Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 31.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: 1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 31.1.2. Bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 41.1.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 51.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 61.1.5. Mục đích của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 61.2. Nội dung và các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 71.2.1. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 71.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 81.3. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 121.3.1. Nhân tố chủ quan: . 131.3.2. Các nhân tố khách quan: . 141.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 171.4.1. Hệ thống chỉ tiêu tổng quát: . 171.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp: . 171.4.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản: . 181.4.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: . 191.4.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định: . 191.4.6. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu: . 201.4.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động: . 201.4.8. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí:. 211.4.9. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính: . 211.5. Phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 24CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 262.1. Giới thiệu công ty: . 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: . 262.1.2. Chức năng, nhiệm vụ: . 272.1.3. Cơ cấu tổ chức: . 282.1.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật. . 342.1.5. Sự phát triển của các chỉ tiêu chủ yếu: . 352.1.6. Thuận lợi và khó khăn của công ty: . 362.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: . 382.2.1. Tình hình hoạt động của công ty trong thời gian gần đây: . 382.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty: . 39CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH . 703.1. Đánh giá hiện trạng của công ty:. 703.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới: . 703.3. Đánh giá chung về ưu và nhược điểm của công ty về hiệu quả kinh doanh: . 723.4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 743.4.1. Giảm khoản phải thu bằng chính sách chiết khấu hợp lí: . 743.4.2. Giảm lượng hàng tồn kho: . 77KẾT LUẬN . 80

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 3

1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:

1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 3

1.1.2. Bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 4

1.1.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 5

1.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 6

1.1.5. Mục đích của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 6

1.2. Nội dung và các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 7

1.2.1. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 7

1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 8

1.3. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 12

1.3.1. Nhân tố chủ quan: . 13

1.3.2. Các nhân tố khách quan: . 14

1.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 17

1.4.1. Hệ thống chỉ tiêu tổng quát: . 17

1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp: . 17

1.4.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản: . 18

1.4.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: . 19

1.4.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định: . 19

1.4.6. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu: . 20

1.4.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động: . 20

1.4.8. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí:. 21

1.4.9. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính: . 21

1.5. Phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: . 24

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 26

2.1. Giới thiệu công ty: . 26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: . 26

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ: . 27

2.1.3. Cơ cấu tổ chức: . 28

2.1.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật. . 34

2.1.5. Sự phát triển của các chỉ tiêu chủ yếu: . 35

2.1.6. Thuận lợi và khó khăn của công ty: . 36

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: . 38

2.2.1. Tình hình hoạt động của công ty trong thời gian gần đây: . 38

2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty: . 39

CHưƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH . 70

3.1. Đánh giá hiện trạng của công ty:. 70

3.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới: . 70

3.3. Đánh giá chung về ưu và nhược điểm của công ty về hiệu quả kinh doanh: . 72

3.4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 74

3.4.1. Giảm khoản phải thu bằng chính sách chiết khấu hợp lí: . 74

3.4.2. Giảm lượng hàng tồn kho: . 77

KẾT LUẬN . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY