Khóa luận Lập kế hoạch nguyên liệu gạo nàng Nhen cho công ty ANGIMEX tại huyện Tịnh Biên giai đoạn 2007-2012

Mục LụcChương 1: Mở đầu 11.1. Lý do chọn đề tài 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 11.3. Phạm vi nghiên cứu 21.4. Phương pháp nghiên cứu 21.4.1. Phương pháp thu thập thông tin: 21.4.2. Phương pháp xử lý thông tin: 31.5. Ý nghĩa nghiên cứu 31.6. Bố cục của khóa luận 3Chương 2: Cơ sở lý thuyết 52.1. Khái niệm và xu hướng tiêu dùng gạo 52.2. Bản Kế hoạch nguyên liệu 52.2.1. Thị trường 52.2.2. Kế hoạch sản xuất lúa 62.2.3. Kế hoạch nhân sự 72.2.4. Kế hoạch tài chính 72.2.5. Phân tích rủi ro nguồn nguyên liệu 82.2.6. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội vùng nguyên liệu 82.3. Tiến độ thực hiện đề tài 92.4. Tóm tắt 9Chương 3: Giới thiệu chung về công ty xuất nhập khẩu An Giang, huyện Tịnh Biên và giống lúa Nàng Nhen 103.1.Giới thiệu về ANGIMEX 103.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 103.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 113.1.3. Bộ máy tổ chức 113.1.4. Khái lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 133.1.5. Phương hướng phát triển của Công ty 143.2. Giới thiệu về huyện Tịnh Biên 143.2.1. Đặc điểm tự nhiên 143.2.2. Đặc điểm văn hóa – xã hội 153.2.3. Giới thiệu xã Vĩnh Trung 153.3. Giới thiệu về giống lúa Nàng Nhen 163.4. Tóm tắt 16Chương 4: Phương pháp nghiên cứu 184.1. Thiết kế nghiên cứu 184.1.1. Nghiên cứu sơ bộ 184.1.2. Nghiên cứu chính thức 184.2. Mẫu 194.3. Thang đo 194.4. Tiến độ phỏng vấn 214.5. Kết quả nghiên cứu chính thức của các biến phân loại 214.5. Tóm tắt 23Chương 5: Kết quả nghiên cứu nông dân đã trồng và chưa trồng lúa Nàng Nhen 245.1. Kết quả từ bảng hỏi A: Nông dân đã trồng lúa Nàng Nhen 245.1.1. Cách bán lúa của Nông dân 245.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình trồng lúa Nàng Nhen 265.1.4. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiêu thụ lúa Nàng Nhen 275.2. Kết quả thảo luận nhóm với các Nông dân đã trồng lúa Nàng Nhen: 285.2.1. Mục đích, địa điểm, thành phần tham dự. 285.2.2. Nội dung 295.3. Kết quả từ bảng hỏi B: nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 315.3.1. Lý do Nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 315.3.2. Mong muốn của nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 325.3.3. Phương thức hợp tác Nông dân mong muốn 335.4. Kết quả thảo luận nhóm với các nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 345.4.1. Mục đích, địa điểm, thành phần tham dự 345.4.2. Nội dung 355.5. So sánh hiệu quả giữa lúa Nàng Nhen và loại cây khác 365.5.1. So sánh hiệu quả lúa Nàng Nhen và lúa khác 365.5.2. Đánh giá của Nông dân về chi phí, doanh thu, giá bán, lợi nhuận giữa lúa Nàng Nhen và lúa khác. 365.6. Tóm tắt 37Chương 6: Bản kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu gạo Nàng Nhen cho công ty ANGIMEX tại huyện Tịnh Biên giai đoạn 2007 – 2012 386.1. Thị trường gạo Nàng Nhen 386.1.1. Khách hàng 386.1.2. Dự báo nhu cầu gạo Nàng Nhen 386.1.3. Đối thủ cạnh tranh 406.2. Kế hoạch sản xuất lúa Nàng Nhen 406.2.1. Điều kiện ảnh hưởng đến lúa Nàng Nhen 406.2.2. Hoạch định vị trí vùng nguyên liệu 436.2.2.1. Vị trí vùng nguyên liệu 436.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí 436.2.3. Quản lý vùng nguyên liệu 446.2.4. Kế hoạch nhân sự cho vùng nguyên liệu gạo Nàng Nhen. 466.2.4.1. Nhận dạng và phân tích các hoạt động chức năng cần thiết. 476.2.5. Kế hoạch tài chính để cho vùng nguyên liệu gạo Nàng Nhen 476.2.5.1. Doanh thu gạo Nàng Nhen 476.2.5.2. Chi phí 486.2.5.3. Xác định kết quả sản xuất kinh doanh gạo Nàng Nhen 496.2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh gạo Nàng Nhen 496.2.6. Phân tích rủi ro vùng nguyên liệu 496.2.6.1. Các dạng rủi ro 496.2.6.2. Phân tích rủi ro vùng nguyên liệu 506.2.6.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro 506.2.7. Hiệu quả kinh tế- xã hội tại vùng nguyên liệu. 516.3. Tóm tắt 52Chương 7: Kết luận và kiến nghị 537.1. Kết luận 537.2. Kiến nghị 547.3. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 54

Mục Lục

Chương 1: Mở đầu 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3. Phạm vi nghiên cứu 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu 2

1.4.1. Phương pháp thu thập thông tin: 2

1.4.2. Phương pháp xử lý thông tin: 3

1.5. Ý nghĩa nghiên cứu 3

1.6. Bố cục của khóa luận 3

Chương 2: Cơ sở lý thuyết 5

2.1. Khái niệm và xu hướng tiêu dùng gạo 5

2.2. Bản Kế hoạch nguyên liệu 5

2.2.1. Thị trường 5

2.2.2. Kế hoạch sản xuất lúa 6

2.2.3. Kế hoạch nhân sự 7

2.2.4. Kế hoạch tài chính 7

2.2.5. Phân tích rủi ro nguồn nguyên liệu 8

2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội vùng nguyên liệu 8

2.3. Tiến độ thực hiện đề tài 9

2.4. Tóm tắt 9

Chương 3: Giới thiệu chung về công ty xuất nhập khẩu An Giang, huyện Tịnh Biên và giống lúa Nàng Nhen 10

3.1.Giới thiệu về ANGIMEX 10

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 10

3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 11

3.1.3. Bộ máy tổ chức 11

3.1.4. Khái lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 13

3.1.5. Phương hướng phát triển của Công ty 14

3.2. Giới thiệu về huyện Tịnh Biên 14

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên 14

3.2.2. Đặc điểm văn hóa – xã hội 15

3.2.3. Giới thiệu xã Vĩnh Trung 15

3.3. Giới thiệu về giống lúa Nàng Nhen 16

3.4. Tóm tắt 16

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu 18

4.1. Thiết kế nghiên cứu 18

4.1.1. Nghiên cứu sơ bộ 18

4.1.2. Nghiên cứu chính thức 18

4.2. Mẫu 19

4.3. Thang đo 19

4.4. Tiến độ phỏng vấn 21

4.5. Kết quả nghiên cứu chính thức của các biến phân loại 21

4.5. Tóm tắt 23

Chương 5: Kết quả nghiên cứu nông dân đã trồng và chưa trồng lúa Nàng Nhen 24

5.1. Kết quả từ bảng hỏi A: Nông dân đã trồng lúa Nàng Nhen 24

5.1.1. Cách bán lúa của Nông dân 24

5.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình trồng lúa Nàng Nhen 26

5.1.4. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiêu thụ lúa Nàng Nhen 27

5.2. Kết quả thảo luận nhóm với các Nông dân đã trồng lúa Nàng Nhen: 28

5.2.1. Mục đích, địa điểm, thành phần tham dự. 28

5.2.2. Nội dung 29

5.3. Kết quả từ bảng hỏi B: nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 31

5.3.1. Lý do Nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 31

5.3.2. Mong muốn của nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 32

5.3.3. Phương thức hợp tác Nông dân mong muốn 33

5.4. Kết quả thảo luận nhóm với các nông dân chưa trồng lúa Nàng Nhen 34

5.4.1. Mục đích, địa điểm, thành phần tham dự 34

5.4.2. Nội dung 35

5.5. So sánh hiệu quả giữa lúa Nàng Nhen và loại cây khác 36

5.5.1. So sánh hiệu quả lúa Nàng Nhen và lúa khác 36

5.5.2. Đánh giá của Nông dân về chi phí, doanh thu, giá bán, lợi nhuận giữa lúa Nàng Nhen và lúa khác. 36

5.6. Tóm tắt 37

Chương 6: Bản kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu gạo Nàng Nhen cho công ty ANGIMEX tại huyện Tịnh Biên giai đoạn 2007 – 2012 38

6.1. Thị trường gạo Nàng Nhen 38

6.1.1. Khách hàng 38

6.1.2. Dự báo nhu cầu gạo Nàng Nhen 38

6.1.3. Đối thủ cạnh tranh 40

6.2. Kế hoạch sản xuất lúa Nàng Nhen 40

6.2.1. Điều kiện ảnh hưởng đến lúa Nàng Nhen 40

6.2.2. Hoạch định vị trí vùng nguyên liệu 43

6.2.2.1. Vị trí vùng nguyên liệu 43

6.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí 43

6.2.3. Quản lý vùng nguyên liệu 44

6.2.4. Kế hoạch nhân sự cho vùng nguyên liệu gạo Nàng Nhen. 46

6.2.4.1. Nhận dạng và phân tích các hoạt động chức năng cần thiết. 47

6.2.5. Kế hoạch tài chính để cho vùng nguyên liệu gạo Nàng Nhen 47

6.2.5.1. Doanh thu gạo Nàng Nhen 47

6.2.5.2. Chi phí 48

6.2.5.3. Xác định kết quả sản xuất kinh doanh gạo Nàng Nhen 49

6.2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh gạo Nàng Nhen 49

6.2.6. Phân tích rủi ro vùng nguyên liệu 49

6.2.6.1. Các dạng rủi ro 49

6.2.6.2. Phân tích rủi ro vùng nguyên liệu 50

6.2.6.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro 50

6.2.7. Hiệu quả kinh tế- xã hội tại vùng nguyên liệu. 51

6.3. Tóm tắt 52

Chương 7: Kết luận và kiến nghị 53

7.1. Kết luận 53

7.2. Kiến nghị 54

7.3. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY