Khóa luận Lập kế hoạch Marketing cho trung tâm NIIT ANGIMEX năm 2007

MỤC LỤC Tóm tắt TrangMục lụcDanh mục các bảng, biểu đồ, hình vẽDanh mục các chữ viết tắtCHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 11.1. Lý do chọn đề tài 11.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 11.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 11.2.2. Phạm vi nghiên cứu 21.3. Phương pháp và nội dung nghiên cứu 21.3.1. Phương pháp nghiên cứu 21.3.2. Nội dung nghiên cứu 21.4. Ý nghĩa của đề tài 3CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 42.1. Các khái niệm và định nghĩa về marketing 42.1.1. Các khái niệm về marketing 42.1.2. Khái niệm về marketing dịch vụ 42.1.3. Các định nghĩa về marketing 52.1.4. Định nghĩa về quản trị marketing 52.2. Ý nghĩa của lập kế hoạch marketing 52.3. Quy trình lập kế hoạch marketing 62.3.1. Tóm lược nội dung 62.3.2. Tôn chỉ hoạt động 62.3.3. Phân tích môi trường marketing bên ngòai 62.3.4. Phân tích tình hình và môi trường marketing trong nội bộ 62.3.5. Phân tích SWOT 62.3.6. Mục tiêu marketing 92.3.7. Chiến lược marketing 92.3.8. Tổ chức và thực hiện 122.3.9. Đánh giá kết quả kế hoạch marketing 13  CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ TT NIIT ANGIMEX 143.1. Giới thiệu về NIIT Thế giới và NIIT Việt Nam 143.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Angimex 143.3. Quá trình hình thành và phát triển của TT NIIT Angimex 153.4. Cơ cấu tổ chức của TT NIIT Angimex 173.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của TT NIIT Angimex 173.4.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban 183.5. Hoạt động marketing của TT NIIT Angimex vừa qua 19CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO TT NIIT ANGIMEX NĂM 2007 204.1. Tóm lược nội dung 204.2. Tôn chỉ hoạt động 204.3. Tình hình môi trường marketing bên ngoài 214.3.1. Tình hình thị trường chung/môi trường vĩ mô 224.3.2. Thị trường sản phẩm/dịch vụ 244.3.3. Tình hình cạnh tranh 244.4. Phân tích tình hình nội bộ/marketing nội bộ 264.4.1. Kết quả kinh doanh 274.4.2. Phân tích những vấn đề chiến lược 274.4.3. Mức độ hiệu quả của chiến lược marketing 304.4.4. Những yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh 314.5. Phân tích SWOT 334.5.1. Phân tích các chiến lược 344.5.2. Lựa chọn chiến lược 344.6. Mục tiêu marketing 354.7. Chiến lược marketing 364.7.1. Chiến lược cạnh tranh 364.7.2. Định vị 364.7.3. Chiến lược marketing hỗn hợp 374.8. Tổ chức và thực hiện 444.8.1. Kế hoạch hoạt động 444.8.2. Ngân sách marketing 454.8.3. Tổ chức thực hiện 464.9. Đánh giá kết quả kế hoạch marketing 47 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 485.1. Kết luận 485.2. Kiến nghị 49

MỤC LỤC

Tóm tắt Trang

Mục lục

Danh mục các bảng, biểu đồ, hình vẽ

Danh mục các chữ viết tắt

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu 2

1.3. Phương pháp và nội dung nghiên cứu 2

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu 2

1.3.2. Nội dung nghiên cứu 2

1.4. Ý nghĩa của đề tài 3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

2.1. Các khái niệm và định nghĩa về marketing 4

2.1.1. Các khái niệm về marketing 4

2.1.2. Khái niệm về marketing dịch vụ 4

2.1.3. Các định nghĩa về marketing 5

2.1.4. Định nghĩa về quản trị marketing 5

2.2. Ý nghĩa của lập kế hoạch marketing 5

2.3. Quy trình lập kế hoạch marketing 6

2.3.1. Tóm lược nội dung 6

2.3.2. Tôn chỉ hoạt động 6

2.3.3. Phân tích môi trường marketing bên ngòai 6

2.3.4. Phân tích tình hình và môi trường marketing trong nội bộ 6

2.3.5. Phân tích SWOT 6

2.3.6. Mục tiêu marketing 9

2.3.7. Chiến lược marketing 9

2.3.8. Tổ chức và thực hiện 12

2.3.9. Đánh giá kết quả kế hoạch marketing 13

CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ TT NIIT ANGIMEX 14

3.1. Giới thiệu về NIIT Thế giới và NIIT Việt Nam 14

3.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Angimex 14

3.3. Quá trình hình thành và phát triển của TT NIIT Angimex 15

3.4. Cơ cấu tổ chức của TT NIIT Angimex 17

3.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của TT NIIT Angimex 17

3.4.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban 18

3.5. Hoạt động marketing của TT NIIT Angimex vừa qua 19

CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO TT NIIT ANGIMEX NĂM 2007 20

4.1. Tóm lược nội dung 20

4.2. Tôn chỉ hoạt động 20

4.3. Tình hình môi trường marketing bên ngoài 21

4.3.1. Tình hình thị trường chung/môi trường vĩ mô 22

4.3.2. Thị trường sản phẩm/dịch vụ 24

4.3.3. Tình hình cạnh tranh 24

4.4. Phân tích tình hình nội bộ/marketing nội bộ 26

4.4.1. Kết quả kinh doanh 27

4.4.2. Phân tích những vấn đề chiến lược 27

4.4.3. Mức độ hiệu quả của chiến lược marketing 30

4.4.4. Những yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh 31

4.5. Phân tích SWOT 33

4.5.1. Phân tích các chiến lược 34

4.5.2. Lựa chọn chiến lược 34

4.6. Mục tiêu marketing 35

4.7. Chiến lược marketing 36

4.7.1. Chiến lược cạnh tranh 36

4.7.2. Định vị 36

4.7.3. Chiến lược marketing hỗn hợp 37

4.8. Tổ chức và thực hiện 44

4.8.1. Kế hoạch hoạt động 44

4.8.2. Ngân sách marketing 45

4.8.3. Tổ chức thực hiện 46

4.9. Đánh giá kết quả kế hoạch marketing 47

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 48

5.1. Kết luận 48

5.2. Kiến nghị 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY