Khóa luận Một số biện pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ . 31.1. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp . 31.1.1. Bản chất . 31.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân lực . 31.2. Chức năng và vai trò của quản trị nhân sự . 41.2.1. Chức năng của quản lý nhân lực . 41.2.2. Vai trò của quản trị nhân lực . 61.3. Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực . 61.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực. 71.4.1. Các nhân tố bên ngoài của quản trị nhân lực, bao gồm . 71.4.2. Các nhân tố bên trong của doanh nghiệp, bao gồm . 91.5. Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự . 91.5.1. Phân tích công việc . 101.5.2. Tuyển dụng lao động . 101.5.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 131.5.4. Thù lao - lao động . 141.5.4.1. Chế độ lương cấp bậc . 161.5.4.2. Các hình thức trả lương . 161.5.4.3. Phúc lợi . 181.5.4.4. An toàn và sức khỏe người lao động. 181.6. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 191.6.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 191.6.1.1. Các khái niệm . 191.6.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 201.6.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 211.6.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp . 211.6.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự . 22 PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG . 232.1. Những đặc điểm của công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự của công ty . 232.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bia & NGK Hạ Long . 232.1.1.1. Sơ lược về doanh nghiệp . 232.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 232.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm sản xuất kinh doanh của công ty . 252.1.1.3.1. Chức năng của công ty . 252.1.1.3.2. Nhiệm vụ của công ty . 252.2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 262.2.1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty CO bia & NGK Hạ Long . 262.1.1.4.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 272.1.1.4.3. Các đơn vị trực thuộc . 292.1.1.5. Công nghệ sản xuất . 312.1.1.5.1. Sơ đồ dây chuyền CN . 312.1.1.5.2. Thuyết minh dây chuyền công nghệ sản xuất . 322.1.1.5.3. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp . 332.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2008 và 2009 . 342.1.3. Lực lượng lao động tại công ty CP bia & NGK Hạ Long.362.1.3.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Công ty362.1.3.1.1. Mục đích . 362.1.3.1.2. Ý nghĩa . 372.1.3.2. Đặc điểm lao động của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 372.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty CP bia & NGK Hạ Long 402.2.1. Phân tích công việc . 402.2.2. Tuyển dụng lao động . 412.2.2.1. Khối lao động gián tiếp . 422.2.2.2. Khối lao động trực tiếp. 462.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 48 2.2.4. Thù lao – lao động . 492.2.4.1. Tiền lương, tiền thưởng . 502.2.4.2. Chế độ phúc lợi xã hội . 582.3. Phân tích hiệu quả quản trị nhân sự thông qua các chỉ tiêu hiệu quả . 602.3.1. Hiệu suất sử dụng lao động . 602.3.2. Năng suất lao động bình quân.602.3.3. Tỷ suất lợi nhuận lao động . 612.4. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long . 61PHẦN 3 MỐT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG . 633.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 633.1.1. Mục tiêu hướng tới năm 2010 . 633.1.2. Phương hướng phát triển của công ty . 633.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tạo công ty CP bia & NGK Hạ Long . 643.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự thông qua việc điều chỉnh nhân sự giữa các phòng ban trong công ty. . 643.2.2. Biện pháp nâng cao quản trị nhân sự thông qua công tác đào tạo . 673.2.3. Biện pháp nâng cao công tác QTNS thông qua chế độ đãi ngộ . 703.2.4. Kiến nghị với công ty về công tác tuyển dụng . 75KẾT LUẬN . 80

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ . 3

1.1. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp . 3

1.1.1. Bản chất . 3

1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân lực . 3

1.2. Chức năng và vai trò của quản trị nhân sự . 4

1.2.1. Chức năng của quản lý nhân lực . 4

1.2.2. Vai trò của quản trị nhân lực . 6

1.3. Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực . 6

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực. 7

1.4.1. Các nhân tố bên ngoài của quản trị nhân lực, bao gồm . 7

1.4.2. Các nhân tố bên trong của doanh nghiệp, bao gồm . 9

1.5. Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự . 9

1.5.1. Phân tích công việc . 10

1.5.2. Tuyển dụng lao động . 10

1.5.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 13

1.5.4. Thù lao - lao động . 14

1.5.4.1. Chế độ lương cấp bậc . 16

1.5.4.2. Các hình thức trả lương . 16

1.5.4.3. Phúc lợi . 18

1.5.4.4. An toàn và sức khỏe người lao động. 18

1.6. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 19

1.6.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 19

1.6.1.1. Các khái niệm . 19

1.6.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 20

1.6.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 21

1.6.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh

nghiệp . 21

1.6.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự . 22

PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN BIA VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG . 23

2.1. Những đặc điểm của công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long ảnh

hưởng đến công tác quản trị nhân sự của công ty . 23

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bia & NGK Hạ Long . 23

2.1.1.1. Sơ lược về doanh nghiệp . 23

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 23

2.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm sản xuất kinh doanh của công ty . 25

2.1.1.3.1. Chức năng của công ty . 25

2.1.1.3.2. Nhiệm vụ của công ty . 25

2.2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 26

2.2.1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty CO bia & NGK Hạ Long . 26

2.1.1.4.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 27

2.1.1.4.3. Các đơn vị trực thuộc . 29

2.1.1.5. Công nghệ sản xuất . 31

2.1.1.5.1. Sơ đồ dây chuyền CN . 31

2.1.1.5.2. Thuyết minh dây chuyền công nghệ sản xuất . 32

2.1.1.5.3. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp . 33

2.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2008 và 2009 . 34

2.1.3. Lực lượng lao động tại công ty CP bia & NGK Hạ Long.36

2.1.3.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Công ty36

2.1.3.1.1. Mục đích . 36

2.1.3.1.2. Ý nghĩa . 37

2.1.3.2. Đặc điểm lao động của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 37

2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty CP bia & NGK Hạ Long 40

2.2.1. Phân tích công việc . 40

2.2.2. Tuyển dụng lao động . 41

2.2.2.1. Khối lao động gián tiếp . 42

2.2.2.2. Khối lao động trực tiếp. 46

2.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 48

2.2.4. Thù lao – lao động . 49

2.2.4.1. Tiền lương, tiền thưởng . 50

2.2.4.2. Chế độ phúc lợi xã hội . 58

2.3. Phân tích hiệu quả quản trị nhân sự thông qua các chỉ tiêu hiệu quả . 60

2.3.1. Hiệu suất sử dụng lao động . 60

2.3.2. Năng suất lao động bình quân.60

2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận lao động . 61

2.4. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự

của công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long . 61

PHẦN 3 MỐT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG

TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƢỚC

GIẢI KHÁT HẠ LONG . 63

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty CP bia & NGK Hạ Long . 63

3.1.1. Mục tiêu hướng tới năm 2010 . 63

3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty . 63

3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tạo công ty

CP bia & NGK Hạ Long . 64

3.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự thông qua việc điều chỉnh

nhân sự giữa các phòng ban trong công ty. . 64

3.2.2. Biện pháp nâng cao quản trị nhân sự thông qua công tác đào tạo . 67

3.2.3. Biện pháp nâng cao công tác QTNS thông qua chế độ đãi ngộ . 70

3.2.4. Kiến nghị với công ty về công tác tuyển dụng . 75

KẾT LUẬN . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY