Khóa luận Lập kế hoạch marketing cho nghiệp vụ vay nông nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mekong tại tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2011

MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 1 1.1 Cơsởhình thành đềtài . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung. 2 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụthể. 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 1.4 Khái quát vềphương pháp nghiên cứu và nội dung . 2 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4.2 Nội dung nghiên cứu . 3 1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đềtài. 3 1.6 Kết quảmong đợi. 4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5 2.1 Phương pháp thu thập dữliệu . 5 2.1.1 Dữliệu sơcấp . 5 2.1.2 Dữliệu thứcấp. 6 2.2 Phương pháp phân tích dữliệu . 7 2.3 Quy trình nghiên cứu . 7 2.3.1 Nghiên cứu sơbộ. 8 2.3.2 Nghiên cứu thăm dò . 9 2.3.3 Nghiên cứu chính thức . 9 2.4 Tiến độthực hiện . 9 2.5 Thang đo . 10 2.5.1 Thang đo danh xưng. 10 2.5.2 Thang đo nhịphân. 11 2.5.3 Thang đo Likert. 11 2.6 Mẫu . 12 CHƯƠNG 3:CƠSỞLÝ THUYẾT . 14 3.1 Các định nghĩa của đềtài . 14 3.1.1 Định nghĩa vềMarketing . 14 3.1.2 Quản trịMarketing. 14 3.1.3 Kếhoạch Marketing. 14 3.2 Nội dung kếhoạch . 15 3.2.1 Phân tích môi trường Marketing . 15 3.2.2 Tình hình nội bộ. 15 3.2.3 Mục tiêu Marketing. 16 3.2.4 Phân tích ma trận SWOT . 16 3.3 Mô hình nghiên cứu . 19 CHƯƠNG 4:GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG. 20 4.1 Qúa trình hình thành và phát triển . 20 4.2 Chức năng . 21 4.2.1 Huy động vốn. 21 4.2.2 Cho vay . 21 4.3 Nguồn vốn đàu tưvà đối tượng đầu tư. 21 4.3.1 Nguồn vốn đầu tư. 21 4.3.2 Đối tượng đầu tư. 21 4.4 Cơcấu tổchức bộmáy của MDB . 22 4.4.1 Sơ đồbộmáy quản lý tại MDB. 22 4.4.2 Nhiệm vụcủa các phòng ban . 22 4.4.3 Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2010 . 25 CHƯƠNG 5: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 26 5.1 Thông tin mẫu .26 5.1.1 Giới tính. 26 5.1.2 Trình độhọc vấn . 275.2 Kết quảnghiên cứu chính .28 5.2.1 Đối với đáp viên không là khách hàng của MDB. 28 5.2.1.1 Tỷlệkhách hàng thực hiện vay nông nghiệp tại các ngân hàng khác ngoài MDB . 28 5.2.1.2 Nguyên nhân khiến khách hàng của các ngân hàng khác tham gia vay nông nghiệp . 29 5.2.1.3 Đánh giá của các đối tượng đáp viên không là khách hàng của MDB vềngân hàng của mình. 31 5.2.1.4 Tỷlệthay đổi ngân hàng đểthực hiện vay nông nghiệp của các đáp viên không là khách hàng của MDB . 32 5.2.2 Đánh giá của khách hàng MDB . 33 5.2.2.1 Sự đánh giá vềlãi suất cho vay của Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mekong của khách hàng. 34 5.2.2.2 Đánh giá của khách hàng đối với thủtục cho vay thực hiện tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mekong . 36 5.2.2.3 Đánh giá của khách hàng đối với nhân viên của ngân hàng TMCP phát triển Mekong . 39 5.2.2.4 Các chương trình khuyến mãi mà khách hàng mong muốn khi thực hiện nghiệp vụvay nông nghiệp . 43 5.2.2.5 Các chương trình giới thiệu nghiệp vụ. 44 5.2.2.6 Mức độquan tâm của khách hàng đối với một sốvấn đềtrong việc thực hiện vay nông nghiệp tại ngân hàng . 47 5.2.2.7 Các khó khăn của khách hàng khi thực hiện vay nông nghiệp tại ngân hàng và khảnăng thực hiện nghiệp vụtrong thời gian tói của khách hàng . 49 CHƯƠNG 6: KẾHOẠCH MARKETING. 54 6.1 Cơsởhình thành kếhoạch . 54 6.2 Tôn chỉhoạt động. 54 6.3 Phân tích môi trường. 55 6.3.1 Phân tích môi trường bên ngoài . 55 6.3.1.1 Các yếu tốchính trịpháp luật . 55 6.3.1.2 Các yếu tốkinh tế. 56 6.3.1.3 Các yếu tốxã hội. 57 6.3.1.4 Môi trường tựnhiên . 57 6.3.2 Phân tích các đối thủcanh tranh . 58 6.3.3 Tình hình nội bộ. 59 6.3.3.1 Tình hình kinh doanh nghiệp vụtại ngân hàng. 59 6.3.3.2 Các công tác truyền thông ngân hàng thực hiện trong thời gian tới. 60 6.3.3.3 Công tác công nghệthông tin của ngân hàng . 60 6.3.3.4 Công tác nhân sựvà phát triển mạng lưới. 61 6.4 Phân tích SWOT . 61 6.5 Lựa chọn chiến lược. 64 6.6 Các mục tiêu Marketing . 65 6.7 Lập kếhoạch Marketing . 66 6.7.1 Lựa chọn thịtrường mục tiêu. 66 6.7.2 Chân dung khách hàng mục tiêu . 67 6.7.3 Chiến lược định vịnghiệp vụcho vay nông nghiệp . 70 6.7.4 Chiến lược Marketing Mix. 68 6.7.4.1 Chiến luợc sản phẩm cho nghiệp vụvay nông nghiệp. 68 6.7.4.2 Chiến luợc vềgiá . 68 6.7.4.3 Chiến lược phân phối . 70 6.7.4.4 Chiến luợc truyền thông. 71 6.8 Tổchức thực hiện và đánh giá . 72 6.8.1 Kếhoạch hoạt động. 73 6.8.2 Ngân sách Marketing . 74 6.8.3 Kiểm tra đánh giá . 75 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77 7.1 Kết luận . 77 7.2 Kiến nghị. 78 7.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước . 78 7.2.2 Đối với Hội sởchính . 79 7.2.3 Đối với chi nhánh. 80 7.3 Hạn chế. 80 PHỤLỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU. 1

1.1 Cơsởhình thành đềtài . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung. 2

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụthể. 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

1.4 Khái quát vềphương pháp nghiên cứu và nội dung . 2

1.4.1 Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4.2 Nội dung nghiên cứu . 3

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đềtài. 3

1.6 Kết quảmong đợi. 4

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5

2.1 Phương pháp thu thập dữliệu . 5

2.1.1 Dữliệu sơcấp . 5

2.1.2 Dữliệu thứcấp. 6

2.2 Phương pháp phân tích dữliệu . 7

2.3 Quy trình nghiên cứu . 7

2.3.1 Nghiên cứu sơbộ. 8

2.3.2 Nghiên cứu thăm dò . 9

2.3.3 Nghiên cứu chính thức . 9

2.4 Tiến độthực hiện . 9

2.5 Thang đo . 10

2.5.1 Thang đo danh xưng. 10

2.5.2 Thang đo nhịphân. 11

2.5.3 Thang đo Likert. 11

2.6 Mẫu . 12

CHƯƠNG 3:CƠSỞLÝ THUYẾT . 14

3.1 Các định nghĩa của đềtài . 14

3.1.1 Định nghĩa vềMarketing . 14

3.1.2 Quản trịMarketing. 14

3.1.3 Kếhoạch Marketing. 14

3.2 Nội dung kếhoạch . 15

3.2.1 Phân tích môi trường Marketing . 15

3.2.2 Tình hình nội bộ. 15

3.2.3 Mục tiêu Marketing. 16

3.2.4 Phân tích ma trận SWOT . 16

3.3 Mô hình nghiên cứu . 19

CHƯƠNG 4:GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG. 20

4.1 Qúa trình hình thành và phát triển . 20

4.2 Chức năng . 21

4.2.1 Huy động vốn. 21

4.2.2 Cho vay . 21

4.3 Nguồn vốn đàu tưvà đối tượng đầu tư. 21

4.3.1 Nguồn vốn đầu tư. 21

4.3.2 Đối tượng đầu tư. 21

4.4 Cơcấu tổchức bộmáy của MDB . 22

4.4.1 Sơ đồbộmáy quản lý tại MDB. 22

4.4.2 Nhiệm vụcủa các phòng ban . 22

4.4.3 Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2010 . 25

CHƯƠNG 5: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 26

5.1 Thông tin mẫu .26

5.1.1 Giới tính. 26

5.1.2 Trình độhọc vấn . 27

5.2 Kết quảnghiên cứu chính .28

5.2.1 Đối với đáp viên không là khách hàng của MDB. 28

5.2.1.1 Tỷlệkhách hàng thực hiện vay nông nghiệp tại các ngân hàng

khác ngoài MDB . 28

5.2.1.2 Nguyên nhân khiến khách hàng của các ngân hàng khác tham

gia vay nông nghiệp . 29

5.2.1.3 Đánh giá của các đối tượng đáp viên không là khách hàng của

MDB vềngân hàng của mình. 31

5.2.1.4 Tỷlệthay đổi ngân hàng đểthực hiện vay nông nghiệp của các

đáp viên không là khách hàng của MDB . 32

5.2.2 Đánh giá của khách hàng MDB . 33

5.2.2.1 Sự đánh giá vềlãi suất cho vay của Ngân Hàng TMCP Phát

Triển Mekong của khách hàng. 34

5.2.2.2 Đánh giá của khách hàng đối với thủtục cho vay thực hiện tại

Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mekong . 36

5.2.2.3 Đánh giá của khách hàng đối với nhân viên của ngân hàng

TMCP phát triển Mekong . 39

5.2.2.4 Các chương trình khuyến mãi mà khách hàng mong muốn khi

thực hiện nghiệp vụvay nông nghiệp . 43

5.2.2.5 Các chương trình giới thiệu nghiệp vụ. 44

5.2.2.6 Mức độquan tâm của khách hàng đối với một sốvấn đềtrong

việc thực hiện vay nông nghiệp tại ngân hàng . 47

5.2.2.7 Các khó khăn của khách hàng khi thực hiện vay nông nghiệp tại

ngân hàng và khảnăng thực hiện nghiệp vụtrong thời gian tói của khách hàng . 49

CHƯƠNG 6: KẾHOẠCH MARKETING. 54

6.1 Cơsởhình thành kếhoạch . 54

6.2 Tôn chỉhoạt động. 54

6.3 Phân tích môi trường. 55

6.3.1 Phân tích môi trường bên ngoài . 55

6.3.1.1 Các yếu tốchính trịpháp luật . 55

6.3.1.2 Các yếu tốkinh tế. 56

6.3.1.3 Các yếu tốxã hội. 57

6.3.1.4 Môi trường tựnhiên . 57

6.3.2 Phân tích các đối thủcanh tranh . 58

6.3.3 Tình hình nội bộ. 59

6.3.3.1 Tình hình kinh doanh nghiệp vụtại ngân hàng. 59

6.3.3.2 Các công tác truyền thông ngân hàng thực hiện trong thời gian tới

. 60

6.3.3.3 Công tác công nghệthông tin của ngân hàng . 60

6.3.3.4 Công tác nhân sựvà phát triển mạng lưới. 61

6.4 Phân tích SWOT . 61

6.5 Lựa chọn chiến lược. 64

6.6 Các mục tiêu Marketing . 65

6.7 Lập kếhoạch Marketing . 66

6.7.1 Lựa chọn thịtrường mục tiêu. 66

6.7.2 Chân dung khách hàng mục tiêu . 67

6.7.3 Chiến lược định vịnghiệp vụcho vay nông nghiệp . 70

6.7.4 Chiến lược Marketing Mix. 68

6.7.4.1 Chiến luợc sản phẩm cho nghiệp vụvay nông nghiệp. 68

6.7.4.2 Chiến luợc vềgiá . 68

6.7.4.3 Chiến lược phân phối . 70

6.7.4.4 Chiến luợc truyền thông. 71

6.8 Tổchức thực hiện và đánh giá . 72

6.8.1 Kếhoạch hoạt động. 73

6.8.2 Ngân sách Marketing . 74

6.8.3 Kiểm tra đánh giá . 75

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77

7.1 Kết luận . 77

7.2 Kiến nghị. 78

7.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước . 78

7.2.2 Đối với Hội sởchính . 79

7.2.3 Đối với chi nhánh. 80

7.3 Hạn chế. 80

PHỤLỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY