Khóa luận Một số biện pháp góp phần cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quốc Bảo

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .3

1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.3

1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp.3

1.1.2 Bản chất tài chính doanh nghiệp: .3

1.1.3 Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp .3

1.1.4 Các chức năng của tài chính doanh nghiệp .4

1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp .6

1.2.1 Khái niệm về quản trị tài chính doanh nghiệp .6

1.2.2 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp .7

1.2.3 Các nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp .8

1.3 Phân tích tài chính doanh nghiệp.8

1.3.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp.8

1.3.2 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp.8

1.4 Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.9

1.4.1 Hệ thống Báo cáo tài chính .9

1.4.2 Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp .11

1.4.2.1 Phương pháp so sánh .11

1.4.2.2 Phương pháp tỷ lệ .13

1.5 Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp .13

1.5.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp .13

1.5.1.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán.13

1.5.1.2 Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.16

1.5.1.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.18

1.5.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp .18

1.5.2.1 Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán .18

1.5.2.2 Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư .21

1.5.2.3 Chỉ số về hoạt động.22

1.5.2.4 Các chỉ tiêu sinh lời .24

CHưƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THưƠNG

MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC BẢO.26

2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quốc Bảo. .26

2.1.1 Tên và địa chỉ của Công ty.26

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .26ii

2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề kinh doanh chủ yếu.26

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty .26

2.1.4.1 Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý.27

2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chính.27

2.1.5. Kết quả kinh doanh chủ yếu trong giai đoạn 2014 - 2015 .28

2.2 Phân tích tình hình tài chính của Công ty trong giai đoạn 2014 - 2015 .28

2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính.28

2.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán .28

2.2.1.2 Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh .34

2.2.1.3 Phân tích bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.36

2.2.2 Phân tích hiệu quả tài chính .40

2.2.2.1 Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời.40

2.2.2.2 Nhóm các chỉ tiêu quản lý tài sản .41

2.2.3 Phân tích rủi ro tài chính .43

2.2.3.1 Phân tích nhóm các chỉ số khả năng thanh toán .43

2.2.3.2 Khả năng quản lý vốn .44

2.2.4 Phân tích phối hợp hiệu quả và rủi ro .45

2.2.4.1 Đẳng thức Dupont 1.45

2.2.4.2 Đẳng thức Dupont 2.46

2.2.4.3 Sơ đồ Dupont .47

2.2.4.4 Đòn bẩy tài chính và đòn bẩy hoạt động.49

PHẦN III: BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH

THưƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC BẢO.51

3.1 Đánh giá tình hình tài chính của công ty.51

3.1.1 Những kết quả đạt được .51

3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại.51

3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại .52

3.2 Phương hướng cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp .52

3.2.1 Giảm lượng hàng tồn kho.53

3.2.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.54

KẾT LUẬN.57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY