Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nạo vét đường biển 1

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 6

CHưƠNG 1 .8

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH .8

1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh .17

1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh.18

1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh .20

1.4. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh.21

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh .24

1.5.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp .24

1.5.2.Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.26

1.6. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh.28

1.6.1. Phương pháp so sánh .28

1.6.2. Phương pháp thay thế liên hoàn .29

1.6.3 . Phương pháp tính số chênh lệch.31

1.6.4.Phương pháp cân đối.31

1.6.5. Phương pháp phân tích chi tiết .31

1.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.32

1.7.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát .32

1.7.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí.33

1.7.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh .34

1.7.4. Nhóm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng lao động. .36

1.7.5. Nhóm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu.36

1.7.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp .37

CHưƠNG 2 .41

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ

PHẨN NẠO VÉT ĐưỜNG BIỂN 1.41

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .41

2.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1.4110

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .41

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ.42

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .43

2.1.5.Đặc điểm về thị trường của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .48

2.1.6. Các hoạt động marketing của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .49

2.1.7. Tình hình nhân sự trong công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1.51

2.1.8. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .53

2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vétđường biển 1 .54

2.2.1. Phân tích chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .54

2.2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .61

2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1.61

2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng chi phí của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .63

2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .64

2.2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 166

2.2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 .70

2.2.2.6. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1.71

2.2.2.7. Phân tích các chỉ số về khả năng thanh toán của công ty cổ phần Nạo vét đường biển 1 72

2.2.2.8. Phân tích các chỉ số hoạt động của công ty cổ phần Nạo vét đường biển1 .73

2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vét đường biển1

.76

2.3.1. Thành tựu đạt được .76

2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục.77

CHưƠNG 3 .78

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐưỜNG BIỂN 1 .78

3.1. Phương hướng phát triển chung của công ty trong thời gian tới của công ty cổ phần nạo vét

đường biển 1 .78

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần nạo vét đường

biển 1.79

3.2.1. Biện pháp giảm các khoản phải thu của công ty cổ phần nạo vét đường biển 1.79

3.2.2. Biện pháp mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng sản lượng của công ty cổ phần nạo vét đường

biển 1 .8211

3.2.3. Biện pháp tăng cường nâng cao chất lượng lao động của công ty cổ phần nạo vét đường

biển 1 .83

KẾT LUẬN .85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY