Khóa luận Lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành du lịch Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 4

I. Một số khái niệm cơ bản 4

1. Cạnh tranh và các cấp độ cạnh tranh 4

2. Lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành 7

3. Dịch vụ du lịch và ngành du lịch 8

II. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia của M. Porter 14

1. Tư tưởng chung 14

2. Mô hình kim cương và các nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành du lịch 18

III. Tính tất yếu phải nâng cao lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành du lịch 30

CHƯƠNG II

PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 33

I. Phân tích lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành du lịch Việt Nam theo mô hình kim cương của M. Porter 33

1. Điều kiện các yếu tố sản xuất của ngành du lịch 33

1.1. Nguồn tài nguyên thiên nhiên 33

1.2. Nguồn tài nguyên nhân văn 36

1.3. Nguồn vốn và cơ sở hạ tầng 38

1.4. Nguồn nhân lực du lịch 41

2. Điều kiện về cầu du lịch 44

3. Các ngành hỗ trợ và liên quan 45

4. Chiến lược, cơ cấu và cạnh tranh nội địa của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam 51

5. Vai trò của cơ hội 55

6. Vai trò của Chính phủ 58

II. Đánh giá việc phát huy lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành du lịch Việt Nam 61

1. Những thành tựu đạt được 61

2. Một số hạn chế 67

Về việc đầu tư nâng cao chất lượng các yếu tố đầu vào của ngành du lịch 67

Về công tác kích cầu du lịch 69

Về mối liên kết giữa du lịch với các ngành hỗ trợ và liên quan 69

Về cơ chế quản lý hoạt động du lịch 71

Những hạn chế về hoạt động xúc tiến du lịch 72

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 74

I. Định hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam 74

1. Dự báo thị trường du lịch trong những năm tới 74

1.1. Thị trường quốc tế 74

1.2. Thị trường Việt Nam 75

2. Định hướng và mục tiêu phát triển ngành du lịch đến năm 2010, tầm nhìn 2020 76

Định hướng tổng quát 76

Mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam 77

II. Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh quốc gia của ngành du lịch Việt Nam

1. Nhóm giải pháp đối với điều kiện các yếu tố sản xuất 79

2. Nhóm giải pháp đối với điều kiện về cầu du lịch 84

3. Nhóm giải pháp đối với các ngành hỗ trợ và liên quan 86

4. Nhóm giải pháp đối với chiến lược, cơ cấu và cạnh tranh ngành 89

KẾT LUẬN . 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY