Khóa luận Lập kế hoạch marketing năm 2010 cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận An

Mục lụcChương 1 :.1 TỔNG QUAN.1 1.1. Lý do hình thành đềtài.1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu:.1 1.3. Phạm vi nghiên cứu:.1 1.4. Ý nghĩa nghiên cứu:.2 1.5. Khái quát vềphương pháp nghiên cứu:.2 1.5.1. Phương pháp thu thập dữliệu.2 1.5.2. Phương pháp xửlý dữliệu.2 1.6. Kết cấu báo cáo nghiên cứu.3 Chương 2:.4 CƠSỞLÝ THUYẾT & MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.4 U2.1. Giới thiệu.4 2.2. Các định nghĩa.4 2.2.1. Định nghĩa vềmarketing:.4 2.2.2. Quản trịmarketing :.4 2.3. Kếhoạch marketing.5 2.3.1. Định nghĩa:.5 2.3.2. Kết cấu của kếhoạch marketing.5 2.4. Quy trình hoạch định kếhoạch marketing:.5 Bước 1: Phân tích tình hình marketing hiện tại.6 Bước 2: Phân tích các cơhội và vấn đềmarketing.7 Bước 3: Mục tiêu marketing.7 Bước 4: Thiết kếchiến lược marketing.7 Bước 6: Hoạch định các chương trình marketing.8 Bước 7: Kết quảtài chính của kếhoạch.8 Bước 8: Đánh giá kết quảhoạt động.9 2.5. Các công cụ áp dụng trong hoạch định marketing.9 2.5.Cáccôngcụápdụngtronghoạchđịnhmarketing2.5.1. Ma trận SWOT.9 2.5.2. Lưới phát triển sản phẩm/Thịtrường.10 2.5.3. Chu kỳsống sản phẩm:.11 2.6. Mô hình nghiên cứu.12 2.7. Tóm tắt.13 Chương 3:.14 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.14 U3.1. Quy trình nghiên cứu:.14 3.2. Giải thích quy trình nghiên cứu :.14 3.3.Tóm tắt.16 GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ.17 DỊCH VỤTHUẬN AN.17 4.1. Các thông tin cơbản vềcông ty.17 4.2. Tóm tắt lịch sửhình thành và phát triển.17 4.3. Cơcấu nhân sự.18 4.4. Phương pháp kỹthuật được áp dụng.18 4.5. Những thuận lơi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.19 4.5.1. Thuận lợi.19 4.5.2. Khó Khăn.19 4.6. Tình hình kinh doanh của công ty.19 4.7. Hoạt động marketing của công ty.21 4.8. Tóm tắt:.21 Chương 5:.23 LẬP KẾHOẠCH MARKETING NĂM 2010 CHO CÔNG TY TNHH THUẬN AN.23 5.1. Tình hình marketing hiện tại của công ty.23 5.1.1. Tình hình thịtrường.23 5.1.2. Tình hình sản phẩm.24 5.1.3. Tình hình cạnh tranh.26 5.1.4. Tình hình phân phối.29 5.1.5. Tình hình môi trường vĩmô.30 5.1.5.1. Yếu tốkinh tế.30 5.1.5.2. Yếu tốchính trị/pháp luật.32 5.1.5.3. Yếu tốvăn hóa – xã hội.33 5.1.5.4. Yếu tốcông nghệ.34 5.2. Phân tích cơhội và vấn đềmarketing.34 5.2.1. Phân tích cơhội marketing.34 5.2.4. Phân tích vấn đềmarketing.35 5.3. Mục tiêu marketing.35 5.3.1. Mục tiêu kinh doanh.36 5.3.2. Mục tiêu marketing.36 5.3.3. Phân tích ma trận SWOT.36 5.2.2. Phân tích các chiến lược.37 5.4. Chiến lược marketing.39 5.4.1. Chiến lược lựa chọn thịtrường mục tiêu.39 5.4.2. Chiến lược cạnh tranh dựa vào chi phí thấp.40 5.4.3. Định vị.40 5.4.4. Chiến lược sản phẩm.40 5.4.5. Chiến lược giá cả.40 5.4.6. Chiến lược phân phối.41 5.4.7. Chiến lược chiêu thị.41 5.5. Hoạch định chương trình marketing.42 5.5.1. Kếhoạch sản phẩm.42 5.5.2. Chiến lược giá.43 5.5.3. Chiến lược phân phối.43 5.5.4. Chiến lược chiêu thị.43 5.5.4.1. Quảng cáo trên băng rôn.43 5.5.4.2. Quảng cáo trên website của hiệp hội chếbiến thủy sản Việt Nam (Vasep).44 5.5.4.3. Quảng cáo trên tạp chí VIETFISH.44 5.5.4.4. Quảng cáo trên website của công ty.44 5.5.5. Chiến lược nhân sự.44 5.6. Dựtrù ngân sách – ước tính hiệu quảcủa kếhoạch.46 5.7. Đánh giá kết quảcủa kếhoạch marketing.47 5.8. Tóm tắt.48 Chương 6:.49 Ý NGHĨA & KẾT LUẬN.49 6.1. Các kết quảchính của nghiên cứu.49 6.2. Kiến nghị.50 6.3. Hạn chếcủa đềtài.51

Mục lục

Chương 1 :.1

TỔNG QUAN.1

1.1. Lý do hình thành đềtài.1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:.1

1.3. Phạm vi nghiên cứu:.1

1.4. Ý nghĩa nghiên cứu:.2

1.5. Khái quát vềphương pháp nghiên cứu:.2

1.5.1. Phương pháp thu thập dữliệu.2

1.5.2. Phương pháp xửlý dữliệu.2

1.6. Kết cấu báo cáo nghiên cứu.3

Chương 2:.4

CƠSỞLÝ THUYẾT & MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.4 U

2.1. Giới thiệu.4

2.2. Các định nghĩa.4

2.2.1. Định nghĩa vềmarketing:.4

2.2.2. Quản trịmarketing :.4

2.3. Kếhoạch marketing.5

2.3.1. Định nghĩa:.5

2.3.2. Kết cấu của kếhoạch marketing.5

2.4. Quy trình hoạch định kếhoạch marketing:.5

Bước 1: Phân tích tình hình marketing hiện tại.6

Bước 2: Phân tích các cơhội và vấn đềmarketing.7

Bước 3: Mục tiêu marketing.7

Bước 4: Thiết kếchiến lược marketing.7

Bước 6: Hoạch định các chương trình marketing.8

Bước 7: Kết quảtài chính của kếhoạch.8

Bước 8: Đánh giá kết quảhoạt động.9

2.5. Các công cụ áp dụng trong hoạch định marketing.9 2.5.Cáccôngcụápdụngtronghoạchđịnhmarketing

2.5.1. Ma trận SWOT.9

2.5.2. Lưới phát triển sản phẩm/Thịtrường.10

2.5.3. Chu kỳsống sản phẩm:.11

2.6. Mô hình nghiên cứu.12

2.7. Tóm tắt.13

Chương 3:.14

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.14 U

3.1. Quy trình nghiên cứu:.14

3.2. Giải thích quy trình nghiên cứu :.14

3.3.Tóm tắt.16

GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ.17

DỊCH VỤTHUẬN AN.17

4.1. Các thông tin cơbản vềcông ty.17

4.2. Tóm tắt lịch sửhình thành và phát triển.17

4.3. Cơcấu nhân sự.18

4.4. Phương pháp kỹthuật được áp dụng.18

4.5. Những thuận lơi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.19

4.5.1. Thuận lợi.19

4.5.2. Khó Khăn.19

4.6. Tình hình kinh doanh của công ty.19

4.7. Hoạt động marketing của công ty.21

4.8. Tóm tắt:.21

Chương 5:.23

LẬP KẾHOẠCH MARKETING NĂM 2010 CHO CÔNG TY TNHH THUẬN AN.23

5.1. Tình hình marketing hiện tại của công ty.23

5.1.1. Tình hình thịtrường.23

5.1.2. Tình hình sản phẩm.24

5.1.3. Tình hình cạnh tranh.26

5.1.4. Tình hình phân phối.29

5.1.5. Tình hình môi trường vĩmô.30

5.1.5.1. Yếu tốkinh tế.30

5.1.5.2. Yếu tốchính trị/pháp luật.32

5.1.5.3. Yếu tốvăn hóa – xã hội.33

5.1.5.4. Yếu tốcông nghệ.34

5.2. Phân tích cơhội và vấn đềmarketing.34

5.2.1. Phân tích cơhội marketing.34

5.2.4. Phân tích vấn đềmarketing.35

5.3. Mục tiêu marketing.35

5.3.1. Mục tiêu kinh doanh.36

5.3.2. Mục tiêu marketing.36

5.3.3. Phân tích ma trận SWOT.36

5.2.2. Phân tích các chiến lược.37

5.4. Chiến lược marketing.39

5.4.1. Chiến lược lựa chọn thịtrường mục tiêu.39

5.4.2. Chiến lược cạnh tranh dựa vào chi phí thấp.40

5.4.3. Định vị.40

5.4.4. Chiến lược sản phẩm.40

5.4.5. Chiến lược giá cả.40

5.4.6. Chiến lược phân phối.41

5.4.7. Chiến lược chiêu thị.41

5.5. Hoạch định chương trình marketing.42

5.5.1. Kếhoạch sản phẩm.42

5.5.2. Chiến lược giá.43

5.5.3. Chiến lược phân phối.43

5.5.4. Chiến lược chiêu thị.43

5.5.4.1. Quảng cáo trên băng rôn.43

5.5.4.2. Quảng cáo trên website của hiệp hội chếbiến thủy sản Việt Nam (Vasep).44

5.5.4.3. Quảng cáo trên tạp chí VIETFISH.44

5.5.4.4. Quảng cáo trên website của công ty.44

5.5.5. Chiến lược nhân sự.44

5.6. Dựtrù ngân sách – ước tính hiệu quảcủa kếhoạch.46

5.7. Đánh giá kết quảcủa kếhoạch marketing.47

5.8. Tóm tắt.48

Chương 6:.49

Ý NGHĨA & KẾT LUẬN.49

6.1. Các kết quảchính của nghiên cứu.49

6.2. Kiến nghị.50

6.3. Hạn chếcủa đềtài.51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY