Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12/11

LỜI MỞ ĐẦU . 4CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . 61.1.Tổng quan về nguồn nhân lực . 61.1.1.Một số khái niệm . 61.1.2.Đối tượng và mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực . 91.1.2.1.Đối tượng quản lý nguồn nhân lực. 91.1.2.2.Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực . 91.1.3.Phân loại nguồn nhân lực . 101.1.3.1.Phân loại chung . 101.1.3.2.Phân loại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . 111.1.4.Vai trò của nguồn nhân lực . 131.2.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 141.2.1.Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực . 141.2.2.Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 151.2.3.Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực . 151.3.Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 161.3.1.Hoạch định nguồn nhân lực . 161.3.2.Phân tích công việc . 171.3.3.Tuyển dụng nguồn nhân lực . 191.3.3.1.Nguồn tuyển dụng . 201.3.3.2.Quy trình tuyển dụng . 211.3.3.3.Mục đích của đào tạo và phát triển . 231.3.3.4.Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nhân sự . 241.3.4.Lương bổng và đãi ngộ . 251.3.5.Đánh giá thành tích công tác . 291.3.6.Quan hệ lao động trong doanh nghiệp . 301.4.Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nguồn nhân lực . 311.4.1.Môi trường bên ngoài . 311.4.1.1.Khung cảnh kinh tế . 311.4.1.2.Luật lệ của Nhà nước . 311.4.1.3.Văn hóa – xã hội . 311.4.1.4.Khoa học kỹ thuật . 321.4.1.5.Khách hàng . 321.4.2.Môi trường bên trong . 321.4.2.1.Sứ mạng/ mục tiêu của doanh nghiệp . 321.4.2.2.Chính sách/ chiến lược của doanh nghiệp . 331.4.2.3.Bầu không khí văn hóa của doanh nghiệp . 331.4.2.4.Cổ đông/ công đoàn . 34 1.5.Tầm quan trọng việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 341.5.1.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 341.5.2.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 351.5.3.Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 351.6.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 36CHưƠNG II :39PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 12.11 . 392.1.Một số nét khái quát về Xí nghiệp Sông Đà 12.11 . 392.1.1.Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp . 392.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp . 402.1.2.1.Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp . 402.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý Xí nghiệp . 412.1.4.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp . 462.1.4.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . 472.1.4.2.Quy trình sản xuất thi công . 482.1.4.3.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp của Xí nghiệp . 492.1.4.4.Hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp . 502.2.Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Sông Đà 12.11 . 502.2.1.Tình hình chung về lao động trong Xí nghiệp . 512.2.2.Phân tích cơ cấu lao động . 532.2.2.1.Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi . 532.2.2.2.Cơ cấu lao động theo giới tính . 562.2.3.Chất lượng nguồn nhân lực . 582.2.3.1.Trình độ học vấn . 582.2.3.2.Chất lượng nguồn lao động . 602.2.4. Sức khỏe của nguồn nhân lực trong Xí nghiệp . 602.3.Thực trạng các nhân tố quản lý ảnh hưởng tới việc sử dụng nguồn nhân lực . 622.3.1.Hoạch định nguồn nhân lực . 622.3.2.Phân tích công tác phân tích và thiết kế công việc . 632.3.3.Thực trạng công tác tuyển dụng . 632.3.3.1.Xác định nhu cầu lao động . 642.3.3.2.Tiêu chí tuyển dụng . 642.3.3.3.Quy trình tuyển dụng lao động . 652.3.4.Phân tích công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc . 682.3.5.Phân tích công tác trả thù lao cho người lao động . 692.3.5.1.Công tác tiền lương . 692.3.5.2.Chế độ bảo hiểm và đãi ngộ . 74 2.3.6.Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 752.3.7.Phân tích công tác quan hệ lao động . 772.4.Đánh giá chung công tác quản lý nguồn nhân lực . 782.4.1.Thành tựu . 782.4.2.Một số vấn đề cần khắc phục . 79CHưƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 813.1.Phương hướng phát triển của Xí nghiệp . 813.1.1.Phương hướng phát triển chung của Xí nghiệp . 813.1.1.1. Phương hướng hoạt động của Xí nghiệp trong thời gian tới . 813.1.1.2.Mục tiêu Xí nghiệp đưa ra . 813.1.2.Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Xí nghiệp . 813.2.Mục tiêu chung của các biện pháp . 823.3.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực . 833.3.1.Biện pháp 1: Nâng cao chất lượng tuyển dụng . 833.3.1.2.Lý do đưa ra biện pháp . 833.3.1.2.Mục đích của biện pháp . 833.3.1.3.Nội dung của biện pháp . 833.3.1.4.Kết quả đạt được . 853.3.2.Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 863.3.2.1.Lý do đưa ra biện pháp . 863.3.2.2.Mục tiêu của biện pháp . 873.3.2.3.Nội dung biện pháp . 873.3.2.4.Kết quả đạt được . 903.3.3.Biện pháp 3: Phát huy tính sáng tạo của nhân viên tại Xí nghiệp . 913.3.3.1.Lý do đưa ra biện pháp . 913.3.3.2.Mục tiêu của biện pháp . 923.3.3.3.Nội dung của biện pháp . 923.3.3.4.Kết quả đạt được . 95KẾT LUẬN . 96

LỜI MỞ ĐẦU . 4

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

TRONG DOANH NGHIỆP . 6

1.1.Tổng quan về nguồn nhân lực . 6

1.1.1.Một số khái niệm . 6

1.1.2.Đối tượng và mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực . 9

1.1.2.1.Đối tượng quản lý nguồn nhân lực. 9

1.1.2.2.Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực . 9

1.1.3.Phân loại nguồn nhân lực . 10

1.1.3.1.Phân loại chung . 10

1.1.3.2.Phân loại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . 11

1.1.4.Vai trò của nguồn nhân lực . 13

1.2.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 14

1.2.1.Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực . 14

1.2.2.Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 15

1.2.3.Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực . 15

1.3.Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực . 16

1.3.1.Hoạch định nguồn nhân lực . 16

1.3.2.Phân tích công việc . 17

1.3.3.Tuyển dụng nguồn nhân lực . 19

1.3.3.1.Nguồn tuyển dụng . 20

1.3.3.2.Quy trình tuyển dụng . 21

1.3.3.3.Mục đích của đào tạo và phát triển . 23

1.3.3.4.Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nhân sự . 24

1.3.4.Lương bổng và đãi ngộ . 25

1.3.5.Đánh giá thành tích công tác . 29

1.3.6.Quan hệ lao động trong doanh nghiệp . 30

1.4.Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nguồn nhân lực . 31

1.4.1.Môi trường bên ngoài . 31

1.4.1.1.Khung cảnh kinh tế . 31

1.4.1.2.Luật lệ của Nhà nước . 31

1.4.1.3.Văn hóa – xã hội . 31

1.4.1.4.Khoa học kỹ thuật . 32

1.4.1.5.Khách hàng . 32

1.4.2.Môi trường bên trong . 32

1.4.2.1.Sứ mạng/ mục tiêu của doanh nghiệp . 32

1.4.2.2.Chính sách/ chiến lược của doanh nghiệp . 33

1.4.2.3.Bầu không khí văn hóa của doanh nghiệp . 33

1.4.2.4.Cổ đông/ công đoàn . 34

1.5.Tầm quan trọng việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 34

1.5.1.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 34

1.5.2.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 35

1.5.3.Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 35

1.6.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 36

CHưƠNG II :39PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG

NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 12.11 . 39

2.1.Một số nét khái quát về Xí nghiệp Sông Đà 12.11 . 39

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp . 39

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp . 40

2.1.2.1.Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp . 40

2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý Xí nghiệp . 41

2.1.4.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp . 46

2.1.4.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . 47

2.1.4.2.Quy trình sản xuất thi công . 48

2.1.4.3.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp của Xí nghiệp . 49

2.1.4.4.Hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp . 50

2.2.Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Sông Đà 12.11 . 50

2.2.1.Tình hình chung về lao động trong Xí nghiệp . 51

2.2.2.Phân tích cơ cấu lao động . 53

2.2.2.1.Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi . 53

2.2.2.2.Cơ cấu lao động theo giới tính . 56

2.2.3.Chất lượng nguồn nhân lực . 58

2.2.3.1.Trình độ học vấn . 58

2.2.3.2.Chất lượng nguồn lao động . 60

2.2.4. Sức khỏe của nguồn nhân lực trong Xí nghiệp . 60

2.3.Thực trạng các nhân tố quản lý ảnh hưởng tới việc sử dụng nguồn nhân lực . 62

2.3.1.Hoạch định nguồn nhân lực . 62

2.3.2.Phân tích công tác phân tích và thiết kế công việc . 63

2.3.3.Thực trạng công tác tuyển dụng . 63

2.3.3.1.Xác định nhu cầu lao động . 64

2.3.3.2.Tiêu chí tuyển dụng . 64

2.3.3.3.Quy trình tuyển dụng lao động . 65

2.3.4.Phân tích công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc . 68

2.3.5.Phân tích công tác trả thù lao cho người lao động . 69

2.3.5.1.Công tác tiền lương . 69

2.3.5.2.Chế độ bảo hiểm và đãi ngộ . 74

2.3.6.Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 75

2.3.7.Phân tích công tác quan hệ lao động . 77

2.4.Đánh giá chung công tác quản lý nguồn nhân lực . 78

2.4.1.Thành tựu . 78

2.4.2.Một số vấn đề cần khắc phục . 79

CHưƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ

DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC . 81

3.1.Phương hướng phát triển của Xí nghiệp . 81

3.1.1.Phương hướng phát triển chung của Xí nghiệp . 81

3.1.1.1. Phương hướng hoạt động của Xí nghiệp trong thời gian tới . 81

3.1.1.2.Mục tiêu Xí nghiệp đưa ra . 81

3.1.2.Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Xí nghiệp . 81

3.2.Mục tiêu chung của các biện pháp . 82

3.3.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực . 83

3.3.1.Biện pháp 1: Nâng cao chất lượng tuyển dụng . 83

3.3.1.2.Lý do đưa ra biện pháp . 83

3.3.1.2.Mục đích của biện pháp . 83

3.3.1.3.Nội dung của biện pháp . 83

3.3.1.4.Kết quả đạt được . 85

3.3.2.Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 86

3.3.2.1.Lý do đưa ra biện pháp . 86

3.3.2.2.Mục tiêu của biện pháp . 87

3.3.2.3.Nội dung biện pháp . 87

3.3.2.4.Kết quả đạt được . 90

3.3.3.Biện pháp 3: Phát huy tính sáng tạo của nhân viên tại Xí nghiệp . 91

3.3.3.1.Lý do đưa ra biện pháp . 91

3.3.3.2.Mục tiêu của biện pháp . 92

3.3.3.3.Nội dung của biện pháp . 92

3.3.3.4.Kết quả đạt được . 95

KẾT LUẬN . 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY