Khóa luận Lập kế hoạch quảng cáo thẻ ATM cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Giang

Mục lục TrangCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Cơsởhình thành đềtài. 7 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 7 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 8 1.4. Ý nghĩa nghiên cứu. 8 CHƯƠNG 2 CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cá nhân . 92.1.1 Các nhân tốtâm lý. 10 2.1.2 Các yếu tốcá nhân. 102.1.3. Các nhân tốvăn hóa. 10 2.1.4. Các nhân tốxã hội. 11 2.2 Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng . 11 2.2.1. Nhận thức vấn đề. 112.2.2. Dò tìm thông tin. 12 2.2.3. Đo lường các lựa chọn. 122.2.4. Quyết định mua . 132.2.5. Hành vi sau khi mua . 13 2.3 Quảng cáo. 142.3.1. Khái niệm quảng cáo. 14 2.3.2. Quảng cáo tiêu dùng. 14 2.4. Các bước chính trong một kếhoạch quảng cáo . 14 2.4.1. Lập mục tiêu quảng cáo . 14 2.4.2. Quyết định ngân sách. 15 2.4.3. Xây dựng chiến lược thông điệp và thực. 16 hiện chiến lược thông điệp 2.4.4. Hoạch định phương tiện quảng cáo. 16 2.4.5. Đánh giá thực hiện chương trình. 162.5. Mô hình lập kếhoạch quảng cáo . 18 CHƯƠNG 3TỔNG QUAN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - TỈNH AN GIANG 3.1 Lịch sửhình thành và phát triển . 203.2. Vai trò của Ngân hàng . 203.3 Chức năng của Ngân hàng. 213.4. Phạm vi hoạt động. 213.5. Cơcấu tổchức bộmáy của NHN0&PTNT Tỉnh An Giang. 213.6. Chức năng và nhiệm vụcủa các phòng ban. 233.6.1 Phòng kếhoạch tổng hợp. 233.6.2 Phòng tín dụng. 23 3.6.3 Phòng kếtoán ngân quỹ. 24 3.6.4 Phòng điện toán. . 24 3.6.5 Phòng hành chánh nhân sự. 25 3.6.6 Phòng kiểm tra kếtoán nội bộ. 26 3.6.7 Phòng kinh doanh ngoại hối. 26 3.6.8 Phòng dịch vụvà marketing. 27 CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1. Thiết kếnghiên cứu. 28 4.1.1. Nghiên cứu sơbộ. 28 4.1.2. Nghiên cứu chính thức . 28 4.2. Quy trình nghiên cứu . 29 4.3. Mẫu . 30 4.4. Phương pháp phân tích và các thang đo . 30 CHƯƠNG 5 LẬP KẾHOẠCH QUẢNG CÁO CHO NHNo & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH AN GIANG5.1. Giới thiệu chung vềthẻATM của NHNo & PTNT An Giang . 32 5.1.1. Định nghĩa thẻATM . 32 5.1.2. Giới thiệu chung thẻghi nợnội địa Success. 32 5.1.3. Các tiện ích khi sửdụng thẻghi nợnội địa Success. 335.2. Mô tảsơlược hoạt động quảng cáo của . 33 5.2.1. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2006. 34 5.2.2. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2007. 35 5.2.3. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2008. .37 5.3. Mục tiêu của chiến lược chiêu thịvà khách hàng . 40 mục tiêu của thẻSuccess trong năm 2009. 5.3.1. Mục tiêu chiến lược chiêu thịcủa Agribank An Giang. . 40 5.3.2. Khách hàng mục tiêu của thẻSuccess . 405.4. Kết quảphân tích hành vi mua của khách hàng mục tiêu. . 42 5.4.1. Nhận thức nhu cầu của khác hàng . 43 5.4.2. Tìm kiếm thông tin của khách hàng . 44 5.4.3. Đánh giá phương án lựa chọn. . 485.4.4. Quyết định mua . 50 5.4.5. Hành vi sau khi mua. . 525.5. Kếhoạch quảng cáo trong năm 2009. 56 5.5.1. Mục tiêu quảng cáo muốn đạt đến . 56 5.5.2. Đối tượng quảng cáo . 56 5.5.3. Thông điệp quảng cáo . 56 5.5.4. Phân bổngân sách cho quảng cáo . 585.5.5. Phương tiện quảng cáo . 58 5.5.6. Tổchức thực hiện:. 59 5.5.7. Kếhoạch đánh giá hiệu quảquảng cáo. 61 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN, HẠN CHẾ, KIẾN NGHỊCỦA KẾHOẠCH QUẢNG CÁO THẺ6.1. Kết luận . 62 6.1.1. Hoạt động quảng cáo của Ngân Hàng Agribank. 62 trong các năm 2006 – 2007 – 2008 6.1.2. Hành vi mua của khách hàng mục tiêu . 62 6.1.3. Lập kếhoạch quảng cáo cho Ngân Hàng Agribank . 63 trong năm 2009 6.2. Hạn chếcủa nghiên cứu. .636.3. Kiến nghị. 64 Tài liệu tham khảo . 65 Phụlục . 66

Mục lục Trang

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. Cơsởhình thành đềtài. 7

1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 7

1.3. Phạm vi nghiên cứu. 8

1.4. Ý nghĩa nghiên cứu. 8

CHƯƠNG 2

CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cá nhân . 9

2.1.1 Các nhân tốtâm lý. 10

2.1.2 Các yếu tốcá nhân. 10

2.1.3. Các nhân tốvăn hóa. 10

2.1.4. Các nhân tốxã hội. 11

2.2 Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng . 11

2.2.1. Nhận thức vấn đề. 11

2.2.2. Dò tìm thông tin. 12

2.2.3. Đo lường các lựa chọn. 12

2.2.4. Quyết định mua . 13

2.2.5. Hành vi sau khi mua . 13

2.3 Quảng cáo. 14

2.3.1. Khái niệm quảng cáo. 14

2.3.2. Quảng cáo tiêu dùng. 14

2.4. Các bước chính trong một kếhoạch quảng cáo . 14

2.4.1. Lập mục tiêu quảng cáo . 14

2.4.2. Quyết định ngân sách. 15

2.4.3. Xây dựng chiến lược thông điệp và thực. 16

hiện chiến lược thông điệp

2.4.4. Hoạch định phương tiện quảng cáo. 16

2.4.5. Đánh giá thực hiện chương trình. 16

2.5. Mô hình lập kếhoạch quảng cáo . 18

CHƯƠNG 3

TỔNG QUAN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - TỈNH AN GIANG

3.1 Lịch sửhình thành và phát triển . 20

3.2. Vai trò của Ngân hàng . 20

3.3 Chức năng của Ngân hàng. 21

3.4. Phạm vi hoạt động. 21

3.5. Cơcấu tổchức bộmáy của NHN0&PTNT Tỉnh An Giang. 21

3.6. Chức năng và nhiệm vụcủa các phòng ban. 23

3.6.1 Phòng kếhoạch tổng hợp. 23

3.6.2 Phòng tín dụng. 23

3.6.3 Phòng kếtoán ngân quỹ. 24

3.6.4 Phòng điện toán. . 24

3.6.5 Phòng hành chánh nhân sự. 25

3.6.6 Phòng kiểm tra kếtoán nội bộ. 26

3.6.7 Phòng kinh doanh ngoại hối. 26

3.6.8 Phòng dịch vụvà marketing. 27

CHƯƠNG 4

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Thiết kếnghiên cứu. 28

4.1.1. Nghiên cứu sơbộ. 28

4.1.2. Nghiên cứu chính thức . 28

4.2. Quy trình nghiên cứu . 29

4.3. Mẫu . 30

4.4. Phương pháp phân tích và các thang đo . 30

CHƯƠNG 5

LẬP KẾHOẠCH QUẢNG CÁO CHO NHNo & PTNT VIỆT NAM

– CHI NHÁNH AN GIANG

5.1. Giới thiệu chung vềthẻATM của NHNo & PTNT An Giang . 32

5.1.1. Định nghĩa thẻATM . 32

5.1.2. Giới thiệu chung thẻghi nợnội địa Success. 32

5.1.3. Các tiện ích khi sửdụng thẻghi nợnội địa Success. 33

5.2. Mô tảsơlược hoạt động quảng cáo của . 33

5.2.1. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2006. 34

5.2.2. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2007. 35

5.2.3. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2008. .37

5.3. Mục tiêu của chiến lược chiêu thịvà khách hàng . 40

mục tiêu của thẻSuccess trong năm 2009.

5.3.1. Mục tiêu chiến lược chiêu thịcủa Agribank An Giang. . 40

5.3.2. Khách hàng mục tiêu của thẻSuccess . 40

5.4. Kết quảphân tích hành vi mua của khách hàng mục tiêu. . 42

5.4.1. Nhận thức nhu cầu của khác hàng . 43

5.4.2. Tìm kiếm thông tin của khách hàng . 44

5.4.3. Đánh giá phương án lựa chọn. . 48

5.4.4. Quyết định mua . 50

5.4.5. Hành vi sau khi mua. . 52

5.5. Kếhoạch quảng cáo trong năm 2009. 56

5.5.1. Mục tiêu quảng cáo muốn đạt đến . 56

5.5.2. Đối tượng quảng cáo . 56

5.5.3. Thông điệp quảng cáo . 56

5.5.4. Phân bổngân sách cho quảng cáo . 58

5.5.5. Phương tiện quảng cáo . 58

5.5.6. Tổchức thực hiện:. 59

5.5.7. Kếhoạch đánh giá hiệu quảquảng cáo. 61

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN, HẠN CHẾ, KIẾN NGHỊCỦA KẾHOẠCH QUẢNG

CÁO THẺ

6.1. Kết luận . 62

6.1.1. Hoạt động quảng cáo của Ngân Hàng Agribank. 62

trong các năm 2006 – 2007 – 2008

6.1.2. Hành vi mua của khách hàng mục tiêu . 62

6.1.3. Lập kếhoạch quảng cáo cho Ngân Hàng Agribank . 63

trong năm 2009

6.2. Hạn chếcủa nghiên cứu. .63

6.3. Kiến nghị. 64

Tài liệu tham khảo . 65

Phụlục . 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY