Khóa luận Lập kế hoạch Marketing cho công ty chế biến thủy sản xuất khẩu 1

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 11.1. Lý do chọn đề tài 11.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 1 1.2.2. Phạm vi nghiên cứu 11.3. Phương pháp nghiên cứu 2 1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 2 1.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệ: 21.4. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 2CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 32.1. Khái niệm về Marketing và kế hoạch Marketing 3 2.1.1. Marketing 3 2.1.2.Kế hoạch Marketing 3 2.1.3. Kế hoạch tiếp thị hàng năm. 32.2. Các bước hoạch định Marketing 4 1. Tóm lượt nội dung 4 2. Tôn chỉ hoạt động của công ty 4 3. Phân tích môi trường bên ngoài 4 4. Phân tích môi trường bên trong 55. Phân tích SWOT 6 6. Mục tiêu Marketing 7 7. Chiến lược Marketing 7 8. Tổ chức và thực hiện 8 9. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing 8CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU 1 93.1. Cơ sở hình thành 93.2. Giới thiệu chung về nhà máy 9  CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU 1 124.1. Tóm lượt nội dung 124.2. Tôn chỉ hoạt động của công ty 124.3. Phân tích môi trường bên ngoài 12 4.3.1. Thông tin chung về môi trường vĩ mô 12 4.3.2. Tình hình thị trường ngành chế biến thuỷ sản 13 4.3.2.1. Thị trường thủy sản Thế Giới 13 4.3.2.2. Thị trường thủy sản nội địa và khu vực. 16 4.3.3.Tình hình cạnh tranh 20 4.3.4.Tình hình nhà cung cấp 22 4.3.5. Tình hình hệ thống phân phối 23 4.3.6.Tình hình nhu cầu Khách hàng 244.4. Phân tích môi trờng bên trong 27 4.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 27 4.4.2 Các vấn đề chiến lược 29 4.4.3. Các yếu tố nội bộ khác có ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của cty 334.5. Phân tích SWOT 354.6. Mục tiêu Marketing 364.7. Chiến lược Marketing 36 4.7.1. Chiến lược cạnh tranh 36 4.7.2. Định vị 36 4.7.3. Chiến lược Marketing hỗn hợp 364.8. Tổ chức và thực hiện 39 4.8.1. Kế hoạch hoạt động 39 4.8.2. Ngân sách và nhân sự 404.9. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing 41CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4251. Kết luận 425.2. Kiến nghị 42

MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu 1

1.3. Phương pháp nghiên cứu 2

1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 2

1.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệ: 2

1.4. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

2.1. Khái niệm về Marketing và kế hoạch Marketing 3

2.1.1. Marketing 3

2.1.2.Kế hoạch Marketing 3

2.1.3. Kế hoạch tiếp thị hàng năm. 3

2.2. Các bước hoạch định Marketing 4

1. Tóm lượt nội dung 4

2. Tôn chỉ hoạt động của công ty 4

3. Phân tích môi trường bên ngoài 4

4. Phân tích môi trường bên trong 5

5. Phân tích SWOT 6

6. Mục tiêu Marketing 7

7. Chiến lược Marketing 7

8. Tổ chức và thực hiện 8

9. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing 8

CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU 1 9

3.1. Cơ sở hình thành 9

3.2. Giới thiệu chung về nhà máy 9

CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN

THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU 1 12

4.1. Tóm lượt nội dung 12

4.2. Tôn chỉ hoạt động của công ty 12

4.3. Phân tích môi trường bên ngoài 12

4.3.1. Thông tin chung về môi trường vĩ mô 12

4.3.2. Tình hình thị trường ngành chế biến thuỷ sản 13

4.3.2.1. Thị trường thủy sản Thế Giới 13

4.3.2.2. Thị trường thủy sản nội địa và khu vực. 16

4.3.3.Tình hình cạnh tranh 20

4.3.4.Tình hình nhà cung cấp 22

4.3.5. Tình hình hệ thống phân phối 23

4.3.6.Tình hình nhu cầu Khách hàng 24

4.4. Phân tích môi trờng bên trong 27

4.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 27

4.4.2 Các vấn đề chiến lược 29

4.4.3. Các yếu tố nội bộ khác có ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của cty 33

4.5. Phân tích SWOT 35

4.6. Mục tiêu Marketing 36

4.7. Chiến lược Marketing 36

4.7.1. Chiến lược cạnh tranh 36

4.7.2. Định vị 36

4.7.3. Chiến lược Marketing hỗn hợp 36

4.8. Tổ chức và thực hiện 39

4.8.1. Kế hoạch hoạt động 39

4.8.2. Ngân sách và nhân sự 40

4.9. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing 41

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42

51. Kết luận 42

5.2. Kiến nghị 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY