản trị nhân lực 51.4.2.1/ Văn hoá doanh nghiệp 51.4.2.2/ Cơ cấu tổ chức 61.5/ Nội dung cơ bản của quản lý nguồn nhân lực 61.5.1/ Hoạch định tài nguyên nhân sự. 61.5.3/ Tuyển dụng lao động 81.5.4/ Phân công và hợp tác lao động 101.5.5/ Đào tạo và phát triển nhân lực 121.5.6/ Đánh giá năng lực nhân viên 131.5.7/ Trả công lao động 141.6/ Hiệu quả quản trị nhân lực 161.6.1/ Các khái niệm 161.6.1.1/ Khái niệm chung về hiệu quả 161.6.1.2/ Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động 171.6.2/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 18PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC 21TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT 212.1/ Tổng quan về công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 212.1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tải và thương mại Thành Phát 212.1.2/ Nguyên tắc hoạt động, mục tiêu, nhiệm vụ 212.1.2.1/ Nguyên tắc hoạt động 212.1.2.2/ Mục tiêu 212.1.2.3/ Nhiệm vụ 212.1.3/ Tên gọi và địa điểm trụ sở 222.1.4/ Ngành, nghề kinh doanh (chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp). 222.1.5/ Sơ đồ cơ cấu tổ chức 232.1.5.1/ Sơ đồ cơ cấu tổ chức 232.1.5.2/ Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 242.2/ Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 302.2.1 / Cơ cấu lao động của công ty. 302.2.1.3/ Tình hình sử dụng lao động tại công ty 332.2.2/ Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 362.2.2.1/ Điều kiện làm việc 362.2.2.2/ Công tác tuyển dụng 372.2.2.3/ Trả công và đãi ngộ 402.2.2.4/ Công tác đào tạo và phát triển của công ty 452.2.2.1.5/ Đánh giá nhân viên 502.2.2.2/ Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty 522.2.2.2.7/ Nhận xét: 53PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT 553.1/ Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 553.2/ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 563.2.1/ Biện pháp 1: Mở rộng phạm vi và thay đổi phương pháp tuyển dụng nhân lực. 563.2.2/ Biện pháp 2: Biện pháp hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 593.2.3/ Biện pháp 3: biện pháp đào tạo và phát triển nhân lực 613.2.4/ Biện pháp 4: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát. 65Kết luậnDanh mục tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY 2

1.1/ Các khái niệm về nhân lực và quản lý sử dụng nhân lực 2

1.1.1/ Khái niệm nguồn nhân lực 2

1.1.2/ Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 2

1.2/ Chức năng và vai trò của quản lý nhân lực 3

1.2.1/ Chức năng của quản lý nhân lực: Gồm 3 nhóm chức năng: 3

1.2.1.1/ Nhóm chức năng thu hút nhân lực 3

1.2.1.2/ Nhóm chức năng đào tạo và phát triển 3

1.2.1.3/ Nhóm chức năng duy trì nhân lực 3

1.2.2/ Vai trò của quản lý nhân lực 4

1.3/ Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 4

1.4/ Các yếu tố ảnh hưởng đối với quản lý nguồn nhân lực 5

1.4.1/ Các nhân tố môi trường bên ngoài của quản trị nhân lực 5

1.4.1.1/ Yếu tố kinh tế: 5

1.4.1.2/ Yếu tố công nghệ khoa học kỹ thuật: 5

1.4.1.3/ Yếu tố văn hoá- xã hội: 5

1.4.1.4/ Yếu tố chính trị pháp luật của nhà nước: 5

1.4.2/ Các môi trường bên trong của quản trị nhân lực 5

1.4.2.1/ Văn hoá doanh nghiệp 5

1.4.2.2/ Cơ cấu tổ chức 6

1.5/ Nội dung cơ bản của quản lý nguồn nhân lực 6

1.5.1/ Hoạch định tài nguyên nhân sự. 6

1.5.3/ Tuyển dụng lao động 8

1.5.4/ Phân công và hợp tác lao động 10

1.5.5/ Đào tạo và phát triển nhân lực 12

1.5.6/ Đánh giá năng lực nhân viên 13

1.5.7/ Trả công lao động 14

1.6/ Hiệu quả quản trị nhân lực 16

1.6.1/ Các khái niệm 16

1.6.1.1/ Khái niệm chung về hiệu quả 16

1.6.1.2/ Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động 17

1.6.2/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 18

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC 21

TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT 21

2.1/ Tổng quan về công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 21

2.1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tải và thương mại Thành Phát 21

2.1.2/ Nguyên tắc hoạt động, mục tiêu, nhiệm vụ 21

2.1.2.1/ Nguyên tắc hoạt động 21

2.1.2.2/ Mục tiêu 21

2.1.2.3/ Nhiệm vụ 21

2.1.3/ Tên gọi và địa điểm trụ sở 22

2.1.4/ Ngành, nghề kinh doanh (chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp). 22

2.1.5/ Sơ đồ cơ cấu tổ chức 23

2.1.5.1/ Sơ đồ cơ cấu tổ chức 23

2.1.5.2/ Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 24

2.2/ Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 30

2.2.1 / Cơ cấu lao động của công ty. 30

2.2.1.3/ Tình hình sử dụng lao động tại công ty 33

2.2.2/ Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 36

2.2.2.1/ Điều kiện làm việc 36

2.2.2.2/ Công tác tuyển dụng 37

2.2.2.3/ Trả công và đãi ngộ 40

2.2.2.4/ Công tác đào tạo và phát triển của công ty 45

2.2.2.1.5/ Đánh giá nhân viên 50

2.2.2.2/ Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty 52

2.2.2.2.7/ Nhận xét: 53

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT 55

3.1/ Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 55

3.2/ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 56

3.2.1/ Biện pháp 1: Mở rộng phạm vi và thay đổi phương pháp tuyển dụng nhân lực. 56

3.2.2/ Biện pháp 2: Biện pháp hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát 59

3.2.3/ Biện pháp 3: biện pháp đào tạo và phát triển nhân lực 61

3.2.4/ Biện pháp 4: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Phát. 65

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY