Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghiệp Việt Hoàng

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 31.1. Các kiến thức cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh . 31.1.1. Khái niệm kết quả . 31.1.2. Khái niệm hiệu quả . 31.1.3. Khái niệm, phân loại và vai trò hiệu quả kinh doanh . 51.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 91.2.1. Nhóm nhân tố môi trường bên ngoài . 91.2.2 Các nhân tố bên trong. 101.3. Các bước phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 131.4. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 131.4.1. Phương pháp so sánh . 131.4.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 151.4.3. Phương pháp tính số chênh lệch . 151.4.4.Phương pháp cân đối . 151.4.5. Phương pháp phân tích chi tiết . 161.5. Các đối tượng phân tích hiệu quả . 161.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 171.6.1. Chỉ tiêu tổng quát . 171.6.1.1.Khả năng sinh lời so với doanh thu (ROS) . 171.6.1.2. Khả năng sinh lời của tài sản (ROA) . 171.6.1.3. Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) . 171.6.2.Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ và TSCĐ . 181.6.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 201.6.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 211.6.5. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí . 221.6.3. Hiệu quả sử dụng lao động . 231.6.4. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. . 231.7. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh . 271.7.1. Thúc đẩy thực hiện Marketing . 27 1.7.2. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 271.7.3. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 281.7.4. Giải pháp về hạ giá thành sản phẩm . 281.7.5. Giải pháp về tăng năng suất lao động . 29CHưƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG . 302.1. Giới thiệu chung về công ty . 302.1.1. Giới thiệu về Công ty . 302.1.2 Chức năng ,nhiệm vụ của công ty . 312.1.3 Cơ cấu tổ chức . 322.1.3.1 cơ cấu tổ chức . 332.1.3.2. Cơ cấu quản lý chức năng và nhiệm vụ . 342.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp. 362.1.6 Phân tích thị trường của Công ty . 392.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh (2008 -2009). . 392.1.7.Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty . 412.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 472.2.1. Phân tích các chỉ tiêu tổng quát (ROS) . 472.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động . 502.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí . 542.2.4.Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn . 562.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 572.2.6.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản . 592.2.7.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định. . 612.2.8.Các hệ số về khả năng thanh toán . 632.2.9.Các chỉ số về hoạt động . 642.2.10. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 67CHưƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG . . . 693.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới . 693.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 70 3.2.1. Giải pháp 1: Quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả. . 703.2.2.Biện pháp 2: Xác định nhu cầu vốn cố định . 73KẾT LUẬN . 77TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 3

1.1. Các kiến thức cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh . 3

1.1.1. Khái niệm kết quả . 3

1.1.2. Khái niệm hiệu quả . 3

1.1.3. Khái niệm, phân loại và vai trò hiệu quả kinh doanh . 5

1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 9

1.2.1. Nhóm nhân tố môi trường bên ngoài . 9

1.2.2 Các nhân tố bên trong. 10

1.3. Các bước phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 13

1.4. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. . 13

1.4.1. Phương pháp so sánh . 13

1.4.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 15

1.4.3. Phương pháp tính số chênh lệch . 15

1.4.4.Phương pháp cân đối . 15

1.4.5. Phương pháp phân tích chi tiết . 16

1.5. Các đối tượng phân tích hiệu quả . 16

1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 17

1.6.1. Chỉ tiêu tổng quát . 17

1.6.1.1.Khả năng sinh lời so với doanh thu (ROS) . 17

1.6.1.2. Khả năng sinh lời của tài sản (ROA) . 17

1.6.1.3. Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) . 17

1.6.2.Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ và TSCĐ . 18

1.6.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 20

1.6.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 21

1.6.5. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí . 22

1.6.3. Hiệu quả sử dụng lao động . 23

1.6.4. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. . 23

1.7. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh . 27

1.7.1. Thúc đẩy thực hiện Marketing . 27

1.7.2. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 27

1.7.3. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 28

1.7.4. Giải pháp về hạ giá thành sản phẩm . 28

1.7.5. Giải pháp về tăng năng suất lao động . 29

CHưƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG

TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG . 30

2.1. Giới thiệu chung về công ty . 30

2.1.1. Giới thiệu về Công ty . 30

2.1.2 Chức năng ,nhiệm vụ của công ty . 31

2.1.3 Cơ cấu tổ chức . 32

2.1.3.1 cơ cấu tổ chức . 33

2.1.3.2. Cơ cấu quản lý chức năng và nhiệm vụ . 34

2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp. 36

2.1.6 Phân tích thị trường của Công ty . 39

2.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh (2008 -2009). . 39

2.1.7.Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty . 41

2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 47

2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu tổng quát (ROS) . 47

2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động . 50

2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí . 54

2.2.4.Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn . 56

2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 57

2.2.6.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản . 59

2.2.7.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định. . 61

2.2.8.Các hệ số về khả năng thanh toán . 63

2.2.9.Các chỉ số về hoạt động . 64

2.2.10. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 67

CHưƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN

XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG . . . 69

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới . 69

3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 70

3.2.1. Giải pháp 1: Quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả. . 70

3.2.2.Biện pháp 2: Xác định nhu cầu vốn cố định . 73

KẾT LUẬN . 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY