Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 41.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 41.1.2 Mục tiêu và vai trò của quản trị nguồn nhân lực 51.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực 7 1.1.4 Những quy định chung của bộ luật lao động đối với nhà quản trị 81.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 12 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 12 1.2.2 Quá trình tuyển chọn nhân viên 161.2.3 Đào tạo và phát triển 18 1.2.4 Đánh giá thành tích công tác 20 1.2.5 Lương và đãi ngộ 22 1.2.5.1 Thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng 22 1.2.5.2 Phúc lợi và các khoản trợ cấp, đãi ngộ, kích thích về mặt tài chính và phi tài chính 25CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY PHAN GIA HUY2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY PHAN GIA HUY 282.1.1 Đặc điểm công ty 282.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 28 2.1.3 Bộ máy tổ chức công ty 30 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 31 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận 31 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh 28 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY 32 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty 32 2.2.1.1 Về số lượng 32 2.2.1.2 Về chất lượng 32 2.2.1.3 Hợp đồng lao động 332.2.1.4 Hình thức trả lương 34 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY 34 2.3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng nhân sự 36 2.3.2 Tiêu chuẩn tuyển dụng 36 2.3.3 Nguồn nhân sự để tuyển dụng 362.3.4 Thủ tục và trình tự tuyển dụng 38 2.4 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY 412.4.1 Nhu cầu đào tạo 422.4.2 Hình thức đào tạo 43 2.5 CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ KHEN THƯỞNG, DỊCH VỤ PHÚC LỢI, Y TẾ, AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY 432.6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TỪ NĂM 2007 – 2009 46 3.2.1 Phân tích số liệu 46 3.2.2 Đánh giá chung 50 2.7 ĐÁNH GIÁ SỰ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN 512.6.1 Ưu điểm 552.6.2 Nhược điểm 572.8 SO SÁNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA CÁC CÔNG TY CÙNG NGÀNH 59CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 70 3.1.1 Định hướng phát triển nhân sự trong tương lai 703.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự 713.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY 723.2.1 Cải thiện công tác tuyển chọn và tuyển dụng nhân viên 733.2.2 Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty 743.2.3 Hoàn thiện bố trí và sử dụng hợp lý nhân lực 76 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Kiến nghị đối với công ty 79 3.3.2 Kiến nghị đối với Nhà nước 85KẾT LUẬN 88

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4

1.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 4

1.1.2 Mục tiêu và vai trò của quản trị nguồn nhân lực 5

1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực 7

1.1.4 Những quy định chung của bộ luật lao động đối với nhà quản trị 8

1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 12

1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 12

1.2.2 Quá trình tuyển chọn nhân viên 16

1.2.3 Đào tạo và phát triển 18

1.2.4 Đánh giá thành tích công tác 20

1.2.5 Lương và đãi ngộ 22

1.2.5.1 Thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng 22

1.2.5.2 Phúc lợi và các khoản trợ cấp, đãi ngộ, kích thích về mặt tài chính và phi tài chính 25

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ

NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY PHAN GIA HUY

2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY PHAN GIA HUY 28

2.1.1 Đặc điểm công ty 28

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 28

2.1.3 Bộ máy tổ chức công ty 30

2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 31

2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận 31

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh 28

2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

PHAN GIA HUY 32

2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty 32

2.2.1.1 Về số lượng 32

2.2.1.2 Về chất lượng 32

2.2.1.3 Hợp đồng lao động 33

2.2.1.4 Hình thức trả lương 34

2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY PHAN GIA HUY 34

2.3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng nhân sự 36

2.3.2 Tiêu chuẩn tuyển dụng 36

2.3.3 Nguồn nhân sự để tuyển dụng 36

2.3.4 Thủ tục và trình tự tuyển dụng 38

2.4 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY PHAN GIA HUY 41

2.4.1 Nhu cầu đào tạo 42

2.4.2 Hình thức đào tạo 43

2.5 CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ KHEN THƯỞNG, DỊCH VỤ PHÚC LỢI, Y TẾ,

AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY 43

2.6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TỪ NĂM

2007 – 2009 46

3.2.1 Phân tích số liệu 46

3.2.2 Đánh giá chung 50

2.7 ĐÁNH GIÁ SỰ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN 51

2.6.1 Ưu điểm 55

2.6.2 Nhược điểm 57

2.8 SO SÁNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA CÁC CÔNG TY

CÙNG NGÀNH 59

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ

NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY

3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

TRONG THỜI GIAN TỚI 70

3.1.1 Định hướng phát triển nhân sự trong tương lai 70

3.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự 71

3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ

NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY 72

3.2.1 Cải thiện công tác tuyển chọn và tuyển dụng nhân viên 73

3.2.2 Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty 74

3.2.3 Hoàn thiện bố trí và sử dụng hợp lý nhân lực 76

3.3 KIẾN NGHỊ 79

3.3.1 Kiến nghị đối với công ty 79

3.3.2 Kiến nghị đối với Nhà nước 85

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY