Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiêu quả quản trị nhân sự tại nhà khách Hải Quân

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN . 31.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh khách sạn . 31.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn . 31.3. Đặc điểm của lao động trong khách sạn . 41.4. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 71.4.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 71.4.2.Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn. 71.4.3. Vai trò của bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 81.4.4. Nội dung hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 81.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn .131.5.1. Nhân tố bên ngoài .131.5.2. Nhân tố bên trong .151.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .161.6.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động .161.6.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .161.6.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động .171.6.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .18 CHưƠNG 2 .19THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ HÀNG HẢI QUÂN 2.1. Khái quát chung về nhà khách Hải Quân .192.1.1. Giới thiệu chung về nhà khách Hải Quân .19Nhà khách Hải Quân thuộc công ty Hải Thành- Bộ quân chủng Hải Quân 192.1.2. Vị trí địa lý: .192.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của nhà khách Hải Quân .202.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của nhà khách Hải Quân .232.1.5. Cơ sở vật chất của nhà khách Hải Quân .232.1.6. Cơ cấu tổ chức Nhà khách Hải Quân .242.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà Khách Hải Quân .282.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại nhà khách Hải Quân .302.2.1. Cơ cấu về nhân sự của nhà khách .302.2.2. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại nhà khách Hải Quân .352.2.3. Công tác tuyển dụng tại nhà khách Hải Quân .372.2.4. Công tác đào tạo phát triển nhân sự tại Nhà khách .412.2.5. Công tác đánh giá nhân sự .452.2.6. Đãi ngộ nhân sự trong nhà khách Hải Quân .472.3. Nhận xét chung về công tác quản trị nhân lực tại Nhà khách Hải Quân .51CHưƠNG 3 .54 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN .543.1. Phương hướng và Mục tiêu quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân .543.1.1. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của nhà khách trong thời gian tới .543.1.2. Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự của công ty .553.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại nhà khách Hải Quân .553.2.1. Đổi mới nâng cao chất lượng của công tác tuyển dụng .563.2.2. Nâng cao công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .583.2.3. Một số biện pháp khác .62KẾT LUẬN .67TÀI LIỆU THAM KHẢO .69

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KINH

DOANH KHÁCH SẠN . 3

1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh khách sạn . 3

1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn . 3

1.3. Đặc điểm của lao động trong khách sạn . 4

1.4. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 7

1.4.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 7

1.4.2.Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn. 7

1.4.3. Vai trò của bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 8

1.4.4. Nội dung hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn . 8

1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn .13

1.5.1. Nhân tố bên ngoài .13

1.5.2. Nhân tố bên trong .15

1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .16

1.6.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động .16

1.6.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .16

1.6.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động .17

1.6.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .18

CHưƠNG 2 .19

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ HÀNG HẢI QUÂN

2.1. Khái quát chung về nhà khách Hải Quân .19

2.1.1. Giới thiệu chung về nhà khách Hải Quân .19

Nhà khách Hải Quân thuộc công ty Hải Thành- Bộ quân chủng Hải Quân 19

2.1.2. Vị trí địa lý: .19

2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của nhà khách Hải Quân .20

2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của nhà khách Hải Quân .23

2.1.5. Cơ sở vật chất của nhà khách Hải Quân .23

2.1.6. Cơ cấu tổ chức Nhà khách Hải Quân .24

2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà Khách Hải Quân .28

2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại nhà khách Hải Quân .30

2.2.1. Cơ cấu về nhân sự của nhà khách .30

2.2.2. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại nhà khách Hải Quân .35

2.2.3. Công tác tuyển dụng tại nhà khách Hải Quân .37

2.2.4. Công tác đào tạo phát triển nhân sự tại Nhà khách .41

2.2.5. Công tác đánh giá nhân sự .45

2.2.6. Đãi ngộ nhân sự trong nhà khách Hải Quân .47

2.3. Nhận xét chung về công tác quản trị nhân lực tại Nhà khách Hải Quân .51

CHưƠNG 3 .54

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN

SỰ TẠI NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN .54

3.1. Phương hướng và Mục tiêu quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân .54

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của nhà khách trong thời gian tới .54

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự của

công ty .55

3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại nhà khách Hải Quân .55

3.2.1. Đổi mới nâng cao chất lượng của công tác tuyển dụng .56

3.2.2. Nâng cao công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .58

3.2.3. Một số biện pháp khác .62

KẾT LUẬN .67

TÀI LIỆU THAM KHẢO .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY