Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng

MUC LUCLời mở đầu . 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒNNHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 3I. NGUỒN NHÂN LỰC . 31. Khái niệm nguồn nhân lực . 32. Vai trò nguồn nhân lực . 43. Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực . 53.1 Số lượng nguồn nhân lực . 53.2 Chất lượng nguồn nhân lực . 5II. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC . 71. Khái niệm về quản trị nhân lực . 72. Mục tiêu của quản trị nhân lực . 83. Vai trò của quản trị nhân lực . 84. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản lý nguồn nhân lực . 95. Nội dung của quản trị nhân lực . 115.1 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự . 115.2 Phân tích công việc . 135. 3 Định mức lao động . 145.4 Tuyển dụng nguồn nhân lực . 145.5 Phân công lao động . 175.6 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên . 175.7 Trả công lao động . 195.8 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 21III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 231. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 232. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 233. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 24 IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP . 25PHẦN 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔPHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 26I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦUTư HẢI PHÒNG . 261. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng . 262. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng . 293. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . 303.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý của công ty . 303.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận . 303.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý . 313.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc . 344. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm vừa qua . 365. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 375.1 Thuận lợi . 375.2 Khó khăn . 38II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 391. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Công ty . 391.1 Mục đích . 391.2 Ý nghĩa . 392. Đặc điểm lao động của Công ty . 392.1 Cơ cấu lao động của Công ty . 392.2 Phân tích tình hình lao động trong Công ty . 402.2.1 Phân loại tình hình lao động theo độ tuổi . 402.2.2 Phân loại tình hình lao động theo giới tính . 41 2.2.3 Phân loại tình hình lao động theo trình độ học vấn . 422.3 Đặc điểm lao động của Công ty . 442.3.1 Khối lao động trực tiếp . 442.3.2 Khối lao động gián tiếp . 443. Thực trang công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty . 453.1 Công tác hoạch định nhân lực . 453.2 Công tác phân tích và thiết kế công việc . 453.3 Công tác tuyển dụng nhân lực . 463.4 Công tác bố trí nhân lực . 503.5 Công tác đào tạo và phát triển nhân lực . 503.6 Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc . 523.7 Công tác đãi ngộ lao động . 533.7.1 Đãi ngộ vật chất . 533.7.2 Đãi ngộ tinh thần . 613.8 Vấn đề an toàn lao động . 623.8.1 Tổ chức bảo hộ lao động . 623.8.2 Qui định về công tác BHLĐ. 62III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNGNGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DưỤNG VÀ PHÁTTRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 63IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 641. ưu điểm . 642. Nhược điểm . 65PHẦN 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒNNHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG I. MỤC TIÊU, PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦNXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 66 1. Mục tiêu hướng tới của Công ty trong những năm tới . 662. Phương hướng phát triển . 67II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒNNHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦUTư HẢI PHÒNG . 681. Biện pháp 1 : Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực . 682. Biện pháp 2 : Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 703. Biện pháp 3 : Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực . KẾT LUẬN . DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

MUC LUC

Lời mở đầu . 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN

NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 3

I. NGUỒN NHÂN LỰC . 3

1. Khái niệm nguồn nhân lực . 3

2. Vai trò nguồn nhân lực . 4

3. Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực . 5

3.1 Số lượng nguồn nhân lực . 5

3.2 Chất lượng nguồn nhân lực . 5

II. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC . 7

1. Khái niệm về quản trị nhân lực . 7

2. Mục tiêu của quản trị nhân lực . 8

3. Vai trò của quản trị nhân lực . 8

4. Ảnh hưởng của môi trường đối với quản lý nguồn nhân lực . 9

5. Nội dung của quản trị nhân lực . 11

5.1 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự . 11

5.2 Phân tích công việc . 13

5. 3 Định mức lao động . 14

5.4 Tuyển dụng nguồn nhân lực . 14

5.5 Phân công lao động . 17

5.6 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên . 17

5.7 Trả công lao động . 19

5.8 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 21

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 23

1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động . 23

2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 23

3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 24

IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN

LỰC CỦA DOANH NGHIỆP . 25

PHẦN 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 26

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU

Tư HẢI PHÒNG . 26

1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng . 26

2. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây

dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng . 29

3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . 30

3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức, quản lý của công ty . 30

3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận . 30

3.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý . 31

3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc . 34

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm vừa qua . 36

5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 37

5.1 Thuận lợi . 37

5.2 Khó khăn . 38

II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 39

1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Công ty . 39

1.1 Mục đích . 39

1.2 Ý nghĩa . 39

2. Đặc điểm lao động của Công ty . 39

2.1 Cơ cấu lao động của Công ty . 39

2.2 Phân tích tình hình lao động trong Công ty . 40

2.2.1 Phân loại tình hình lao động theo độ tuổi . 40

2.2.2 Phân loại tình hình lao động theo giới tính . 41

2.2.3 Phân loại tình hình lao động theo trình độ học vấn . 42

2.3 Đặc điểm lao động của Công ty . 44

2.3.1 Khối lao động trực tiếp . 44

2.3.2 Khối lao động gián tiếp . 44

3. Thực trang công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty . 45

3.1 Công tác hoạch định nhân lực . 45

3.2 Công tác phân tích và thiết kế công việc . 45

3.3 Công tác tuyển dụng nhân lực . 46

3.4 Công tác bố trí nhân lực . 50

3.5 Công tác đào tạo và phát triển nhân lực . 50

3.6 Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc . 52

3.7 Công tác đãi ngộ lao động . 53

3.7.1 Đãi ngộ vật chất . 53

3.7.2 Đãi ngộ tinh thần . 61

3.8 Vấn đề an toàn lao động . 62

3.8.1 Tổ chức bảo hộ lao động . 62

3.8.2 Qui định về công tác BHLĐ. 62

III. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DưỤNG VÀ PHÁT

TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 63

IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 64

1. ưu điểm . 64

2. Nhược điểm . 65

PHẦN 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG

I. MỤC TIÊU, PHưƠNG HưỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 66

1. Mục tiêu hướng tới của Công ty trong những năm tới . 66

2. Phương hướng phát triển . 67

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU

Tư HẢI PHÒNG . 68

1. Biện pháp 1 : Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực . 68

2. Biện pháp 2 : Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 70

3. Biện pháp 3 : Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực .

KẾT LUẬN .

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY