Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Vinashin Hạ Long

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QỦA SẢN XUẤT KINHDOANH1.1 Khái niệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh1.1.1 Khái niệm1.1.2. Bản chất1.1.3 Vai trò1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH1.2.1 Đối với bản thân doanh nghiệp1.2.2 Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân1.2.3 Đối với người lao động1.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH1.3.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ)1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định (VCĐ)1.3.4. Hiệu quả sử dụng chi phí1.3.5. Hiệu quả sử dụng lao động 1.3.6. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH)1.3.7 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh1.3.8 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp1.3.8.1 Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư1.3.8.2 Các chỉ số về hoạt động1.3.8.3 Các chỉ số sinh lợi1.3.9 Chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán.1.3.9.1 . Khả năng thanh toán ngắn hạn1.3.9.2 Khả năng thanh toán dài hạn1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh1.4.1 Các nhân tố bên ngoài1.4.1.1 Môi trường pháp luật1.4.1.2 Môi trường chính trị, văn hóa-xã hội1.4.1.3 Môi trường kinh tế 1.4.1.4 Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng1.4.1.5 Các chính sách kinh tế Nhà nước1.4.1.6 Môi trường quốc tế 1.4.2 Các nhân tố bên trong 1.4.2.1 Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp1.4.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp1.4.2.3 Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp 1.4.2.4 Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên liệu của doanh nghiệp1.5 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.5.1 Hiệu quả tuyệt đối và tương đối 1.5.2 Hiệu quả của chi phí bộ phận và hiệu quả của chi phí tổng hợp1.5.3 Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân 1.6 Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh1.6.1 Phương pháp thay thế liên hoàn1.6.2 Phương pháp liên hệ1.6.2.1 Liên hệ cân đối 1.6.2.2 Liên hệ trực tuyến1.6.2.3 Liên hệ phi tuyến1.6.3 Phương pháp hồi quy tương quan1.6.4 Phương pháp so sánh1.6.4.2. Phương pháp so sánh tương đối1.6.4.1. Phương pháp so sánh tuyệt đối1.6.5 Phương pháp chi tiết1.6.5.1 Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu1.6.5.2 Chi tiết theo thời gian1.6.5.3 Chi tiết theo địa điểm CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY2.1 Khái quát về công ty cổ phần thương mại Vinashin Hạ Long2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty.2.1.2.1 Chức năng của công ty.2.1.2.2 Nhiệm vụ của của công ty.2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty2.1.4 Hoạt động quản trị nhân sựa) Đặc điểm lao động của công tyb) Lương và chế độ đãi ngộ2.1.5 Hoạt động marketing của công ty2.1.5.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing 2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Vinashin2.2.1 Phân tích khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty2.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh2.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí2.2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản2.2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động2.2.2.5 Chỉ tiêu cơ cấu phản ánh cơ cấu vốn và tài sản2.2.2.6 Phân tích các chỉ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp 2.2.2.7 Phân tích các chỉ số hoạt động2.2.2.8 Phân tích các chỉ tiêu sinh lời2.3 Nhận xét chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Vinashin Hạ Long2.3.1 Những thành tựu đã đạt được2.3.2 Những khó khăn, hạn chế cần khắc phụcCHưƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG MẠI VINASHIN HẠ LONG3.1 Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại Vinashin Hạ Long3.2.1 Biện pháp nâng cao trình độ tay nghề, thuê lao động thời vụ.a. Cơ sở biện phápb. Nội dung của biện phápc. Chi phí của biện phápd. Kết quả của biện pháp3.2.2 Tăng cường hoạt động marketing3.2.2.1 Quảng cáo khuyếch chương hình ảnh của công tya. Cơ sở của giải phápb . Thực hiện giải phápc. Lợi ích của biện pháp 3.2.2.2 Xúc tiến hỗn hợpKẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QỦA SẢN XUẤT KINH

DOANH

1.1 Khái niệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự cần thiết

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.1.1 Khái niệm

1.1.2. Bản chất

1.1.3 Vai trò

1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

1.2.1 Đối với bản thân doanh nghiệp

1.2.2 Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân

1.2.3 Đối với người lao động

1.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1.3.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát

1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ)

1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định (VCĐ)

1.3.4. Hiệu quả sử dụng chi phí

1.3.5. Hiệu quả sử dụng lao động

1.3.6. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH)

1.3.7 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh

1.3.8 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

1.3.8.1 Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư

1.3.8.2 Các chỉ số về hoạt động

1.3.8.3 Các chỉ số sinh lợi

1.3.9 Chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán.

1.3.9.1 . Khả năng thanh toán ngắn hạn

1.3.9.2 Khả năng thanh toán dài hạn

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.4.1 Các nhân tố bên ngoài

1.4.1.1 Môi trường pháp luật

1.4.1.2 Môi trường chính trị, văn hóa-xã hội

1.4.1.3 Môi trường kinh tế

1.4.1.4 Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng

1.4.1.5 Các chính sách kinh tế Nhà nước

1.4.1.6 Môi trường quốc tế

1.4.2 Các nhân tố bên trong

1.4.2.1 Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp

1.4.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp

1.4.2.3 Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp

1.4.2.4 Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên

liệu của doanh nghiệp

1.5 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.5.1 Hiệu quả tuyệt đối và tương đối

1.5.2 Hiệu quả của chi phí bộ phận và hiệu quả của chi phí tổng hợp

1.5.3 Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân

1.6 Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.6.1 Phương pháp thay thế liên hoàn

1.6.2 Phương pháp liên hệ

1.6.2.1 Liên hệ cân đối

1.6.2.2 Liên hệ trực tuyến

1.6.2.3 Liên hệ phi tuyến

1.6.3 Phương pháp hồi quy tương quan

1.6.4 Phương pháp so sánh

1.6.4.2. Phương pháp so sánh tương đối

1.6.4.1. Phương pháp so sánh tuyệt đối

1.6.5 Phương pháp chi tiết

1.6.5.1 Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu

1.6.5.2 Chi tiết theo thời gian

1.6.5.3 Chi tiết theo địa điểm

CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

KINH DOANH CỦA CÔNG TY

2.1 Khái quát về công ty cổ phần thương mại Vinashin Hạ Long

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty.

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty.

2.1.2.1 Chức năng của công ty.

2.1.2.2 Nhiệm vụ của của công ty.

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.4 Hoạt động quản trị nhân sự

a) Đặc điểm lao động của công ty

b) Lương và chế độ đãi ngộ

2.1.5 Hoạt động marketing của công ty

2.1.5.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing

2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Vinashin

2.2.1 Phân tích khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

2.2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí

2.2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản

2.2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động

2.2.2.5 Chỉ tiêu cơ cấu phản ánh cơ cấu vốn và tài sản

2.2.2.6 Phân tích các chỉ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp

2.2.2.7 Phân tích các chỉ số hoạt động

2.2.2.8 Phân tích các chỉ tiêu sinh lời

2.3 Nhận xét chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ

phần thương mại Vinashin Hạ Long

2.3.1 Những thành tựu đã đạt được

2.3.2 Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục

CHưƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THưƠNG

MẠI VINASHIN HẠ LONG

3.1 Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới

3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

tại công ty Cổ phần thương mại Vinashin Hạ Long

3.2.1 Biện pháp nâng cao trình độ tay nghề, thuê lao động thời vụ.

a. Cơ sở biện pháp

b. Nội dung của biện pháp

c. Chi phí của biện pháp

d. Kết quả của biện pháp

3.2.2 Tăng cường hoạt động marketing

3.2.2.1 Quảng cáo khuyếch chương hình ảnh của công ty

a. Cơ sở của giải pháp

b . Thực hiện giải pháp

c. Lợi ích của biện pháp

3.2.2.2 Xúc tiến hỗn hợp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY